4 VSPH 1398/2014-A-12
KSPL 65 INS 15473/2014 4 VSPH 1398/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a Mgr. Markéty Hudečkové ve věci dlužníka: Pavel Vinter, bytem Školní 1368, 347 01 Tachov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 15473/2014-A-7 ze dne 12. června 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 15473/2014-A-7 ze dne 12. června 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 65 INS 15473/2014-A-7 ze dne 12.6.2014 odmítl insolvenční návrh, jímž se Pavel Vinter (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že mu byl dne 5.6.2014 doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že v současné době má 29 peněžitých závazků, jež není schopen splácet po dobu delší než 3 měsíce a jsou více jak 30 dní po splatnosti. Je rozvedený a má vyživovací povinnost vůči dvěma svým dětem. Dále dlužník uvádí, že celková výše jeho závazků činí 1.274.892,-Kč, když tyto závazky nemohl splácet v požadované výši a termínech, jelikož mu to neumožňovala jeho finanční situace. V současné době bydlí u své matky a nevlastní ani žádný majetek. Soud na základě výše uvedeného uvedl, že takovýto podklad není dostatečný pro závěr, že se dlužník nachází v úpadku dle § 3 dost. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud podotkl, že dostatečná tvrzení, z nichž by bylo možno dovodit, že se dlužník v úpadku nachází, nelze ani získat z přiloženého seznamu závazků, jelikož v něm dlužník neuvedl data splatností jednotlivých závazků, a proto takový seznam není úplný a řádný, a nesplňuje náležitosti § 104 odst. 2 až 4 IZ. Z těchto důvodů soud prvního stupně dle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání zopakoval, jakým způsobem se dostal do své tíživé finanční situace. Byt, jenž měl financovaný z hypotečního úvěru, byl prodán v dražbě a dlužník nyní bydlí u své matky a nemá žádný majetek. Uvádí, že má stálý příjem, a bude po dobu pěti let schopen splatit více jak 30 % svých závazků. Je přesvědčen, že splňuje podmínky insolvence a že uvedl, co je třeba, nic nezamlčel a předložil vše, co dokládá, že se skutečně nachází v platební neschopnosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ musí být v insolvenčním návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek). Dle odst. 2 je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V odstavci 3 je vymezen obsah seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že dlužník ve svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení v kolonce č. 6 uvedl, že navrhuje, aby soud rozhodl o jeho úpadku. Ten popsal pouze tak, že uvedl, že má 29 peněžitých závazků, jež není schopen plnit po dobu delší než 3 měsíce a jsou více jak 30 dní po lhůtě splatnosti. Popsal, jakým způsobem se dostal do své tíživé finanční situace. Uvedl, že byt, jenž měl financovaný z hypotečního úvěru, je již ode dne 20.3.2014 vydražen, avšak neví, jak byli jeho věřitelé uspokojeni. Neví ani, do jaké výše byl uspokojen závazek vyplývající z hypotečního úvěru. Dále uvedl své věřitele, jež sice řádně označil, avšak u žádného ze svých závazků neuvedl datum splatnosti, ale pouze se omezil na konstatování více jak 30 dní po splatnosti nebo neuhrazeno . Na závěr uvedl, že celková výše jeho závazků činí 1.274.892,-Kč a ocitoval podmínky § 3 odst. 1, 2 IZ. Vady insolvenčního návrhu spočívající v nedostatečné konkretizaci splatných závazků dlužníka, jež právě dokazují, že není od určitého data schopen splácet nebo spočívající v nedostatečném označení věřitelů, lze zhojit předložením řádného a úplného seznamu závazků dle ust. § 104 odst. 2 až 4

IZ. Dlužník však soudu prvního stupně takovýto seznam závazků neposkytl, jelikož, byť v něm řádně označil své věřitele, neuvedl v něm důvod a vznik jednotlivých závazků ani jejich splatnost.

Z těchto skutečností je zřejmé, že dlužník soudu předložil neprojednatelný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jelikož nesplňuje podmínky ust. § 103 odst. 2 IZ a nebylo je ani možno zhojit seznamem závazků, jenž totiž také obsahoval vady, a tudíž nebyl úplný a správný, jak vyžaduje ust. § 104 odst. 2 až 4 IZ.

Z těchto důvodů je odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně, a proto napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Plzni k Nejvyššímu soudu ČR.

V Praze dne 24. září 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová