4 VSPH 1266/2014-B-125
KSHK 42 INS 9678/2013 4 VSPH 1266/2014-B-125

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka ISRAMCO CZ, s.r.o., IČO 26006898, sídlem Škroupova 441, Hradec Králové, o odvolání Claim Investments, s.r.o., IČO 28948866, sídlem Balbínova 223/5, Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-74 ze dne 27. května 2014

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové vyslovil usnesením č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-74 ze dne 27.5.2014 souhlas s tím, aby insolvenční správce Česká insolvenční, v.o.s. (dále jen správce) vydal WPB Capital, spořitelnímu družstvu (dále jen zajištěný věřitel) v insolvenčním řízení vedeném na majetek ISRAMCO CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) výtěžek zpeněžení nemovitostí-bytové jednotky č. 287/32 a garáž č. 287/117-2, v domě č.p. 287, na pozemku parc. č. st. 598, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 6615 (bytová jednotka) a LV č. 6480 (dům a pozemek), vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro kat. úz. Staré Město nad Metují, obec Náchod (dále jen nemovitosti) ve výši 1.042.006,60 Kč (bod I. výroku), správci uložil provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu, a podat mu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-A-10 ze dne 25.7.2013 zjistil úpadek dlužníka a ustanovil správce a usnesením č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-10 ze dne 7.10.2013 prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Podáním doručeným dne 29.4.2014 ho správce požádal o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, jimiž byla zajištěna pohledávka zajištěného věřitele ve výši 10.844.017,97 Kč, která byla zjištěna v plné výši s právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Na základě pokynu zajištěného věřitele a souhlasu soudu došlo ke zpeněžení nemovitostí za 1.394.333,-Kč (včetně 15% DPH ve výši 181.821,-Kč). Z rozpisu nákladů spojených se zpeněžením a nákladů spojených se správou zajištěného majetku po dobu probíhajícího řízení, jakož i z výpočtu odměny správce vyplývá, že náklady na údržbu a prodej dosáhly výše 53.930,-Kč (odměna zprostředkovatele ve výši 41.830,-Kč, cestovné, režijní výdaje, správa ve výši 12.100,-Kč), čistý výtěžek zpeněžení činí 1.158.582,-Kč a odměna správce činí 116.575,40 Kč včetně DPH. Návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli ze dne 28.4.2014 (č. d. B-55) byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 12.5.2014 (č. d. B-58) s poučením o možnosti podat námitky. Námitky podány nebyly. Protože návrh správce shledal věcně správným, rozhodl soud, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel Claim Investments, s.r.o. (dále jen odvolatel) a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. S odkazem na ust. § 205 odst. 2 písm. c) a g) občanského soudního řádu tvrdil, že je řízení postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, aniž by své tvrzení blíže rozvedl.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel oprávněn podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ust. § 201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ust. § 298 insolvenčního zákona mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že vyhláškou č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-58 ze dne 12.5.2014 vyrozuměl soud prvního stupně dlužníka a věřitele o tom, že správce předložil návrh na vydání výtěžku zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka na č.d. B-55 spisu; návrh byl dne 12.5.2014 zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Soud věřitele a dlužníka poučil o možnosti podat proti návrhu námitky, o lhůtě k jejich podání a o následcích zmeškání lhůty k jejich podání dle ust. § 298 odst. 3 insolvenčního zákona. Odvolatel v zákonem stanovené lhůtě námitky nepodal, není tedy osobou oprávněnou k podání odvolání dle ust. § 298 odst. 7 insolvenčního zákona.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud podle ust. § 218 písm. b) občanského soudního řádu jeho odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 3. září 2014

Mgr. Luboš Dörfl, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová