4 VSPH 1300/2014-B-12
KSPA 59 INS 30971/2013 4 VSPH 1300/2014-B-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolany 85, 533 45 Dolany, o odvolání insolvenčního správce Institut pro řešení úpadku v.o.s., se sídlem Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 30971/2013-B-5 ze dne 13. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 30971/2013-B-5 ze dne 13. května 2014 se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 3.000,-Kč, jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ve výroku označeným usnesením uložil insolvenčnímu správci dlužnice Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) Institut pro řešení úpadku v.o.s. (dále jen správce) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč a rozhodl, že je povinen zaplatit ji do 3 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPA 59 INS 30971/2013-A-7 ze dne 28.2.2014 zjistil úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a na den 30.4.2014 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. V předvolání (č.d. B-1), jež bylo dne 28.2.2014 doručeno správci do datové schránky, trval na osobní účasti ohlášeného společníka dle ust. § 410 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), jímž je dle oznámení správce Mgr. Ing. Jakub Mašek. Správce se na přezkumné jednání bez omluvy nedostavil, ale místo něj se dostavil zmocněnec Jana Kupková, která k dotazu soudu uvedla, že není ohlášeným společníkem správce, přičemž soudu je z úřední činnosti známo, že jmenovaná není insolvenčním správcem. Vzhledem k tomu, že osobní účast insolvenčního správce na přezkumném jednání byla nezbytnou (a soud na osobní účasti insolvenčního správce dle ust. § 410 odst. 1 IZ trval) a soud měl za to, že zásadně nelze připustit, aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdo je k tomu dle ust. § 192 odst. 1 IZ výlučně oprávněn, nemohl soud přezkumné jednání bez osobní účasti správce provést a musel je odročit na jiný termín. Za popsaného stavu věci rozhodl soud podle ust. § 81 odst. 2 IZ o uložení pořádkové pokuty správci ve výši 5.000,-Kč, která se mu s ohledem na závažnost věci jevila přiměřenou.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal a požadoval, aby je změnil tak, že se pořádková pokuta neukládá. Argumentoval tím, že mu ust. § 410 odst. 1 věta druhá IZ umožňuje, aby se při přezkumném jednání dal na svůj náklad a nebezpečí zastoupit třetí osobou. Odvolatel se přes sdělení soudu dal na přezkumném jednání zastoupit, neboť měl a má za to, že tak učinil v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení, když s nařízeným přezkumným jednáním kolidovalo jednání konané v týž den u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 29 INS 11614/2013. Není pravdou, že se na jednání nedostavil bez omluvy, zmocněnec správce se k soudu dostavil a důvody neúčasti ohlášeného společníka správce osvětlil. Správce poukázal na skutečnost, že své úkoly v tomto i v jiných insolvenčních řízeních plní řádně, insolvenčním soudem nikdy napomínán nebyl a uložení pořádkové pokuty považuje za nepřiměřené. Před nařízeným přezkumným jednáním správce předložil podrobnou zprávu o činnosti a ekonomické situaci dlužnice i listy seznamu, ze kterých bylo patrno, že žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopírá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ust. § 36 a 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ust. § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení insolvenčního správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu insolvenčního správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění insolvenčního správce funkce dle ust. § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností insolvenčního správce.

Podle ust. § 399 odst. 1 IZ dochází k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí na schůzi věřitelů za tím účelem svolané nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (ust. § 39 odst. 2 IZ) může dát zastoupit na schůzi věřitelů podle odstavce 1 jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce takové schůze zúčastnil osobně (odst. 2).

Podle ust. § 410 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2 insolvenčního zákona) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce přezkumného jednání zúčastnil osobně.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 28.2.2014 zjistil úpadek dlužnice, povolil jeho řešení oddlužením, ustanovil správce do funkce a na den 30.4.2014 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. V usnesení poučil správce o nezbytnosti jeho účasti na přezkumném jednání a schůzi věřitelů, přičemž v předvolání ze dne 28.2.2014 výslovně uvedl, že trvá na osobní účasti ohlášeného společníka správce. Na přezkumné jednání konané dne 30.4.2014 se správce, resp. jeho ohlášený společník nedostavil; dne 29.4.2014 však udělil plnou moc k zastupování při přezkumném jednání a na schůzi věřitelů Janě Kupkové, jež se k soudu dostavila. Přezkumné jednání a schůze věřitelů byly proto soudem odročeny na jiný termín.

Vzhledem k výše uvedenému uzavřel odvolací soud na tom, že bylo prokázáno pochybení správce v tom, že se v rozporu s výslovným pokynem soudu prvního stupně podle ust. § 399 odst. 2 IZ a § 410 odst. 1 IZ k jednání nedostavil osobně, resp. že se k němu nedostavil jeho ohlášený společník, ale třetí osoba-zmocněnec, a v důsledku toho bylo nařízené jednání zmařeno. Správce byl povinen respektovat závazný pokyn soudu, jenž trval na osobní účasti ohlášeného společníka, a pokud uvažoval o tom, že by soud prvního stupně v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení mohl tento vydaný pokyn přehodnotit, měl tuto otázku se soudem prvního stupně konzultovat a vyžádat si jeho stanovisko.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že podmínky pro uložení pořádkové pokuty správci dány byly; přihlédl však k tomu, že jde o první pořádkovou pokutu, jež byla správci v řízení uložena, a že v plnění dalších povinností, jež mu ukládá zákon, popř. mu uložil insolvenční soud, žádné pochybení zjištěno nebylo. Napadené usnesení proto podle ust. § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil jen co do výše uložené pořádkové pokuty, již snížil na 3.000,-Kč, jinak je podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. září 2014

Mgr. Luboš Dörfl, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová