4 VSPH 1603/2015-P5-11
KSUL 85 INS 23695/2014 4VSPH 1603/2015-P5-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Přátelství 254, 435 42 Litvínov, o odvolání věřitele č. 4 Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO 00043257, Československé armády 1766, 434 01 Most proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 23695/2014-P5-3 ze dne 21. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 85 INS 23695/2014-P5-3 ze dne 21. ledna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P 5a ve výši 3.325,-Kč věřitele č. 4 Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen věřitel), přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Václava anonymizovano (dále jen dlužník) a v bodu II. výroku konstatoval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 12.9.2014 (A-7) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a bylo povoleno jeho řešení oddlužením. Dne 13.10.2014 přihlásil věřitel nezajištěnou pohledávku P5 v celkové výši 23.339,30 Kč sestávající z jistiny ve výši 3.325,-Kč a z příslušenství z titulu úroků z prodlení a nákladů řízení ve výši 20.014,30 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 31.10.2014 (B-4) dlužník pohledávku věřitele co do pravosti a výše 20.014,30 Kč popřel z důvodu jejího zaplacení. Výzvou ze dne 4.11.2014 (B-7), doručenou věřiteli dne 5.11.2014, vyrozuměl insolvenční správce tohoto věřitele o popření přihlášené pohledávky a současně jej poučil o jeho právu podat žalobu u insolvenčního soudu do 30 dnů od konání přezkumného jednání, s tím, že tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Protože věřitel v zákonem stanovené lhůtě nepodal žalobu na určení popřených pohledávek, soud proto podle § 185 IZ odmítl přihlášku pohledávky 5a ve výši 3.325,-Kč podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a konstatoval, že účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Soud I. stupně dále uvedl, že usnesením č.j. KSUL 85 INS 23695/2014-P5-2 ze dne 4.12.2014, jež nabylo právní moci dne 30.12.2014, odmítl přihlášku pohledávky věřitele ve výši 20.014,30 Kč a deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele s pohledávkou ve výši 20.014,30 Kč v řízení končí. Proto dle § 178 odst. 1 IZ odmítl i zbylou část přihlášené pohledávky ve výši 3.325,-Kč, ačkoliv byla zjištěna, neboť činí méně nežli 50 % přihlášené pohledávky v celkové výši 23.339,30 Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se věřitel včas odvolal a navrhoval jej změnit tak, že se přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí. Dovolával se přitom plné moci ze dne 7.10.2014, jíž udělil Ing. Kateřině Kurkové zmocnění k zastupování v řízení před soudem. Měl za to, že veškerá korespondence soudu měla být z tohoto důvodu doručována věřiteli prostřednictvím jím zmocněné osoby. Uvedl, že v daném případě bylo soudem nesprávně doručováno věřiteli namísto jeho zástupci, a to jak vyrozumění o popření pohledávky, tak odvoláním napadené usnesení soudu I. stupně, včetně usnesení č.j. KSUL 85 INS 23695/2014-P5-2. Dále se věřitel vyjádřil k pohledávce samé. Měl za to, že z důvodu nesprávného doručení vyrozumění o popření pohledávky zástupci nepočala věřiteli běžet lhůta k podání žaloby.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Z odst. 3 téhož ustanovení pak vyplývá, že vyjde-li v průběhu řízení o této žalobě najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 téhož zákona.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Tento postup se ve smyslu § 187 IZ uplatní obdobně i pro část přihlášené pohledávky.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou a dílem vykonatelnou pohledávku P5 ve výši 23.339,30 Kč, sestávající z vykonatelné jistiny ve výši 3.325,-Kč a z nevykonatelného příslušenství z titulu úroku z prodlení a nákladů řízení ve výši 20.014,30 Kč. Z obsahu protokolu o přezkumném jednání konaném dne 31.10.2014 a seznamu přihlášených pohledávek (B-4) odvolací soud zjistil, že byla nevykonatelná pohledávka věřitele P5 popřena dlužníkem co do pravosti a výše 20.014,30 Kč z důvodu jejího zániku zaplacením. Protože se věřitel přezkumného jednání nezúčastnil, insolvenční správce jej podle § 197 a 198 IZ a podle § 13 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. o výše uvedeném popření jeho pohledávky vyrozuměl výzvou ze dne 3.11.2014 (B-7), doručenou věřiteli dne 5.11.2014. Současně věřitele poučil, že je oprávněn podat žalobu o určení pravosti popřených pohledávek proti dlužníkovi. Poučil ho též o lhůtě k podání této žaloby, i o následcích v případě, že žalobu věřitel nepodá včas.

K argumentaci věřitele, že soud I. stupně (event. správce) nesprávně doručoval písemnosti přímo věřiteli namísto jeho zástupci, odvolací soud ověřil z obsahu plné moci připojené k podané přihlášce, že jde o pověření zaměstnance věřitele (Ing. Kateřiny Kurkové, vedoucí ekonomického oddělení), jenž jedná jménem věřitele před soudy dle § 21 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Nejde o plnou moc zástupce k jednání dle § 24 o.s.ř., jak se věřitel mylně domníval. Z toho plyne, že soud I. stupně (event. správce) v řízení postupoval správně, pokud doručoval písemnosti přímo věřiteli na adresu jeho sídla, když jinou adresu pro doručení (korespondenční adresa dle kolonky č. 5 formuláře přihlášky) věřitel neuvedl.

Jelikož věřitel žalobu podle § 198 IZ nepodal a zjištěná pohledávka věřitele ve výši 3.325 Kč činila méně než 50% přihlášené částky, soud I. stupně nepochybil, když odmítl též pohledávku 5a ve výši 3.325 Kč a věřiteli ukončil jeho účast v řízení.

Odvolací soud proto usnesení podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 18. srpna 2015 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná