4 VSPH 1573/2014-P11-10
KSPH 60 INS 34671/2013 4 VSPH 1573/2014-P11-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka Vladimíra Faigla, sídlem Lubná 217, bytem Malinovského 1589, Rakovník, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 34671/2013-P11-5 ze dne 16. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 34671/2013-P11-5 ze dne 16. července 2014 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze pod bodem I. výroku usnesení č.j. KSPH 60 INS 34671/2013-P11-5 ze dne 16.7.2014 odmítl pro opožděnost odvolání Vladimíra Faigla (dále jen dlužník) proti usnesení č.j. KSPH 60 INS 34671/2013-P11-3 ze dne 24.6.2014, jímž soud prvního stupně vzal na vědomí částečné zpětvzetí pohledávky přihlášené FRAPOS Rakovník, s.r.o. (dále jen věřitel) do insolvenčního řízení, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že věřitel přihlásil pohledávku za dlužníkem přihláškou evidovanou pod č. P11. Protože podáním ze dne 23.6.2014 vzal věřitel část přihlášené pohledávky zpět, a soud dle ust. § 184 insolvenčního zákona (dále jen IZ) rozhodl usnesením ze dne 24.6.2014 (č.d. P11-3) o tom, že částečné zpětvzetí přihlášky bere na vědomí. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 25.6.2014. Dlužník je dne 11.7.2014 napadl odvoláním, v němž namítal, že věřitel měl vzít svou pohledávku zpět v plné výši. Doručení usnesení slouží v tomto případě toliko ke splnění informační povinnosti, a není spojeno s počátkem běhu lhůty k odvolání již proto, že dlužník není osobou legitimovanou k podání odvolání. Soud tak při určení lhůty nepostupoval dle ust. § 74 odst. 2 IZ, ale určil okamžik doručení dle obecných pravidel doručování, tedy dnem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku (viz ust. § 71 IZ), přičemž lhůta k odvolání uplynula dne 10.7.2014. Podání dlužníka odevzdané doručujícímu orgánu dne 11.7.2014 tak bylo opožděné.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že mu usnesení č.d. P11-3 mělo být doručováno zvláštním způsobem, neboť je osobou oprávněnou k podání odvolání. Opakovaně projevil nesouhlas s tím, že věřitel vzal přihlášku pohledávky ve výši 1.590.091,75 Kč zpět pouze co do částky 1.382.172,-Kč. Rozdíl ve výši 207.919,75 Kč představuje příslušenství dluhu, jež mu bylo dle informace zástupce věřitele odpuštěno. Věřitel se k odpuštění dluhu nevyjádřil, soud prvního stupně jej k takovému vyjádření nevyzval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 184 IZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Protože dlužník není osobou oprávněnou k podání odvolání, jímž vzal soud zpětvzetí přihlášky na vědomí, nebyl soud prvního stupně oprávněn rozhodovat o odmítnutí odvolání pro opožděnost a měl odvolání proti usnesení č.d. P11-3 předložit odvolacímu soudu k rozhodnutí podle ust. § 218 b) o.s.ř. Odvolacímu soudu proto nezbylo než napadené rozhodnutí podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. bez dalšího zrušit.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že se podle ust. § 170 písm. f) IZ neuspokojují v insolvenčním řízení náklady účastníků vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. Podle ust. § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Postrádá tedy smyslu rozhodovat o náhradě nákladů řízení navzájem mezi jeho účastníky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 20. října 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová