4 VSPH 1404/2015-B-25
KSPA 56 INS 17150/2013 4 VSPH 1404/2015-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem 562 03 Ústí nad Orlicí-Hylváty, Třebovská 442, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 26. května 2015, č.j. KSPA 56 INS 17150/2013-B-17,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 26. května 2015, č.j. KSPA 56 INS 17150/2013-B-17, se v bodě I. výroku p o t v r z u j e ; v bodě II. výroku se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích přiznal insolvenční správkyni Insolvency Project, v.o.s. (dále jen správkyně), odměnu ve výši 2.723,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 381,-Kč, tj. celkem částku 3.104,-Kč včetně DPH (bod I. výroku) a uložil dlužnici Lence anonymizovano (dále jen dlužnice), aby nejpozději do 30.6.2015 správkyni tuto částku zaplatila z příjmů vyplacených jejím zaměstnavatelem (bod II. výroku).

V odůvodnění soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 14.8.2013 (A-9) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správkyni, a že usnesením ze dne 12.12.2013 (B-6) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Poukázal, že podáním ze dne 23.9.2013 správkyně požádala o přiznání odměny ve výši 750,-Kč bez DPH za každý započatý kalendářní měsíc za období ode dne, kdy bylo oddlužení dlužnici povoleno, do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž dlužnice začala plnit splátkový kalendář, a že podáním ze dne 8.1.2014 si správkyně vyúčtovala odměnu ve výši 29.120,-Kč, cestovné ve výši 293,-Kč a poštovné ve výši 26,-Kč. Odkazoval na judikaturu Vrchního soudu v Praze a konstatoval, že správkyně má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Vyšel ze zjištění, že o nároku správkyně na odměnu a náhradu hotových výdajů za činnosti vykonávané před schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře rozhodne vzhledem k datu zjištění úpadku dlužnice podle § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále též vyhláška). Proto správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za období ode dne 14.8.2013 do dne 14.10.2013 ve výši 2.723,-Kč (částku 750,-Kč měsíčně + 21 % DPH) a poštovné ve výši 381,-Kč včetně DPH.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích se dlužnice včas odvolala (B-19 a B-21), neboť s ním nesouhlasila. Namítala, že ze své výplaty ve výši 10.000,-Kč měsíčně platí správkyni částku 5.348,-Kč. Měla za to, že není důvodu, proč by měla správkyni platit další částku 3.104,-Kč na její odměnu a náhradu hotových výdajů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Vzhledem k datu zjištění úpadku dlužnice (dne 14.8.2013) jsou pro posouzení věci rozhodná znění příslušných ustanovení insolvenčního zákona (dále jen IZ) a vyhlášky č. 313/2007 Sb. účinná do 31.12.2013, a to ve smyslu přechodných ustanovení obsažených v čl. II. zákona č. 294/2013 Sb., jímž byl s účinností ode dne 1.1.2014 novelizován IZ, a přechodných ustanovení obsažených v čl. II. bodu I. vyhlášky č. 398/2013 Sb., jíž byla s účinností ode dne 1.1.2014 novelizována vyhláška č. 313/2007 Sb.

Podle § 38 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 5).

Podle § 168 odst. 2 písm. a) IZ ve spojení s odstavcem 3 téhož ustanovení se hotové výdaje a odměna insolvenčního správce uspokojují jako pohledávky za majetkovou podstatou kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Podle § 3 písm. b) vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

Podle § 7 odst. 1 vyhlášky výše náhrady cestovních nákladů se řídí zvláštními právními předpisy (odst. 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odst. 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odst. 3).

Z obsahu odvolacího spisu bylo zjištěno, že soud I. stupně usnesením ze dne 14.8.2013 (A-9) zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením, a že usnesením ze dne 12.12.2013 (B-6) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. V bodě V. výroku usnesení ze dne 12.12.2013 (B-6) uložil dlužnici, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře vždy za každý započatý měsíc trvání účinků schválení oddlužení platila správkyni zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč, vše navýšeno o DPH. Správkyně dne 23.9.2013 (B-4/6) požádala o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů i za období od povolení oddlužení do posledního dne předcházejícího měsíci, v němž nastanou účinky oddlužení.

Při určení odměny a hotových výdajů správkyně soud I. stupně správně vyšel z toho, že správkyni náleží odměna a náhrada hotových výdajů i za každý započatý kalendářní měsíc za období ode dne, kdy bylo oddlužení dlužnici povoleno, do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž dlužnice začala plnit splátkový kalendář. Správkyni tak náleží odměna a náhrada hotových výdajů i za období počínaje srpnem 2013, neboť úpadek dlužnice byl zjištěn a její oddlužení povoleno dne 14.8.2013, do posledního dne prosince 2013, neboť dlužnice začala plnit splátkový kalendář v lednu 2014. Za toto období soud I. stupně přiznal správkyni odměnu ve výši 2.723,-Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 381,-Kč, tj. celkem částku 3.104,-Kč včetně DPH. Odůvodnil to tím, že určil odměnu a náhradu hotových výdajů za celkem 3 měsíce (částku 750,-Kč měsíčně + 21 % DPH, celkem tedy částku 2.723,-Kč), tj. za období ode dne 14.8.2013 do konání přezkumného jednání dne 14.10.2013, neboť správkyně neprokázala, že by poté prováděla některé další úkony, a proto jí nepřiznal odměnu za následující měsíce, které předcházely schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, ačkoliv tak požadovala. Náhradu hotových výdajů za cestovné a poštovné přiznal v požadované výši 381,-Kč.

O odměně správkyně za výkon její činnosti, jež nepředstavovala realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, soud I. stupně správně rozhodl dle § 5 vyhlášky, ačkoliv přiznal částku 750,-Kč měsíčně předpokládanou vyhláškou pro paušální odměnu. Takovou výši odměny lze názoru odvolacího soudu zajisté ve smyslu § 5 vyhlášky považovat za přiměřenou rozsahu a náročnosti činnosti správkyně vykonané v inkriminovaném období, která spočívala v přezkoumání pohledávek 6 věřitelů, ve zjištění osobních, majetkových a výdělkových poměrů dlužnice (i z hlediska splnění zákonných podmínek oddlužení dle § 395 IZ), v podání zprávy o těchto zjištěních (B-3) a v účasti správkyně na přezkumném jednání a schůzi věřitelů konaných dne 14.10.2013 (B-5); hotové výdaje správkyně byly vynaloženy důvodně a byly řádně doloženy. Ostatně proti výši přiznané odměny a hotových výdajů správkyně dlužnice nic konkrétního ani nenamítala.

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.ř. a napadený bod I. výroku jako věcně správný potvrdil.

Pokud jde o uspokojování nároků správce, vyšel odvolací soud z toho, že nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce za předchozí období-stejně jako nároky téže povahy náležející správci paušální částkou až za provádění oddlužení splátkovým kalendářem-jsou podle § 168 odst. 2 písm. a) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou. Jako takové jsou při splátkovém kalendáři hrazeny v měsíčních splátkách (musí být do něj jako přednostní nároky pojaty), anebo mohou být uspokojeny ve smyslu § 38 odst. 2 IZ a § 8 vyhlášky ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení. Teprve nelze-li správcovy nároky zcela nebo zčásti uspokojit z těchto zdrojů, mohou být (každý nejvýše do výše 50.000,-Kč) uhrazeny státem (srov. např. usnesení sp. zn. KSUL 77 INS 4589/2010, 3 VSPH 408/2010-A ze dne 7.10.2010 či usnesení sp. zn. MSPH 95 INS 10629/2010, 3 VSPH 924/2010-A ze dne 30.3.2011). Jinak řečeno, soud I. stupně pochybil, když dlužnici uložil povinnost uhradit odměnu a hotové výdaje správkyně z nezabavitelné části jejích příjmů a lhůtu ke splnění takové povinnosti navíc určoval bez ohledu na to, kdy rozhodnutí nabyde právní moci; takový postup nemá v IZ žádnou oporu.

Protože k rozhodnutí pod bodem II. výroku usnesení nebyl zákonný podklad, zrušil jej odvolací soud bez náhrady za přiměřeného použití § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková