4 VSPH 1283/2016-B-25
MSPH 60 INS 26269/2014 4 VSPH 1283/2016-B-25

USNESENÍ

   z  Zelenky, & $%& ) *+"-dlužníka        26269/2014-B-18,

takto:

Usnesení ()!!"* !++ , . .  + 16, ; MSPH 60 INS 26269/2014-B-18 se v bodech I., II. výroku potvrzuje.

=,) >

 >   -   FG H   3 K"- *    - - " FG H.

 8.9.2015 (A-NNH--K

- * - "  O +- F (B-QH  - >     R N5 S   -#3    -> > # G   " TOUOVTOW4UX UOVY[?6O3 3 "-    *> "- 

     ePojisteni.cz s.r.o., -    3     3 -" -      4  usnesením ze dne 8.3.2016 (B-/_H -3>G isir.justi ce.cz " f 2 MSPH 60 INS 26269/2014  - > {  #G   3 "    & * > '  - 

4 --|}5Q " F§ N\Q -     3 > G G  - majetkové podstaty tak, aby uspokojení pohledá  -# "--  R N5 S - >* $-  

  " -3 G

 

 § 405 odst. 1 a 2 IZ neschválil oddlužení dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs.

 -   FV-/\H3G { ním nesouhlasil *-3  >f -  -  `

  Argumentoval zejména tím, že je již od ledna 2016 v pracovní neschopnosti a že mu "-  - > 3 - G   %doložil darovací smlouvu na dobu své nemoci, aby uhra- > -#  R zákonnou hranici 30 % hodnoty jejich pohledávek. Podáním bez data (B-.5H- dlužník výpisy o pohybech GK" G.5/1 

Na výzvu odvolacího soudu ze dne 15.11.2016 (B-.NH3 G "/ // .5/13 G - -- >*- > #3 G   K" 3    "  >    >*-  " # "-  3  G  

>-  - -  -*> >*- Q} 1.13N/U" 3 

Vrchní soud v 3 - -   dle § ./. ./.  usnesení v  -    3 

 " - " *  " -3G- nebo zamítnutí návrhu na povolení oddluže F "

 "  # G * Kkonkursem (odst. 2).

& | N\Q "

 jestliže se  *    ->3G GH 3G- G-* -3 G - s -*  

   hlediska  "  - rozhodování o  

 3 " f 3 MSPH 60 INS 26269/2014 dlužník uvedl v návrhu na povolení oddlužení a v- " 3  "  > --H3  ]-- "  následující po povolení oddlužení (na     - vyplývajícího z " H    us 6**  - 

+-* G- - -* nespl - až po rozhodnutí o 

 oddlužení spojenému s  * K  dle § 405 IZ (k tomu viz usnesení Nejvyššího .\ 64 T .5 .55\3  a stanovisek).

Ustanovení § N\_ 

  3- " 

  G  3 

"

     #G # -#  G   - ' "

 G3     # T  

 " - " -- >G ? - 

+ G  - 3  "  > s návrhem na povolení oddlužení ze dne 1.9.2014 (A-/H -*  úpa

   8.9.2015 (A-33). Z *> -* F/ /\H   o  - "   N5 /_ -# -*>- v  >*- Q} 1.13N/ U"3  -# - žádnou z -*>  pohledávkou za dlužníkem se do insolve" -- 6 #--#    G  FV-8), z  3  G { > 3  "-> "  >*- 16.568,-U"3 > G "  K-*>-#3-G->*"- /\ 5553-U" "     >G  K"-#  K   -3G {  ]-"    - -         - -3  "-   "--" -G-/\ 5553-U" $- --s,  --  " - -  GG 

 K  " TOUOV PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., ale podáním ze dne 20.11.2015 (B-13) oznámil "    "- I. s ]  --     --  FV-14). " f 4 MSPH 60 INS 26269/2014 4   - .5/Q3*  3-" 3 G " G o sepsání darovací smlouvy se svou matkou (B-15, B-16). Na > dne 8.3.2016 (B-/_H3 G - 3 > G - vý    - G G  - -#    > 3 oddlužení neschválil " -  

+   --> 3  G G     -   # - 3 - > # - >   --  R ] darovací smlouvy,  - - 3 

  - okolnost toliko k jeho tíži.

4 -  - --  -*>-#  G- 3   >   { - "  

->#G- " 3 ho rozhodnutí nemohlo G>   R  - -  R --    -# "  - - Gyla - "  - G " * # G   v- "  FO-1). Jelikož dlužník v #G - "  soudu I. stu

  - /53 V R 15} $ >   - >* > # FV-23)   - >    "  > 3 - - -   -3 # - 3-  -3 G-  --> 3  G G   -*- 

       napadeném    -

 + ;  > Proti tomuto rozhodnutí j e

 3 -

   # "    6** 

  3  - *   praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu 

  -li G>

 " f 5 MSPH 60 INS 26269/2014 posouzena jinak (§ .N_3|.N\|.}5 H )    " - - "  F|_/

"G dne, k  " G (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 29. listopadu 2016

Mgr. Markéta ? +  ; " , # , v . r . 

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová