4 VSPH 1503/2014-A-88
KSPH 35 INS 29389/2012 4 VSPH 1503/2014-A-88

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Centrum Dolní Břežany, s.r.o., IČO 27251110, se sídlem 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, o insolvenčním návrhu věřitelů 1) N.L. service s.r.o., IČO 28713061, se sídlem Hamerská 173, 435 42 Litvínov, 2) Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Jiřím Tomolou, advokátem se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, o odvolání navrhovatele 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 29389/2012-A-39 ze dne 16. července 2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze uložil navrhovatelům 1) a 2), aby ve lhůtě do tří dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na označený účet insolvenčního soudu. Usnesení odůvodnil tím, že dlužník sice vlastní majetek, tento majetek však nepostačuje k úplné úhradě jeho závazků.

Toto usnesení napadl navrhovatel 1) v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně, neboť dlužník disponuje takovým majetkem, jenž úhradu nákladů insolvenčního řízení zajistí.

Z insolvenčního rejstříku se podává, že k úhradě zálohy ve výši 50.000,-Kč navrhovatelem 2) došlo 19.7.2013.

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení byla navrhovatelem 2) zaplacena, směřuje odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které již bylo solidárně zavázanou osobou splněno a odvolání se tak stalo bezpředmětným. Je tak dán nedostatek podmínky odvolacího řízení, jenž nelze odstranit. Odvolací soud proto postupoval podle § 104 odst. 1 o.s.ř. a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. září 2014

JUDr. Ladislav Derka, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová