4 VSPH 1431/2015-B-36
KSHK 45 INS 26134/2012 4 VSPH 1431/2015-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Veroniky Suchochlebové, nar. 24.10.1987, bytem Vitiněves 5, 506 01 Vitiněves, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. června 2015 č.j. KSHK 45 INS 26134/2012-B-25

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. června 2015 č.j. KSHK 45 INS 26134/2012-B-25 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zrušil oddlužení dlužnice Veroniky Suchochlebové (dále jen dlužnice; bod I. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 6.3.2013 (A-9) byl zjištěn úpadek dlužnice a bylo povoleno jeho řešení oddlužením a že usnesením ze dne 9.9.2013 (B-7) soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dále uvedl, že k projednání změn v osobních poměrech dlužnice proběhlo dne 17.3.2015 (B-22) jednání za účasti dlužnice, nařízené podle § 418 insolvenčního zákona (dále jen IZ), při němž byl zrekapitulován dosavadní průběh insolvenčního řízení tak, že na přezkumném jednání konaném dne 2.5.2013 (B-4) byli soudem konstatováni 4 přihlášení věřitelé s pohledávkami ve výši celkem 310.375,50 Kč, dlužnice byla toho času na mateřské dovolené, pobírala rodičovský příspěvek ve výši 11.100,-Kč měsíčně, je vdaná, má dvě vyživovací k dětem a nevlastní žádný hodnotnější majetek, dne 15.5.2013 uzavřela s paní Helenou Růzsovou smlouvu o důchodu, jíž se poskytovatelka důchodu zavázala hradit ve prospěch oddlužení částku ve výši 2.400,-Kč měsíčně a dlužnici proto bylo uloženo hradit ve prospěch splátkového kalendáře měsíčně částku ve výši 2.400,-Kč plynoucí ze smlouvy o důchodu, plátci rodičovského příspěvku, Úřadu práce České republiky-krajská pobočka v Hradci Králové, bylo uloženo provádět z rodičovského příspěvku dlužnice srážky ve prospěch majetkové podstaty. Dne 8.10.2013 sdělil Úřad práce České republiky, že dlužnice měla nárok na rodičovský příspěvek jen do 31.8.2013, dále je vedena jako uchazečka o zaměstnání a není možné jí provádět srážky. Z průběžných sdělení insolvenčního správce Mgr. Jana Urbana (dále jen správce) v průběhu roku 2013 a 2014 vyplynulo, že z příjmů dlužnice nelze provádět srážky, že byla posílána každý měsíc finanční částka 2.400 Kč ze smlouvy o důchodu, že splátky za období měsíce prosinec 2013, leden a únor 2014 provedeny nebyly, že správce evidoval dluh na odměně a náhradě hotových výdajů, proto insolvenční soud dne 11.4.2014 vyzval dlužnici k plnění splátkového kalendáře s poučením o možném zrušení oddlužení, k čemuž dlužnice doručila pracovní smlouvu ze dne 7.4.2014 s platovým výměrem, avšak dne 18.9.2014 byla opětovně vyzvána k řádnému plnění splátkového kalendáře z důvodu, že nadále nebyly poukazovány na účet majetkové podstaty splátky v dostatečné výši. Ze sdělení správce ze dne 21.1.2015 vyplynulo, že je dlužnice nezaměstnaná (dne 23.2.2015 zaměstnavatel dlužnice doručil soudu sdělení, že pracovní poměr s dlužnicí trval od 7.4.2014 do 8.10.2014 a byl ukončen okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele, zároveň předložil soudu přehled mezd za období trvání pracovního poměru), že dlužnice nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a že ke dni 17.3.2015 evidoval správce nedoplatek na odměně a náhradě hotových výdajů ve výši 21.780,-Kč, dluh na splátkovém kalendáři ve výši 7.436,-Kč s tím, že celkem byla mezi nezajištěné věřitele rozdělena částka 444,-Kč. Splatností 17. splátky mělo být uhrazeno minimálně 8,5 % hodnoty pohledávek, avšak dlužnice uhradila pouze 0,48 %. Dlužnice sdělila soudu, že je dlouhodobě nezaměstnaná, je vdaná od roku 2010, má 2 nezletilé děti ve věku 3 a 6 let, manžel jí nebyl schopen pomáhat s oddlužením, protože živí rodinu, zaměstnavatel jí neuznal 3 absence a vyhodil ji ze zaměstnání a v současné době nepobírá žádné sociální ani jiné dávky. Matka dlužnice, se kterou měla uzavřenu smlouvu o důchodu, jí nebyla schopna finanční prostředky poskytovat, protože se sama dostala do finančních obtíží, není proto schopna zaplatit dluh na splátkovém kalendáři, přitom nevlastní žádný majetek, který by mohla poskytnout pro účely zpeněžení a zaplacení svého dluhu.

Soud I. stupně na základě výše uvedených zjištění dospěl k závěru, že dlužnice dlouhodobě řádně neplní schválený splátkový kalendář a je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, neboť nemá žádné příjmy a přistupuje ke svým povinnostem lehkomyslně, ačkoliv si byla vědoma povinností vyplývajících pro ni z insolvenčního řízení, přišla z vlastní viny o zaměstnání, a to přesto, že byla soudem opakovaně o svých povinnostech poučována. Insolvenční soud proto podle § 418 odst. 1 IZ zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Jen proti bodům I. a II. výroku usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se dlužnice včas odvolala (B-26, B-28) a požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Uvedla, že má nyní příjem na splátkový kalendář, který však nedoložila.

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 29.9.2015 (B-32), jež byla dlužnici doručena dne 5.10.2015, aby sdělila, zda souhlasí s tím, aby o jejím odvolání bylo rozhodnuto bez nařízení jednání s poučením, že pokud se nevyjádří, bude odvolací soud předpokládat, že s takovým postupem řízení souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.), a aby soudu předložila listinné důkazy, z nichž bude zřejmé, kolik za uvedené období uhradila k rukám správce na oddlužení plněním splátkového kalendáře, dlužnice nereagovala.

Vrchní soud v Praze, proto aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 3 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 4). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4 (odst. 5).

Ze spisu odvolací soud ověřil správnost všech rozhodných skutečností, na nichž soud I. stupně vystavěl napadené usnesení, tedy především to, že dlužnice neplní splátky na oddlužení ani prostřednictvím dárce a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Správce předložil soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení ze dne 16.10.2015 (B-33) a k výzvě odvolacího soudu předložil ještě zprávu dne 5.12.2015 (B-34). V nich zopakoval průběh plnění splátkového kalendáře dlužnicí, jak popsáno shora a zejména uvedl, že v rozporu s usnesením o schválení oddlužení byly dosud realizovány jen dvě splátky připadající na období 10/2013 a 11/2013, k uspokojení správce byla realizována částka 4.356,-Kč a na pohledávky přihlášených věřitelů připadla částka 444,-Kč. Aby dlužnice splnila podmínky schváleného oddlužení, musela by ve zbývajících 36 splátkách uhradit 27.364,35 Kč nezajištěným věřitelům, neboť celkem byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 92.694,50 Kč a 30 % z této částky činí 27.808,35 Kč, na odměně a náhradě hotových výdajů správce zbývá uhradit 68.607,-Kč, celkem 95.971,35 Kč, proto by muselo být na účet majetkové podstaty ve zbývajících 36 měsících placeno nejméně 2.666,-Kč měsíčně. Dle připojené pracovní smlouvy ze dne 30.3.2015, uzavřené na dobu určitou do 31.10.2015, měla dlužnice měsíční mzdu ve výši 9.701,-Kč, dle nedatované smlouvy o důchodu, doručené správci dne 16.9.2015, se zavázala poskytovatelka důchodu paní Helena Růzsová hradit ve prospěch oddlužení měsíčně částku ve výši 1.600,-Kč, což však nepostačuje k úhradě měsíční splátky 2.666,-Kč k uspokojení nezajištěných věřitelů a k uspokojení nároků správce a bylo by zapotřebí dalšího příjmu alespoň ve výši 1.066,-Kč. Ve zprávě ze dne 5.12.2015 (B-34) správce uvedl,

že za účelem zjištění aktuálních majetkových poměrů dlužnice oslovil vybrané orgány veřejné správy, banky a další subjekty, avšak nebyl zjištěn žádný majetek dlužnice. Ačkoliv byla správci dne 16.9.2015 doručena smlouva o důchodu, dle které má být vyplácen dlužnici důchod ve výši 1.600,-Kč, správce dosud neeviduje žádnou platbu dle této smlouvy.

Z výše uvedených zjištění vyplynulo, že dlužnice dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající pro ni z usnesení ze dne 9.9.2013 (B-7), jímž soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Z aktuálních příjmů dlužnice, ve spojení s příjmem z darovací smlouvy, je zřejmé, že není s to plnit splátky na oddlužení v minimální výši 2.666 Kč měsíčně a v řízení bylo zjištěno, že dlužnice neplní tuto povinnost ani v minimální výši vyplývající pro ni z darovací smlouvy, a to opakovaně, neboť ani z předchozí darovací smlouvy neposkytovala darovanou částku ve prospěch splátkového kalendáře. Závěr soudu I. stupně, že jsou dány důvody pro zrušení oddlužení nejenom podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ je proto věcně správný a doplňuje, že jsou dány důvody i dle ale i podle § 418 odst. 1 písm. b) IZ. Dlužnice ani v odvolacím řízení nedoložila, že má příjem postačující na úhrady splátkového kalendáře, ačkoliv k tomu byla odvolacím soudem vyzvána a z listin založených ve spise tato skutečnost nevyplynula.

Odvolací soud proto usnesení v napadených bodech I., II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková