4 VSPH 1323/2014-P1-10
KSPH 60 INS 30424/2013 4 VSPH 1323/2014-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka: Rostislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Zvírotice 47, 262 51 Dublovice, o odvolání věřitele č. 1: O.K.V. Leasing s.r.o. se sídlem Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, IČO 63487063 proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 30424/2013-P1-4 ze dne 16. dubna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS 30424/2013-P1-4 ze dne 16. dubna 2014 se mění tak, že se přihláška věřitele č. 1: O.K.V. Leasing s.r.o. se sídlem Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, IČO 63487063 neodmítá a jeho účast v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že se přihláška pohledávky ve výši 8.495,-Kč věřitele č. 1: O.K.V. Leasing s.r.o. (dále jen odvolatel) odmítá, a v bodu II. výroku rozhodl o tom, že účast odvolatele v řízení končí.

Na odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v insolvenčním řízení dlužníka Rostislava anonymizovano (dále jen dlužník) věřitel uplatnil svojí přihláškou nevykonatelné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 43.181,-Kč spočívající v nároku na zaplacení dlužných splátek z úvěrové smlouvy a smluvních pokut. V důsledku částečného zpětvzetí přihlášky byla účast odvolatele v řízení ukončena samostatným usnesením co do částky 20.000,-Kč spočívající v pohledávce na zaplacení smluvní pokuty označená odvolatelem v přihlášce pod č. 3. Insolvenční správce vyzval odvolatele dále k doplnění přihlášky tak, aby doplnil tvrzení vzniku jednotlivých pohledávek a předložil doklady tyto nároky prokazující ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla odvolateli doručena dne 11.2.2014. Věřitel na tuto výzvu dle názoru soudu nikterak nereagoval. Protože přihláška pohledávky odvolatele má v části přihlášky č. 2 a 4 vady, které neumožňují její přezkoumání, soud I. stupně rozhodl o odmítnutí přihlášky v rozsahu těchto dvou pohledávek o celkové výši 8.495,-Kč a ukončení jeho účasti v řízení dle § 185 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas svým podáním ze dne 22.4.2014 odvolal a požadoval, aby soud přihlédl k jeho opravě přihlášky v podání zveřejněným soudem dne 3.3.2014, kde byly pohledávky č. 2 a 4 ze smluvních pokut upřesněny a doloženy na základě požadavku insolvenčního správce. Navrhoval, aby k přihláškám bylo při soudním přezkumu přihlédnuto.

Vrchní soud v Praze věcně přezkoumal napadené usnesení (§ 212 a § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky a ukončení účasti odvolatele v řízení je důvodné.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dne 18.12.2013 (A-10) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a věřitelé vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek. Odvolatel podal u soudu přihlášku své pohledávky dne 23.12.2013, tedy včas. Podáním došlým soudu dne 27.2.2014 vzal svoji pohledávku pro 20.000,-Kč částečně zpět, doplnil tvrzení a podklady pro zbývající část přihlášené pohledávky, tedy č. 1 (neuhrazený úvěr) ve výši 14.686,-Kč, dílčí pohledávky č. 2 (smluvní pokuta) ve výši 5.000,-Kč a dílčí pohledávky č. 4 (smluvní pokuta) ve výši 3.495,-Kč. Dále z insolvenčního spisu vyplývá, že dne 13.3.2014 proběhlo přezkumné jednání, na němž byla pohledávka odvolatele zařazena jako pohledávka nevykonatelná a zjištěna v rozsahu celé pohl. č.1, 2 i 4, když nebyla popřena ani insolvenčním správcem ani žádným z věřitelů a jako zjištěná byla též uvedena na doplněném seznamu pohledávek připojeném k protokolu o přezkumném jednání jako jeho příloha (B-11, B-12).

Z uvedeného tudíž vyplývá, že k odmítnutí přihlášky pohledávky odvolatele došlo soudem I. stupně až poté, co došlo k jejímu zjištění dle § 201 odst. 1 písm. a) IZ. Tuto skutečnost vidí odvolací soud jako klíčovou k posouzení důvodnosti odvolání, neboť ani případné vady přihlášky pohledávky nemohou mít vliv na možnost soudu pohledávku dle § 185 IZ jako opožděnou odmítnout, byla-li na přezkumném jednání zjištěna (obdobně již Vrchní soud v Praze judikoval v otázce možnosti namítat vady přezkoumané a zjištěné přihlášky pohledávky v usnesení ze dne 4.12.2013 č.j. 3 VSPH 1211/2012-P4-8, KSUL 69 INS 2055/2012).

Navazujíc takto na svou předchozí praxi shledal odvolání věřitele č. 1: O.K.V. Leasing s.r.o. odvolací soud důvodným. Proto postupoval dále podle § 220 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a napadené usnesení v obou napadených bodech výroku změnil, jak uvedeno výše.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 29. září 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová