4 VSPH 1403/2016-B-96
MSPH 90 INS 7224/2010 4 VSPH 1403/2016-B-96

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužníka BARA Telekomunikační montáže, s.r.o., IČO 25622692, sídlem Praha 4, Vranská 18/620, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2016, č.j. KSPH 90 INS 7224/2010-B-88

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2016, č.j. KSPH 90 INS 7224/2010-B-88 se zr u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenční věci dlužníka BARA Telekomunikační montáže, s.r.o. (dále jen dlužník) podle § 313 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen IZ) zprostil insolvenční správkyni JUDr. Lucii Marešovou (dále jen správkyně) funkce, neboť provedla činnosti související se zrušením konkursu. Usnesení nebylo odůvodněno, neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé, povaha věci to připouští a z obsahu spisu je zřejmé, na základě jakých skutečností tak postupoval.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal (B-89) a požadoval jeho zrušení, neboť správkyně dosud nesplnila všechny své povinnosti.

Správkyně ve vyjádření k odvolání (B-91) tvrdila, že uzavřela účetní knihy, sestavila účetní závěrku a splnila povinnosti uložené daňovými předpisy, nicméně vinou chybné komunikace mezi ní a jejími zaměstnanci nedošlo k předání účetních záznamů dlužníkovi, za což se omlouvá. Nicméně s ohledem na skutečnost, že došlo ke zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ, což je podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, zastává názor, že není dlužník omezen v dalším postupu. Dodala, že dlužník nespecifikoval, jaký zbývající majetek by mu měl být předán, a proto se k tomu není schopna vyjádřit. isir.justi ce.cz

Dlužník v replice (B-94) upřesnil, že se správkyně svoji chybu pokusila napravit dne 21.7.2016, kdy mu předala 2 šanony, po jejichž prostudování zjistil, že v nich chybí kompletní účetnictví (originální doklady) za roky 2010 až 2016, povinné přílohy daňových přiznání (samotná daňová přiznání jsou nepodepsaná), informace o tom, kde jsou účetní doklady archivovány a které byly zlikvidovány a jakým způsobem. K tomu připojil dopis ze dne 29.7.2016, jímž správkyni vyzval k dodání chybějících dokladů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 313 IZ funkce insolvenčního správce nekončí zrušením konkursu, i když jeho oprávnění nakládat se zbývající částí majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění přecházejí na dlužníka (odst. 1). Insolvenční správce je povinen ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy. Dále je povinen předat dlužníkovi zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční a odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti související se zrušením konkursu. Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové evidence (odst. 2). Po provedení činností podle odstavce 2 insolvenční soud insolvenčního správce zprostí jeho funkce. Současně rozhodne o výdajích, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkursu, a o způsobu jejich úhrady (odst. 3).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že činnost insolvenčního správce nekončí zrušením konkursu, i když jeho oprávnění nakládat se zbývající částí majetkové podstaty přechází zpět na dlužníka, a že je povinen provést ještě další činnosti v něm specifikované a až poté ho insolvenční soud zprostí funkce.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 3.5.2016 (B-85) soud I. stupně zrušil konkurs, neboť majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a správkyni uložil, aby mu ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci usnesení sdělila, zda ke dni zrušení konkursu uzavřela účetní knihy, sestavila účetní závěrku, splnila povinnosti uložené daňovými předpisy, předala dlužníku potřebné účetní záznamy a zajistila činnosti evidenční a archivační, popř. další činnosti související se zrušením konkursu příkladmo vypočtené v 313 odst. 2 IZ. Dále zjistil, že správkyně podáním ze dne 2.6.2016 (B-87) soudu I. stupně sdělila, že splnila povinnosti uložené jí § 313 odst. 2 IZ a požádala o zproštění funkce, čemuž soud I. stupně vyhověl napadeným usnesením, aniž se přesvědčil o pravdivosti jejího sdělení. Z obsahu odvolání (B-89), vyjádření správkyně (B-91) a repliky dlužníka (B-94) shodně plyne, že správkyně všechny své povinnosti podle § 313 odst. 2 IZ zjevně nesplnila, což je ve shodě s obsahem spisu, do něhož správkyně dosud nezaložila žádnou listinu osvědčující opak. Napadené usnesení vycházející údajně z obsahu spisu, tak v něm nemá potřebnou oporu a je předčasné.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, usnesení soudu I. stupně podle § 219a odst. 2 o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc mu vrátil k dalším řízení.

V dalším řízení soud I. stupně nejprve pečlivě prověří, zda správkyně splnila všechny své povinnosti, a teprve pak ji zprostí funkce.

Právní názor odvolacího soudu je pro soud I. stupně závazný (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 17. října 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková