4 VSPH 1247/2015-P12-12
MSPH 99 INS 14158/2014 4 VSPH 1247/2015-P12-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka SATREMA Int. a.s., IČO: 25666690, sídlem Vršní 54, Praha 8, o odvolání věřitele č. 12 KOSTAL CR, spol. s r.o., IČO: 49687131, sídlem 267 51 Černín čp. 89, zastoupeného Mgr. Vierou Deákovou, advokátkou, sídlem Poncarova 994, 267 51 Zdice, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2015, č.j. MSPH 99 INS 14158/2014-P12-7,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2015, č.j. MSPH 99 INS 14158/2014-P12-7, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl pro opožděnost odvolání věřitele č. 12 KOSTAL CR, spol. s r.o. (dále jen věřitel) proti usnesení ze dne 15.4.2015 (P12-5) o odmítnutí jeho přihlášky ve výši 341.786,91 Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 15.4.2015 (P12-5) rozhodl v souladu s § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), že se k přihlášce pohledávky věřitele nepřihlíží a že se odmítá. Toto rozhodnutí doručil právní zástupkyni věřitele advokátce Mgr. Viere Deákové dne 22.4.2015 a nad rámec toho je pouze na vědomí doručil také věřiteli dne 23.4.2015. Uvedl, že věřitel je zastoupen jmenovanou advokátkou na základě plné moci ze dne 26.5.2014, přestože je v ní uvedeno, že je platná do 31.12.2014, neboť podle § 25 odst. 1 o.s.ř. plnou moc udělenou advokátu nelze časově omezit a k jejímu odvolání ve smyslu § 28 odst. 2 o.s.ř. nedošlo. Posledním dnem lhůty k podání odvolání tak bylo 7.5.2015, avšak odvolání věřitele bylo odesláno do datové schránky Vrchního soudu v Praze až dne 11.5.2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty, a proto odvolání jako opožděné odmítl podle § 208 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a navrhoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Uváděl, že rozhodnutí ze dne 15.4.2015 (P12-5) soud I. stupně zaslal jak jeho právní zástupkyni, tak přímo jemu, přičemž právní zástupkyni bylo doručeno dne 22.4.2015 a věřiteli dne 23.4.2015, poslední den patnáctidenní lhůty tak připadl na svátek 8.5.2015, a proto bylo posledním dnem odvolací lhůty pondělí 11.5.2015, kdy podal odvolání (P12-6). Namítal, že o.s.ř. nepředpokládá doručování na vědomí či pro informaci , nebyl upozorněn, že se jedná toliko o plnění informační povinnosti a postupoval v souladu s poučením uvedeným v usnesení.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu I. stupně včetně předcházejícího řízení (§ 212 a § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Ve smyslu § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení.

Zvláštní způsob doručení (§ 75 IZ) spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

K otázce běhu lhůty k odvolání proti rozhodnutí doručenému přímo zastoupenému účastníku se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 13.9.2001, sp. zn. 33 Odo 292/2001, z něhož vyplývá závěr, že pokud bylo rozhodnutí doručeno zástupci účastníka s plnou mocí pro celé řízení, začala od tohoto doručení běžet účastníku odvolací lhůta, na jejíž běh nemohla mít žádný vliv skutečnost, že toto rozhodnutí bylo následně doručeno rovněž samotnému účastníku, jelikož toto druhé doručení nemohlo založit novou (další) odvolací lhůtu, ani nemohlo přivodit uvedení účastníka v omyl ohledně lhůty k podání odvolání.

Shodně s tímto závěrem se vyjadřuje i komentářová literatura k § 50b o.s.ř., uvádějící, že doručují-li se písemnosti nejen zmocněnci, opatrovníku nebo jinému zástupci, ale také účastníku samotnému, odvíjí se běh lhůty k opravnému prostředku podávanému proti rozhodnutí soudu výlučně od doručení zástupci účastníka (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, str. 345).

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení ze dne 15.4.2015 (P12-5) obsahovalo správné poučení o možnosti odvolání a bylo věřiteli řádně doručeno dne 22.4.2015 doručením jeho zástupkyni s procesní plnou mocí. Posledním dnem lhůty pro podání odvolání věřitelem tak byl čtvrtek 7.5.2015. Odvolání věřitele podané dne 11.5.2015 je proto zjevně opožděné.

Jelikož prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné (§ 83 IZ), soud I. stupně správně rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 25. listopadu 2015

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v.r. předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná