4 VSPH 1362/2015-A-12
KSPH 68 INS 16450/2015 4 VSPH 1362/2015-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlašim, Jana Masaryka 302, t.č. Vazební věznice Praha-Ruzyně, Praha 6, Staré Náměstí 3/12, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2015, č.j. KSPH 68 INS 16450/2015-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. června 2015,

č.j. KSPH 68 INS 6450/2015-A-7 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze odmítl insolvenční návrh dlužníka Miroslava anonymizovano (dále jen dlužník; bod I. výroku) a konstatoval, že účinky zahájení insolvenčního řízení trvají do právní moci rozhodnutí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem doručeným mu dne 23.6.2015 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Citoval § 103 a 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že z insolvenčního návrhu dlužníka nelze uzavřít, že má nejméně dva věřitele s pohledávkami déle než 30 dnů po splatnosti a že tyto závazky není schopen plnit. Protože dlužník neuvedl ničeho konkrétního, z čeho by bylo možno osvědčit jeho úpadek a protože ani nepředložil seznamy závazků se zákonem požadovanými náležitostmi, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 1 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že splnil všechny zákonné podmínky, že v návrhu zcela a úplně vylíčil všechny rozhodné skutečnosti, že přesně označil své věřitele a že k němu i připojil předepsané přílohy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle § 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud zjistil, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři (A-1) a že v kolonce č. 7 řádně vyznačil, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, a řádně v ní též vylíčil rozhodující okolnosti svého úpadku. K insolvenčnímu návrhu dlužník připojil mj. též perfektní seznamy majetku a závazků a prohlášení o tom, že nemá žádné zaměstnance (A-6); seznamy též podepsal a opatřil prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Na základě svých zjištění dospěl odvolací soud k opačnému závěru než soud I. stupně, totiž že insolvenční návrh dlužníka včetně svých povinných příloh obsahuje všechny zákonné náležitosti, že skýtá dostatečný podklad proto, aby mohl být řádně projednán a mohlo být o něm rozhodnuto meritorně, a že nebyl žádný důvod postupovat podle § 128 odst. 1 IZ a bezvadný insolvenční návrh dlužníka odmítat.

Na základě shora uvedených zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková