4 VSPH 146/2016-A-11
MSPH 60 INS 30260/2015 4 VSPH 146/2016-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice ITALY TRAVEL, s.r.o. v likvidaci, sídlem Praha 1, Masná 702/9, IČO 27390161, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. ledna 2016, č.j. MSPH 60 INS 30260/2015-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. ledna 2016, č.j. MSPH 60 INS 30260/2015-A-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze uložil dlužnici ITALY TRAVEL, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužnice), aby ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice insolvenčním návrhem domáhala zjištění svého úpadku, že z jejího seznamu majetku a závazků ze dne 29.9.2015 a ze seznamu zaměstnanců je zřejmé, že neeviduje žádnou peněžní hotovost ani nedisponuje žádným majetkem, že má 15 nezajištěných závazků a že nemá žádné zaměstnance. Citoval § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vyložil účel zálohy na náklady insolvenčního řízení a uzavřel, že způsobem řešení úpadku dlužnice může být pouze konkurs, že v takovém případě činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč, že je tak nutné zajistit prostředky k hrazení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že tyto nebude možné uspokojit z majetkové podstaty dlužnice a že vyměřená záloha je nezbytná k zajištění výkonu funkce správce bezprostředně po jeho ustanovení do funkce. Proto uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala, že uložením povinnosti dlužnici zaplatit zálohu se tato povinnost přenáší na likvidátora společnosti, který byl do funkce jmenován až v okamžiku, kdy dlužnice nebyla schopna další existence, nevyvíjela žádnou činnost a měla pouze závazky vůči třetím osobám, že likvidátor tak bude nucen uhradit tuto zálohu ze svých vlastních prostředků a že toto považuje za rozporné se smyslem a účelem zákona a tedy za nepřijatelné. Dlužnice dále uvedla, že se nedomnívá, že vedení insolvenčního řízení proti nemajetnému dlužníku je zcela bezúčelné a že uložením povinnosti uhradit zálohu by tak mělo být vedení takovýchto řízení eliminováno, když její neuhrazení povede k zastavení řízení. Likvidátor tak buďto zálohu uhradí z vlastních prostředků a následně svou pohledávku přihlásí za dlužnicí do řízení, kdy nebude možné ji uspokojit pro absenci majetku nebo bude čelit zastavení řízení pro její neuhrazení, čímž nesplní svoji zákonnou povinnost podat insolvenční návrh. Navíc likvidátor dlužnice již před zahájením insolvenčního řízení zjišťoval stav jejího majetku a prověřil neúčinnost jejích právních úkonů s tím, že žádný takovýto majetek nebyl zjištěn, že tedy nebude třeba, aby tuto činnost následně opětovně prováděl ještě insolvenční správce a že tak není důvodu, aby byla dlužnici uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení (viz rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 32 INS 656/2009, 3 VSOL 217/2009). Dlužnice rovněž odkazuje na rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. MSPH 95 INS 16698/2012, 3 VSPH 1494/2012, a dodává, že postupem soudu I. stupně dochází k přenášení povinnosti uhradit případně náklady insolvenčního správce ze strany státu, pokud tyto není možné uhradit jiným způsobem v rámci insolvenčního řízení, na samotného likvidátora, což považuje za nepřípustné.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 108 odst. 2 IZ výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zálohu zaplatit společně a nerozdílně.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a umožnit tak insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Soud I. stupně správně vycházel z toho, že záloha podle § 108 IZ slouží jako zdroj placení prvotních nákladů insolvenčního řízení i jako záruka úhrady celkových nákladů insolvenčního řízení, včetně hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že se dlužnice (obchodní společnost v likvidaci zrušená rozhodnutím soudu) návrhem ze dne 3.12.2015 domáhala zjištění svého úpadku. Z návrhu (A-1) a z jeho příloh (A-3) vyplývá, že dlužnice podle svého tvrzení od roku 2008, kdy došlo k převodu obchodního podílu, nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, že eviduje splatné závazky minimálně vůči 15 věřitelům, že nedisponuje žádným majetkem a že nemá žádné zaměstnance. Návrh podal likvidátor dlužnice ustanovený soudem ze seznamu insolvenčních správců a byl opatřen potřebnými seznamy dle § 104 IZ.

Z dosavadních výsledků insolvenčního řízení tak vyplývá, že lze očekávat řešení úpadku dlužnice konkursem, resp. nepatrným konkursem podle § 314, § 315 IZ. V něm náklady insolvenčního řízení tvoří vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, která v konkursu (či nepatrném konkursu) dosahuje-v případě jejího určení dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.-nejméně částky 45 tis. Kč (bez event. připočtení 21 % DPH), přičemž podle § 2a vyhlášky náleží insolvenčnímu správci též odměna z počtu přezkoumaných přihlášek v případě, kdy v konkursu k žádnému zpeněžení nedošlo, taktéž v minimální výši 45.000,-Kč.

Přitom je zřejmé, že vyjma nároku na jeho odměnu (v minimální výši 45.000,-Kč bez připočtení event. DPH) si činnost insolvenčního správce nadto vyžádá též určité hotové výdaje spojené zejména se soupisem majetkové podstaty, s přešetřením majetkových poměrů dlužníka (včetně event. prošetření jeho příp. neúčinných právních úkonů), k čemuž je insolvenční správce z výkonu své funkce přímo povinen bez ohledu na to, zda tuto činnost již vykonal samotný likvidátor dlužnice v rámci její likvidace, jakož i s přezkoumáním přihlášených pohledávek atd. Soud I. stupně proto nepochybil, když nemajetné dlužnici, byť se jedná o obchodní společnost v likvidaci s likvidátorem ustanoveným ze seznamu insolvenčních správců, uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odvolací soud považuje za vhodné připomenout, že po 1.1.2014 již nelze insolvenční návrh zamítnout proto, že majetek dlužnice nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé (§ 144 IZ). Tedy nelze prostřednictvím insolvenčního řízení vytvářet podmínky pro výmaz nefunkčních obchodních korporací z veřejného rejstříku namísto nařízení jejich likvidace. Insolvenční zákon sleduje řešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníka uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že existuje majetek, z něhož by mohly být-v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka-alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Bude-li zjištěno, že dlužník nemá majetek užitelný pro účely insolvenčního řízení, nedává zákon žádného podkladu pro další pokračování v řízení. Aby mohla být nejistota v této otázce odstraněna na samém začátku insolvenčního řízení a aby insolvenční řízení nebylo zneužíváno pro účely, k nimž sloužit nesmí, je dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Bude-li tedy likvidátor dlužnice schopen identifikovat majetek a z něho zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, pak lze požadovat, aby insolvenční řízení proběhlo alespoň v režimu nepatrného konkursu. Nebude-li však dlužnice schopna zálohu zaplatit, pak tato skutečnost zřetelně podporuje závěr, že další pokračování řízení by bylo zjevným zneužitím postupů podle insolvenčního zákona a za takové situace soud řízení zastaví.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení včetně její výše a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. února 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková