4 VSPH 1392/2014-A-22
KSHK 40 INS 19591/2013 4 VSPH 1392/2014-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužnice Evy Peldové, r. č. 725909/3435, IČO 62819216, Sokolovo 300, 512 63 Rovensko pod Troskami, zahájeném k návrhu věřitele CLEAR BALANCE, SE, IČO 24811718, Podlipného 942/9, 180 00 Praha 8-Libeň (dříve: CREDIT BACK, SE), o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 19591/2013-A-14/celk. 2 ze dne 9.dubna 2014

takto:

Řízení o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 19591/2013-A-14/celk. 2 ze dne 9.dubna 2014 se zastavuje.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně uložil nadepsaným usnesením navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč podle ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále IZ).

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel včas odvolání, které podáním ze dne 10.7.2014 vzal zpět dříve, nežli o něm bylo rozhodnuto.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. je možno vzít odvolání zpět, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto. V takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

S ohledem na to odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 7 odst. 1 IZ odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 26.srpna 2014

Mgr. Luboš Dörfl, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová