4 VSPH 1592/2016-P45-7
KSPL 51 INS 32045/2015 4 VSPH 1592/2016-P45-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO 65553802, bytem Rokycany, U Nemocnice 799, o odvolání věřitelky č. 16 MONETA Money Bank, a.s., IČO 25672720, sídlem Praha, Vyskočilova 1422/1a, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. května 2016, č.j. KSPL 51 INS 32045/2015-P45-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. května 2016, č.j. KSPL 51 INS 32045/2015-P45-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužník) rozhodl o odmítnutí přihlášky P45 pohledávky ve výši 580.288,06 Kč věřitelky č. 16 MONETA Money Bank, a.s. (dále jen odvolatelka; bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 15.3.2016 (A-13) rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku a věřitele vyzval k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, a že přihlašovací lhůta uplynula dne 14.4.2016. Shledal, že ve lhůtě k podání přihlášek byly soudu dne 23.3.2016 doručeny pouze přílohy k přihlášce pohledávky, nikoliv však přihláška pohledávky ve výši 580.288,06 Kč. Protože mu přihláška pohledávky byla doručena až dne 3.5.2016, postupoval soud I. stupně dle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a odmítl ji pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uvedla, že dne 23.3.2016 zaslala soudu datovou schránkou zprávu označenou jako Přihláška pohledávky sp. zn. KSPL 51 INS 32045/2015 , kdy v této datové zprávě byly umístěny kopie příloh k přihlášce pohledávky ve výši 580.288,06 Kč. Samotný formulář přihlášky pohledávky omylem nezaslala, proto byl skutečně soudu doručen až dne 3.5.2016. Namítala, že insolvenční správce měl postupovat v intencích ustanovení § 188 odst. 2 IZ a vyzvat odvolatelku k doplnění přihlášky o nezbytné údaje. Závěrem uvedla, že podání přihlášky pohledávky P45 bylo pouze napravením předchozího isir.justi ce.cz nedostatku a mělo být považováno za doplnění přihlášky pohledávky, doručené soudu dne 23.3.2016.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 IZ.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že usnesením ze dne 15.3.2016 (A-13) byl mj. zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé byli vyzváni, aby přihlásili své pohledávky za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku s tím, že byli řádně poučeni o následcích zmeškání určené lhůty podle § 173 odst. 1 IZ. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 14:51 hod. a tímto okamžikem nabylo účinnosti (§ 89 odst. 1 IZ). Zákonná 30 denní lhůta k podávání přihlášek (§ 136 odst. 3 IZ) započala ve smyslu § 57 odst. 1 o.s.ř. běžet následujícího dne 16.3.2016 a její poslední den připadl na den 14.4.2016. Vzhledem k tomu, že tato lhůta je lhůtou procesněprávní, je podle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dne 23.3.2016 odvolatelka soudu I. stupně zaslala prostřednictvím datové schránky pouze kopie listin dokládající její pohledávky ve výši 580.288,06 Kč bez jakékoliv přihlášky nebo vysvětlení (průvodního dopisu), jež by bylo lze-podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.)-považovat za přihlášku. S ohledem na to, že odvolatelka již dříve podala jinou včasnou přihlášku (P18-1) pohledávky ve výši 50.617,07 Kč, byly k ní došlé listiny též logicky přiřazeny (P18-2). Samotná přihláška dalších (nových) pohledávek ve výši 580.288,06 Kč (P45-1) však byla Krajskému soudu v Plzni doručena prostřednictvím datové schránky až dne 3.5.2016, tj. 19 dní po uplynutí přihlašovací lhůty.

Ze shora popsaného skutkového stavu nemá odvolací soud žádné pochybnosti o tom, že podání doručené soudu dne 23.3.2016 obsahující pouze listiny osvědčující existenci blíže nespecifikované (a nepřihlášené) pohledávky nelze považovat za přihlášku pohledávek ve výši 580.288,06 Kč, s níž by byly spojeny účinky uvedené v § 173 odst. 4 IZ. Vlastní přihláška pohledávky byla soudu odvolatelkou zaslána až dne 3.5.2016, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty. Závěr soudu I. stupně o opožděném podání přihlášky je proto věcně správný.

K odvolací argumentaci je třeba dodat, že podle § 188 odst. 2 IZ by bylo lze v posuzované věci postupovat jen v případě, že by odvolatelka podala přihlášku nikoliv na předepsaném formuláři (§ 176 IZ); taková situace však nenastala, když odvolatelka k zaslaným listinám (P18-2) žádnou přihlášku nepřipojila.

Odvolací soud považuje za vhodné uvést, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty podle § 83 IZ přípustné. Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatelky podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle § 173 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží a nemůže v něm tedy být přezkoumávána ani uspokojována.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková