4 VSPH 1535/2016-B-25
KSPH 42 INS 8578/2013 4 VSPH 1535/2016-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Páleč 10, 273 71 Páleč, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 8578/2013-B-16 ze dne 23. června 2016

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 42 INS 8578/2013-B-16 ze dne 23. června 2016 vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Jan Kubálek (dále jen správce) vydal zajištěnému věřiteli č. 1 Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324 (dále jen zajištěný věřitel) výtěžek zpeněžení nemovitostí, pozemku parc. č. St. 32/1, v katastrálním území Páleč u Zlonic, jehož součástí je budova č.p. 10, část obce Páleč (dále jen nemovitosti), ve výši 628.686,20 Kč (bod I. výroku), schválil náklady spojené se zpeněžením nemovitostí ve výši 37.500 Kč a s jejich správou ve výši 6.983 Kč a konstatoval oprávnění správce je čerpat z majetkové podstaty (bod II. výroku), konstatoval, že práva vyplývající ze zajištění věřitelů zanikají zpeněžením nemovitostí (bod III. výroku), uložil povinnosti správci související se zpeněžením nemovitostí v majetkové podstatě (bod IV. výroku), zajištěnému věřiteli uložil povinnost sdělit správci jeho bankovní spojení (bod V. výroku) a vyslovil souhlas s vyplacením zálohy na odměnu správce celkem ve výši 76.830,80 Kč (vč. DPH; bod VI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 5.11.2013 (A-20) byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava anonymizovano (dále jen dlužník) a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, že pohledávka zajištěného věřitele P1 ve výši 1.057.667,64 Kč, jež byla zajištěna nemovitostmi, byla zjištěna co do pravosti i výše s právem na uspokojení ze zajištění, že dne 2.6.2016 (B-13) podal správce insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, z něhož soud zjistil, že výtěžek zpeněžení nemovitostí činil částku 750.000 Kč, náklady spojené se zpeněžením činily 37.500 Kč, náklady spojené se správou 6.983 Kč, odměna správce je ve výši 63.496,53 Kč, DPH sazbou 21% činí 13.334,27 Kč, čistý výtěžek zpeněžení určený k vydání zajištěnému věřiteli činí 628.686,20 Kč, o němž vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 3.6.2016 (B-15) a nikdo proti návrhu nepodal námitky. isir.justi ce.cz

Jen proti bodům I. a II. výroku usnesení Krajského soudu v Praze podal dlužník včas odvolání, neboť s nimi nesouhlasil a namítal, že došlo k porušení jeho práv i práv věřitelů na spravedlivý proces, nesouhlasil se způsobem prodeje nemovitostí a s výší dosažené kupní ceny a zároveň s výší nákladů spojených se zpeněžením nemovitostí, jež považoval za neúměrné.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle § 157 odst. 1 IZ uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 IZ nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Ze shora citovaných ustanovení je zřejmé, že legitimaci k podání odvolání proti usnesení, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mají z účastníků insolvenčního řízení (dle § 14 odst. 1 IZ jsou účastníky insolvenčního řízení dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku), jen ti z nich, kteří proti návrhu správce včas brojili svými námitkami. Opačný výklad, dle něhož by měl legitimaci k odvolání i dlužník, jenž by proti návrhu správce nepodal žádné námitky, by byl dle názoru odvolacího soudu v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Ostatně stejná konstrukce se pravidelně prosazuje též při projednání a schvalování konečné zprávy (§ 304 IZ), když legitimaci k podání odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy mají jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno, přičemž v posuzované věci není žádný důvod se od ní odchylovat ani v případě usnesení, jímž insolvenční soud vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Jinak řečeno, odvolání proti rozhodnutí, jímž soud I. stupně vyslovil souhlas s návrhem správce na vydání výtěžku zpeněžení, mohou podat jen věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Z insolvenčního spisu odvolací soud ověřil, že usnesením ze dne 5.11.2013 (A-20) byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, že dne 2.6.2016 (B-13) podal správce insolvenčnímu soudu návrh na vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, o němž insolvenční soud vyrozuměl účastníky řízení vyhláškou uveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 3.6.2016 (B-15) s poučením, že ve lhůtě 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu lze proti němu podat námitky podle § 298 odst. 3 IZ. Nicméně věřitelé ani dlužník námitky proti návrhu správce v zákonem stanovené lhůtě nepodali.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud postupem podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 7. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková