4 VSPH 1443/2015-A-13
MSPH 89 INS 15714/2015 4 VSPH 1443/2015-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka LABARBEN, s.r.o., IČO 28870859, sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 15714/2015-A-7 ze dne 23. června 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 89 INS 15714/2015-A-7 ze dne 23. června 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka LABARBEN, s.r.o. (dále jen dlužník), jímž se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužník v insolvenčním návrhu toliko uvedl, že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a s ohledem na nepříznivý finanční vývoj není schopen tyto závazky plnit a je tedy v platební neschopnosti; z výsledků účetní závěrky, seznamu aktiv a pasiv a inventarizace majetku je dále nepochybné, že je předlužen, neboť má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. V insolvenčním návrhu označil jako věřitele toliko Finanční úřad Praha 1 s tím, že, že vůči němu má závazky po splatnosti nad 365 dnů ve výši 3.104.557,89 Kč, vůči ostatním-blíže neoznačeným-věřitelům má závazky ve výši 37.590,01 Kč; souhrn splatných závazků činí celkem 3.142.147,90 Kč. K osvědčení těchto skutečností dlužník odkázal na přiložené seznamy podle § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Údaj o tom, že závazky jsou po splatnosti nad 365 dnů (nadto uvedený pouze u jednoho věřitele), nepostačuje k tomu, aby soud mohl přesně zjistit, kdy se stal závazek splatným. Stejně neúplné je označení jeho závazků i v seznamu závazků, jenž byl přílohou insolvenčního návrhu, v němž sice dlužník označil další věřitele, ale i zde absentují údaje o splatnosti závazků. Protože insolvenční návrh dlužníka vykazuje nedostatky, které brání v pokračování řízení, postupoval soud podle § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že u pohledávek věřitele Finanční úřad pro Prahu 1 nastala splatnost podle dodatečných platebních výměrů 15tý den od jejich doručení; přesné datum doručení si již nepamatuje, ale muselo k němu dojít v březnu nebo dubnu 2012. U věřitele Společnost pro Vás, s.r.o. uvedl, že se jedná o dlužné nájemní za rok 2014 + 2015, pohledávka GE Money Bank, a.s. představuje záporný zůstatek na účtu a je rovněž déle než 30 dnů po splatnosti. Pokud soud považoval za potřebné doplnit listiny prokazující výše uvedené skutečnosti, měl k tomu dlužníka vyzvat. Dlužník vyjádřil přesvědčení, že prokázal úpadek ve formě platební neschopnosti i předlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak vymezuje § 104 IZ. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a c) seznam svých zaměstnanců, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musí předložené seznamy podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16 ze dne 26.2.2009), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-na splnění zákonem předepsané povinnosti vylíčit (jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku, je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže dlužník spolu s návrhem předložil řádný seznam svého majetku a závazků. Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Pro rozhodnutí o odvolání je v daném případě podstatné, že dlužník v insolvenčním návrhu konkrétně označil toliko jednoho věřitele Finanční úřad pro Hlavní město Prahu, územní pracoviště Praha 1, přičemž ke splatnosti tohoto závazku uvedl, že je déle než 365 dnů po splatnosti; ostatní věřitele neoznačil nijak, konkretizoval toliko souhrnnou výši svých závazků vůči nim a ke splatnosti jejich pohledávek se pak nevyjádřil vůbec. Předložený seznam jako součást tvrzení o úpadku dlužníka akceptovat nelze, neboť rovněž neobsahuje tvrzení dlužníka o splatnosti závazků vůči věřitelům Společnost pro Vás, s.r.o. a GE Money Bank, a.s. a jsou v něm navíc uvedeny závazky ke společníkům ke dni 1.2.2012 ve výši 24.000,-Kč, aniž by tito společníci byli jakkoli identifikováni. Dlužník tím, že v insolvenčním návrhu neuvedl konkrétně více svých věřitelů a údaje o výši jejich pohledávek, nedostál povinnosti uvést v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek, a to ani ve formě platební neschopnosti ani ve formě předlužení (kde konkrétní splatnost závazků nezbytně uvedena být nemusí). Tyto skutečnosti nelze dovodit ani ze seznamu závazků, jenž není řádný; absence zákonem požadovaných náležitostí přitom brání pokračování v řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníků důvodným a podle § 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. srpna 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková