4 VSPH 1596/2014-B-12
KSUL 81 INS 7445/2014 4 VSPH 1596/2014-B-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníků a) René anonymizovano , anonymizovano a b) Simony anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Jasmínova 237, 417 42 Krupka-Maršov, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 7445/2014-B-6 ze dne 25. července 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem schválil způsob oddlužení dlužníků René anonymizovano a Simony anonymizovano (bod I. výroku). Okruh pohledávek, které jsou splátkovým kalendářem hrazeny, byl stanoven v bodu II. výroku. V dalších bodech určil příjmy, z nichž bude hrazena první splátka (bod III. výroku), uložil věřitelům povinnost sdělit správci čísla účtů (bod IV. výroku), uložil dlužníkům povinnost platit správci zálohy na jeho odměnu, v dalších bodech výroku soud přikázal plátcům příjmu dlužníků, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděli z těchto příjmů dlužníků srážky (bod VI. a X. výroku), určil, že pohledávka zajištěného věřitele bude uspokojena jen z předmětu zajištění (bod XI. výroku). V bodě XII. výroku soud dlužníkům uložil, aby vydali insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek, a to osobní automobil Mercedes S 500, r.v. 1999 a osobní automobil Volkswagen Lupo, r.v. 1999 s tím, že výtěžek zpeněžení tohoto majetku bude použit jako mimořádná splátka nad rámec splátkového kalendáře a dále uložil insolvenčnímu správci další povinnosti organizační povahy (bod VIII. a IX. výroku).

Z odůvodnění usnesení k bodu XII. výroku se podává, že dlužníci v seznamu majetku neuvedli shora zmíněné automobily, soud proto postupoval podle § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uložil dlužníkům povinnost tento majetek vydat správci ke zpeněžení s tím, že výtěžek zpeněžení tohoto majetku bude použit jako mimořádná splátka nad rámec splátkového kalendáře.

Proti bodu XII. výroku tohoto usnesení se dlužníci včas odvolali s tím že osobní automobil Mercedes S 500, r.v. 1999 a osobní automobil Volkswagen Lupo, r.v. 1999 v seznamu majetku neuvedli proto, že tyto věci byly převedeny třetím osobám, informace o vlastnictví vychází toliko z registru vozidel, v němž dosud tato změna nebyla zaznamenána.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě podání odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 412 odst. 1 písm. b) IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

Podle § 11 odst. 1 IZ rozhoduje insolvenční soud při výkonu dohlédací činnosti o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Z citovaných ustanovení lze dovodit, že rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž soud povinnosti dlužníků stanovené zákonem pouze konkretizoval uvedením majetku, který jsou dlužníci povinni vydat ke zpeněžení, má povahu rozhodnutí vydaného při výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ). Na tom nic nemění ani skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vtěleno do usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Proto postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že insolvenční soud může své rozhodnutí kdykoli i bez návrhu změnit, neboť rozhodnutím vydaným v rámci dohledové činnosti dle § 11 odst. 1 IZ není vázán. Pokud dlužníci v řízení nepochybným způsobem doloží skutečnosti tvrzené v odvolání a osvědčí, že již vlastníky automobilů nejsou, soud by měl své stanovisko přehodnotit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. října 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová