4 VSPH 1547/2016-A-46
KSPH 62 INS 13878/2015 4 VSPH 1547/2016-A-46

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka TRENDBIO a.s., IČO 24212474, se sídlem U Váhy 188, 277 13 Kostelec nad Labem-Jiřice, zahájené na návrh věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 62 INS 13878/2015-A-30, ze dne 20. června 2016,

takto: Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSPH 62 INS 13878/2015-A-30 ze dne 20.6.2016 Krajský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka TRENDBIO, a.s. (dále jen dlužník; bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednán jako nepatrný (bod II. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Lucii Kovářovou (dále jen správce; bod III. výroku), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) V navazujících výrocích vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 2 měsíců ode dne usnesení o úpadku a aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka, vyzval věřitele ke sdělení, zda mají zájem být zvoleni do věřitelského výboru, vyzval osoby, jež mají povědomí o majetku dlužníka, aby to sdělili správci (body V. až VIII. výroku), vyslovil, že termín přezkumného jednání a schůze věřitelů bude určen po skončení dočasné pracovní neschopnosti soudkyně (bod IX. výroku). V usnesení dlužníku uložil povinnost kontaktovat správce a uložil správci povinnosti uvedené v bodě XII až XIII. výroku, vylovil, že složená záloha na náklady insolvenčního řízení bude správci vyplacena po schůzi věřitelů resp. po právní moci usnesení (bod XIV. výroku) a navrhovateli uložil poplatkovou povinnost ve výši 2.000,-Kč (bod XV. výroku).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, jež vzal při jednání odvolacího soudu konaném dne 24.10.2016 v celém rozsahu zpět. Odvolací soud proto podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. října 2016 Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Šárka Mandáková isir.justi ce.cz