4 VSPH 1491/2014-P9-13
KSCB 25 INS 18494/2013 4 VSPH 1491/2014-P9-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužnice Jitky Bejdákové, bytem U Nádraží 564/II, Jindřichův Hradec, o odvolání ACEMA Credit Czech, a.s., sídlem Kobližná 71/2, Brno, zast. advokátem JUDr. Róbertem Paulovičem, sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 18494/2013-P9-2 ze dne 1. dubna 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 18494/2013-P9-2 ze dne 1. dubna 2014 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku uvedeným usnesením rozhodl, že se přihláška pohledávky ACEMA Credit Czech, a.s. (dále jen odvolatel) odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 1.7.2013 doručen insolvenční návrh Jitky Bejdákové (dále jen dlužnice) spojený s návrhem na povolení oddlužení a usnesením č.j. KSCB 25 INS 18494/2013-A-11 ze dne 16.1.2014 rozhodl o zjištění úpadku dlužnice a o povolení oddlužení. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 16.1.2014 v 6 hod. 58 min. zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně vyzval soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku, a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Konec lhůty připadl na den 17.2.2014. Přihláška pohledávky odvolatele byla do datové schránky soudu doručena dne 3.3.2014 po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Přihláška byla zástupcem odvolatele označena jako oprava přihlášky pohledávky s tím, že odvolatel podal dne 13.2.2014 do insolvenčního řízení přihlášku pohledávky, v níž zástupce z nepozornosti zaměnil své klienty a do hlavičky přihlášky zadal nesprávné údaje, jež tímto podáním opravuje. Dne 13.2.2014 byla do insolvenčního řízení skutečně doručena přihláška pohledávky UNIDEBT Czech, SE vedená pod č. P7, jež byla podána výše týmž zástupcem. Obě přihlášky jsou s výjimkou identifikačních údajů věřitele totožné.

Soud prvního stupně vyjádřil názor, že podání ze dne 3.3.2014 nelze považovat za opravu přihlášky pohledávky, neboť obě výše popsaná podání byla učiněna různými věřiteli, a z logiky věci není možné, aby věřitel, který sám přihlášku pohledávky nepodal, opravoval přihlášku jiného věřitele. Pokud by to soud připustil, lze si v budoucnu představit i situace, kdy budou do insolvenčních řízení podávány přihlášky osobami, které k jejich podání nebudou aktivně legitimovány, za účelem umožnění vstupu do řízení věřitelům, kteří zmeškají lhůtu k přihlášení pohledávky pomocí opravy přihlášky (za úplatu apod.). Podání doručené soudu dne 3.3.2014 po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty považoval tedy soud prvního stupně za opožděnou přihlášku pohledávky a rozhodl o ní podle ust. § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. V odvolání uvedl, že dne 13.2.2014 přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice prostřednictvím zástupce částečně zajištěnou pohledávku ve výši 1.938.158,99 Kč. Zástupce se-jak je zřejmé z obsahu přihlášky a k ní připojené listiny-dopustil chyby v psaní, když jako věřitele omylem uvedl jiného svého klienta UNIDEBT Czech, SE. Jednalo se o vadu přihlášky, k jejíž opravě měl být odvolatel vyzván dle ust. § 188 odst. 2 IZ. Insolvenční soud věřitele k opravě nevyzval, leč učinil tak insolvenční správce dne 28.2.2014 telefonátem zástupci odvolatele. Na tuto výzvu reagoval odvolatel zasláním opravené přihlášky insolvenčnímu soudu, přičemž v průvodním podání srozumitelně odůvodnil důvod chybného označení věřitele v přihlášce. K odvolání připojil plnou moc udělenou dne 7.2.2013 UNIDEBT Czech, SE osvědčující, že odvolatel i tato obchodní společnost jsou zastupováni týmž zástupcem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 173 podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení přípustné.

Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 13.2.2014 byla soudu prvního stupně ke sp. zn. KSCB 25 INS 18494/2013 doručena přihláška pohledávky, v níž byla jako věřitel označena UNIDEBT Czech, SE. Přihláška je vedena pod pořadovým číslem P7 a byla podána shora uvedeným zástupcem. Z příloh přihlášky (plné moci, výpisu z obchodního rejstříku, žádosti o poskytnutí úvěru, žádosti o uzavření úvěrové smlouvy, smlouvy o úvěru ve znění dodatku, zástavní smlouvy, odstoupení od smlouvy, rozhodčího nálezu) je zjevné, že věřitelem přihlašované pohledávky má být odvolatel, jehož firma je uvedena i v seznamu příloh k přihlášce. Dne 3.3.2014 bylo do datové schránky soudu prvního stupně doručeno podání označené jako oprava přihlášky pohledávky obsahující tvrzení, že odvolatel podal do insolvenčního řízení dne 13.2.2014 přihlášku pohledávky, v níž jeho zástupce z nepozornosti zaměnil své klienty a do hlavičky přihlášky zadal nesprávný údaj o věřiteli pohledávky. K podání připojil odvolatel formulář přihlášky pohledávky (s výjimkou označení věřitele zcela totožný s podáním doručeným soudu dne 13.2.2014) a plnou moc udělenou odvolatelem zástupci. Toto podání bylo nejprve do insolvenčního rejstříku zařazeno k přihlášce věřiteli č. 6 vedené pod pořadovým číslem P7, pokynem ze dne 31.3.2014 bylo následně v rejstříku evidováno jako nová přihláška pod pořadovým číslem P9.

Z těchto skutečností odvolací soud dovodil, že postup soudu prvního stupně nebyl správný, neboť ze shora popsaných zjištění je zřejmé, že podáním doručeným soudu dne 13.2.2014 nepodal odvolatel novou přihlášku, ale toliko opravil vadu včas podané přihlášky spočívající v chybném označení věřitele.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a podle ust. § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v jehož průběhu zařadí soud doplnění k přihlášce pohledávky č. P7 a uloží insolvenčnímu správci, aby ji přezkoumal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 29. října 2014

JUDr. Jiří Kareta, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová