4 VSPH 1521/2016-B-16
KSHK 42 INS 5312/2013 4 VSPH 1521/2016-B-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a JUDr. Tomáše Zadražila, v insolvenční věci dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Žacléř, Havířská I. 219, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. července 2016, č.j. KSHK 42 INS 5312/2013-B-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. července 2016, č.j. KSHK 42 INS 5312/2013-B-4, se v bodech I., II. výroku p o t v r z u j e ; odvolání proti bodům III., IV. výroku se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužnice Gabriely anonymizovano (dále též dlužnice; bod I. výroku) a na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 22.5.2013 (A-9) spojil ke společnému projednání insolvenční věc dlužníka Miroslava Pelce (dále též dlužník) vedenou pod sp. zn. KSHK 42 INS 5307/2013 a dlužnice, že usnesením ze dne 23.5.2013, č.j. KSHK 42 INS 5307/2013-A-12 zjistil úpadek dlužníků, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Vítězslava Javůrka (dále jen správce) a že usnesením ze dne 18.9.2013, č.j. KSHK 42 INS 5307/2013-B-8 schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Na jednání konaném dne 2.6.2016 za účelem projednání příčin neplnění splátkového kalendáře (na něž se dlužnice nedostavila, pouze téhož dne požádala emailem o odročení jednání), soud I. stupně konstatoval, že splátkový kalendář byl schválen v září 2013 a oddlužení mělo být hrazeno z příjmu dlužníka a z důchodu dlužnice. Uvedl, že přípisem soudu ze dne 13.10.2014 upozornil dlužníky na neplnění oddlužení, když věřitel ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. upozornil na nový dluh ve výši 203,-Kč, 1.380,-Kč a 95,-Kč, a že dlužníci tento svůj dluh uhradili. Dalšími přípisy ze dne 8.4.2015 a 25.9.2015 byla dlužnice upozorněna na nedostatečné plnění oddlužení. Ze zprávy správce ze dne 18.5.2016, č.j. KSHK 42 INS 5307/2013-B-40 zjistil, že za 31 měsíců bylo uhrazeno 4,97 % pohledávek a ke splnění oddlužení ve zbývajících splátkách by bylo zapotřebí hradit 15.964,-Kč měsíčně, avšak z důchodu dlužnice lze srážet zhruba 900,-Kč, což nepokryje ani náklady insolvenčního správce. isir.justi ce.cz

Soud I. stupně citoval ustanovení § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle něhož věc posuzoval, se závěrem, že vzhledem k tomu, že od prosince 2014 neplynou od dlužníka do oddlužení žádné finanční prostředky a od dlužnice jsou prováděny srážky Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) ve výši 970,-Kč měsíčně, dlužnice tak dlouhodobě neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a značnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Proto soud I. stupně usnesením ze dne 18.7.2016, č.j. KSHK 42 INS 5307/2013-B-44 vyloučil insolvenční věc dlužnice k samostatnému řízení vedenému pod sp. zn. KSHK 42 INS 5312/2013 a v souladu s § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ schválené oddlužení zrušil a na její majetek prohlásil konkurs, jenž bude projednáván jako nepatrný podle § 314 odst. 1 písm. a) IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala (B-5) a navrhla, aby odvolací soud nepotvrdil zrušení jejího oddlužení . Uvedla, že od příštího měsíce začne posílat co nejvíce peněz , a že musí splácet dluh z nájmu, který má od té doby, co od ní odešel manžel, který jí neposílal žádné výživné na syna. Sama se tak musí živit z důchodu, který pobírá a ze sjednaného přivýdělku. Ke svému odvolání připojila dlužnice i výplatní pásku, z níž plyne její čistý měsíční příjem ve výši 7.000,-Kč.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 12.8.2016 (B-10), jež byla dlužnici doručena dne 17.8.2016, aby sdělila, zda souhlasí s tím, aby o jejím odvolání bylo rozhodnuto bez nařízení jednání s poučením, že pokud se nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s takovým postupem řízení souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), a aby dlužnice předložila veškeré listiny, z nichž bude patrné, že je schopna plnit na oddlužení celkovou částku nejméně ve výši 15.964,-Kč měsíčně a zcela zapravit dosavadní schodek v plnění splátkového kalendáře, dlužnice reagovala sdělením (B-13, B-14), že má zablokovaný účet, na němž má 17.000,-Kč a nebyla proto poslední 2 měsíce schopna splácet. K tomu připojila oznámení ČSSZ o dávkách invalidního důchodu po srážkách ve výši 5.062,-Kč, dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti u zaměstnavatele REHAMEDICA Žacléř, a.s. IČO 27550176, které jsou sjednány na dobu určitou do 31.12.2016 a s hodinovou odměnou ve výši 80,-Kč (B-14).

Správce souhlasil s projednáním věci bez nařízení jednání (B-11).

Vrchní soud v Praze, proto aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužnice neplní splátky na oddlužení, a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Ze zprávy správce ze dne 18.5.2016, č.j. KSHK 42 INS 5307/2013-B-40 odvolací soud zjistil, že za 31 měsíců trvání splátkového kalendáře v období října 2013 až dubna 2016 byla na náklady správce uhrazena částka 37.148,-Kč, a že mezi nezajištěné věřitele bylo rozděleno 85.618,-Kč, tj. výše uspokojení nezajištěných věřitelů dosáhla 4,97 %. K tomu, aby byla uspokojena odměna správce v plné výši a 30 % hodnoty přihlášených pohledávek věřitelů, muselo by být ve zbývajících 29 splátkách uhrazeno minimálně 462.948,-Kč, tj. 15.964,-Kč měsíčně. Dle aktuální zprávy správce ze dne 25.8.2016 (B-11) odvolací soud zjistil, že k uvedenému dni mělo být v 35 splátkách uhrazeno 17,5 % hodnoty nezajištěných pohledávek, tj. 300.919,-Kč (uhrazeno bylo jen 4,97 %, tj. 85.618,-Kč) a v příštích 25 splátkách by bylo potřeba uhradit minimálně 460.038,-Kč, což představuje měsíční platby pro oddlužení ve výši 18.402,-Kč, čehož dlužnice zjevně není schopna, když pobírá mzdu ve výši 7.000,-Kč a invalidní důchod ve výši 5.062,-Kč. Celková výše příjmů dlužnice je proto nedostatečná pro minimální splátky. Závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a), b) IZ je proto věcně správný.

Odvolací soud proto usnesení v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil. Odvolání směřující proti bodům III., IV. výroku usnesení odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. jako nepřípustné odmítl (§ 314 odst. 4 IZ a § 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) ve spojení s § 245 odst. 1 IZ).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. září 2016 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková