4 VSPH 1470/2014-A-17
MSPH 98 INS 9107/2014 4 VSPH 1470/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužníka: PALARIAN, s.r.o., IČO 27940225, Římská 1317/32, 120 00 Praha 2, zahájeném k návrhu věřitele: Ing. David anonymizovano , anonymizovano , Hornomlýnská 1232/5, 148 00 Praha 4, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 9107/2014-A-12 ze dne 29.května 2014

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 9107/2014-A-12 ze dne 29.května 2014 se m ě n í tak, že se navrhovateli ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně uložil nadepsaným usnesením navrhovateli, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále IZ). Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele ze dne 2.4.2014. Soud z dosavadního průběhu insolvenčního řízení předpokládá, že majetek dlužníka nebude postačovat ani k úhradě odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů a dlužník nebude mít dostatek finančních prostředků, které by byly schopné pokrýt náklady na úkony insolvenčního správce bezprostředně po jeho ustanovení do funkce. V úvahu připadá řešení úpadku konkursem, kdy minimální výše odměny insolvenčního správce je 45.000 Kč bez DPH. Uvedl, že žádný význam nemá výše pohledávky navrhovatele při rozhodování o výši zálohy na náklady insolvenčního řízení. Proto uložil zaplatit navrhovateli zálohu ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel včas odvolání. Uvedl, že insolvenční soud nedostatečně odůvodnil nutnost uhrazení zálohy v požadované výši, která neodpovídá skutečnosti. V případě prohlášení konkursu nevyplývá z právní úpravy insolvenčního řízení, že musí být odměna vždy minimálně 45.000 Kč. Odměna insolvenčního správce se odvodí dle názoru navrhovatele v nižší výši v případě, že z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka nebylo dosaženo ani částky 45.000 Kč. Insolvenční navrhovatel není schopen ve vyměřené výši zálohu zaplatit.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení, postupoval podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

V daném případě podal insolvenční návrh věřitel, který se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka PALARIAN, s.r.o., IČO 27940225. Navrhovatel je věřitelem dlužníka z titulu smlouvy o půjčce. V návrhu označil další věřitele, jejichž pohledávky jsou pohledávkami zajištěnými nemovitostmi zapsanými na LV č. 3606 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, katastrální území, okres a obec Rakovník. List vlastnictví č. 3606 předložil k důkazu. Z něj se podává, že je dlužník vlastníkem stavby a pozemků, které jsou zatíženy zástavním právem smluvním, zástavním právem soudcovským a podléhají celé řadě exekucí. Jiný majetek nebyl zjištěn, ačkoliv byl dlužník usnesením č.j. MSPH 98 INS 9107/2014-A-8 ze dne 11. dubna 2014 vyzván insolvenčním soudem podle § 128 odst. 3 IZ, aby předložil seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ. Dlužník na tuto výzvu nereagoval.

Odvolací soud je názoru, že v daném případě nebude možné řešit dlužníkův úpadek jiným způsobem nežli konkursem (popř. nepatrným konkursem dle ustanovení § 314, 315 IZ) a insolvenčnímu správci je proto třeba zajistit dostatek prostředků na hotové výdaje související s jeho činností a náklady spojené se zjišťováním majetkové podstaty (případně jejího prodeje).

Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištění úpadku dlužníka); věřitel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který neřeší svůj úpadek sám. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, pak je srozuměn se všemi podmínkami insolvenčního řízení včetně případné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Insolvenční zákon nedává při rozhodování o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení souvislost výše navrhovateli ukládané zálohy s výší jeho přihlášené pohledávky. Navíc záloha zaplacená věřitelem se stává v případě zjištění úpadku dlužníka pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 108 odst. 4 IZ, tudíž navrhovateli může být hrazena již v průběhu insolvenčního řízení, pokud budou insolvenčním správcem získány potřebné prostředky ze zpeněžení majetku v majetkové podstatě dlužníka.

V rámci konkursu (byť nepatrného) prohlášeného na dlužníkův majetek činí minimální výše odměny insolvenčního správce dle ustanovení § 1 odst. 5 platné vyhlášky č. 313/2007 Sb. 45.000 Kč (+ daň z přidané hodnoty) při splnění předpokladů zakotvených v odstavcích 1 až 4 citovaného paragrafu. Rozsah nutných výloh souvisejících se správou majetkové podstaty přitom plyne z ustanovení § 230 IZ a je předem neznámý . Zdrojem, který slouží k úhradě zmíněných nákladů konkursu, je mimo výtěžek zpeněžení majetkové podstaty právě záloha na náklady insolvenčního řízení. Výše zálohy musí odpovídat jejímu účelu, tj. zajištění úhrady všech předpokládaných nákladů insolvenčního řízení (správcovy odměny a hotových výdajů i nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty). Povinnost zaplatit zálohu přitom ukládá soud iniciátorovi insolvenčního procesu vždy, když to považuje za nezbytné vzhledem k povaze věci, tj. ke konkrétním okolnostem projednávané kauzy; výše zálohy je nadto soudem určována v době, kdy není možné s dostatečnou jistotou předvídat, jaké výdaje si zjišťování, správa a zpeněžování majetkové podstaty vyžádá.

Při stanovení výše zálohy je vždy třeba vzít v úvahu konkrétní okolnosti věci, jimiž jsou majetkové poměry dlužníka i skutečnost, že zpeněžením jeho majetku se zřejmě podaří část nákladů insolvenčního řízení uhradit.

V daném případě navrhovatel doložil, že má dlužník nemovitý majetek. Jiný majetek dlužníka nebyl zatím zjištěn a zpeněžení dosud známého majetku potrvá určitou dobu. Proto ke krytí výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce bude třeba uložit zálohu alespoň ve výši, která bude třeba k úhradě počátečních nákladů insolvenčního řízení, což je dle odvolacího soudu záloha ve výši 30.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak vyplývá z výroku usnesení, a současně prodloužil lhůtu k uhrazení zálohy. Připomíná dále, že je navrhovatelem zaplacená záloha, nejde-li o dlužníka, považována ve smyslu ustanovení § 108 odst. 4 IZ za pohledávku za majetkovou podstatou.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 27.srpna 2014

Mgr. Luboš Dörfl, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová