4 VSPH 1233/2014-B-72
KSUL 43 INS 20691/2011 4 VSPH 1233/2014-B-72

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužnice Petry Rejmanové, bytem Výsluní č.p. 14, adresa pro doručování Dlouhá 20, Hora Svaté Kateřiny, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 20691/2011-B-52 ze dne 12. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 20691/2011-B-52 ze dne 12. března 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Petry Rejmanové (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku). Současně rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), konstatoval, že v rozsahu, v němž není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o konkursu na insolvenčního správce Ing. Petra Beneše (dále jen správce) (bod V. výroku) a správci uložil, aby mu do 12.5.2014 předložil soupis majetkové podstaty, stanovil předpokládaný termín konečné zprávy a aby soudu každé tři měsíce předkládal pravidelné zprávy o průběhu insolvenčního řízení (body VI. a VII. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 19.9.2012 (č.d. B-27) soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, rozhodl, že první splátka bude zaplacena do 31.10.2012 z příjmů dlužnice vyplacených v průběhu měsíce října 2012. Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 6.6.2013 (č.d. B-44) a 22.1.2014 (č.d.B-49) soud zjistil, že splátkový kalendář plněn není, když správce na účet za celou dobu, kdy trvají účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, neobdržel jedinou platbu. Z toho důvodu nebyla věřitelům zaslána žádná splátka a není ani hrazena odměna a náhrada hotových výdajů správce. Na výzvy insolvenčního správce ke zjednání nápravy dlužnice nereaguje. K jednání, které se konalo dne 12.3.2014, se dostavil toliko insolvenční správce, dlužnice se bez omluvy nedostavila, nedoručila soudu písemné vyjádření ani žádné listiny týkající se dosavadního průběhu plnění splátkového kalendáře či listiny prokazující dostatečný příjem ke splnění oddlužení, k jejichž předložení byla v předvolání vyzvána. Celkový dluh na odměně a hotových výdajích správce vyčíslil na 21.770,-Kč. Pokud by měl být splátkový kalendář splněn, musela by dlužnice hradit po dobu zbývajících 43 měsíců částku 10.150,-Kč měsíčně. Dlužnici navíc vznikl nový závazek po schválení oddlužení, a to vůči městu Výsluní za místní poplatek za svoz komunálního odpadu.

Na základě těchto skutečností cituje § 395 a § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále též jen IZ), dospěl insolvenční soud k závěru, že dlužnice již od schválení oddlužení neplní podstatné povinnosti plynoucí ze splátkového kalendáře, a tudíž zde není jiná možnost než schválené oddlužení zrušit a na její majetek prohlásit konkurs, který vzhledem k tomu, že je dlužník fyzickou osobou-nepodnikatelem, bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem podala dlužnice včasné odvolání, jež dle svého obsahu směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek, v němž uvedla, že jí třetí osoba dluží částku 487.000,-Kč z neplatně uzavřené kupní smlouvy na dům, o čemž dlužnice informovala i správce. Dlužnice nemůže z důvodu nemoci najít zaměstnání, je vedena na úřadu práce, pobírá pouze sociální dávky.

K jednání před odvolacím soudem konaném dne 12.11.2014 se dlužnice nedostavila, zaslala soudu potvrzení o pracovní neschopnosti, o odročení jednání však nepožádala. Odvolací soud proto věc projednal podle § 101 odst. 3 o.s.ř. v její nepřítomnosti.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se zato, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Odvolací soud věc projednal v nepřítomnosti dlužnice, která se, ač řádně obeslána, k jednání nedostavila (dlužnice se nedostavila ani k jednání o jejím odvolání, nařízenému na 3.9.2014, které bylo k žádosti dlužnice odročeno na 12.11.) a zaslala potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, o odročení jednání nepožádala. Odvolací soud proto postupoval podle § 101 odst. 3 o.s.ř. a věc projednal v nepřítomnosti dlužnice, vycházeje přitom z obsahu spisu. Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že dlužnice po dobu více než dvou let trvání splátkového kalendáře ničeho neuhradila ani na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ani na pohledávky svých věřitelů.

Za těchto okolností dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle ust. § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, resp. že dlužnice není schopna hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným, a usnesení soudu prvního stupně proto v napadených bodech I. a II. výroku podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 12. listopadu 2014

JUDr. Ladislav Derka, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová