4 VSPH 1459/2015-P4-7
KSPH 71 INS 35063/2014 4 VSPH 1459/2015-P4-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem 272 01 Kladno-Kročehlavy, Italská 2417, o odvolání věřitelky Hany Vorlové, bytem 190 00 Praha 9, Něvská 200/4, zast. Mgr. Martinem Krtilem, advokátem se sídlem 186 00 Praha 8, Za Poříčskou bránou 334/4, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. června 2015, č.j. KSPH 71 INS 35063/2014-P4-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. června 2015, č.j. KSPH 71 INS 35063/2014-P4-2, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužnice Ivany anonymizovano (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávky č. 4 věřitelky Hany Vorlové (dále jen odvolatelka) ve výši 480.800,-Kč (bod I. výroku) a konstatoval, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatelka podala dne 18.3.2015 přihlášku své pohledávky a že insolvenční správkyně dlužníka Tomko a partneři, v.o.s. (dále jen správkyně) vyzvala dne 5.5.2015 odvolatelku k opravě její přihlášky do 15 dnů od doručení této výzvy a současně ji poučila o následcích při nesplnění této výzvy. Konstatoval, že výzva byla doručena odvolatelce dne 16.5.2015 a že odvolatelka ve stanovené lhůtě svoji přihlášku nedoplnila. Citoval § 188 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se závěrem, že odvolatelka svoji přihlášku pohledávky řádně a včas nedoplnila. Proto její přihlášku odmítl a rozhodl o ukončení účasti odvolatelky v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řázení. Argumentovala zejména tím, že její přihláška byla doplněna dne 25.5.2015 prostřednictvím datové schránky, přičemž byla následně označena původní spisovou značkou dlužnice 41 INS 28755/2013, a že se tak stalo ve lhůtě 10 dnů od dne doručení výzvy. Upozorňovala, že i její původní přihláška byla podána pod uvedenou spisovou značkou a byla přiřazena k nové spisové značce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z § 173 odst. 1 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví jednací řád pro insolvenční řízení. Kromě obecných náležitostí podání (vymezených v § 42 odst. 4 o.s.ř.) musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se dle § 174 odst. 2 IZ rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Insolvenční správce přezkoumá přihlášku pohledávky postupem podle § 188 odst. 1 IZ. Nelze-li přihlášku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil do patnácti dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Ustanovení § 185 IZ pak určuje, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatelka přihlásila svoji pohledávku přihláškou dne 18.3.2015 (P4-1). Z protokolu o přezkumném jednání konaného dne 15.5.2015 (B-6) vyplývá, že jeho předmětem nebyla přihláška pohledávky odvolatelky z důvodu neuplynutí lhůty k odstranění vad, a že soud I. stupně nařídil zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání této přihlášky na den 19.6.2015. Správkyně v podání ze dne 9.6.2015 (B-13) uvedla, že odvolatelku vyzvala k opravě/doplnění její přihlášky pohledávky ve výši 454.800,-Kč tak, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy -u pohledávky č. 2 doplnila příslušenství, neboť jistina je ve výši 90.000,-Kč a neshoduje se s celkovou výší pohledávky, která činí 116.000,-Kč, -u pohledávky č. 2 doplnila výši vykonatelnosti,

-u pohledávky č. 3 se výše jistiny 64.800,-Kč neshoduje s náklady řízení ze směnečného platebního rozkazu ze dne 19.10.2011, č.j. 23 Cm 358/2011, kde jsou vyčíslené ve výši 64.680,-Kč, -u pohledávky č. 3 doplnila výši vykonatelnosti.

Tato výzva byla dne 16.5.2015 doručena odvolatelce (viz doručenka založená na B-13), aniž by do 9.6.2015 (podle sdělení správkyně) došlo k doplnění přihlášky pohledávky, a proto na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 19.6.2015 (B-14) správkyně navrhla soudu I. stupně, aby přihlášku pohledávky odvolatelky odmítl.

V napadeném usnesení se soud I. stupně nepřípustně omezil jen na konstatování, že přihláška odvolatelky byla vadná (aniž uvedl její konkrétní vady) a že správkyně vyzvala odvolatelku k její opravě a že odvolatelka přihlášku řádně a včas nedoplnila. Z napadeného usnesení není zřejmé, o jaké vady přihlášky bránící jejímu přezkoumání se v posuzované věci jednalo a z jakých konkrétních důvodů byla posuzovaná přihláška pohledávky odmítnuta.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně posoudí, zda odvolatelka svoji přihlášku řádně a včas doplnila, vypořádá se též s jejím podáním ze dne 26.5.2015 (P-1/2) založeném v původním insolvenčním spisu vedeném s dlužnicí pod spisovou značkou KSPH 41 INS 28755/2013 a k přihlášce zaujme srozumitelný postoj, zda je či není přezkoumatelná.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná