4 VSPH 1229/2016-A-31
KSLB 76 INS 8062/2016 4 VSPH 1229/2016-A-31 4 VSPH 1749/2016-A-34

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Czech Steel Industry a.s., IČO 24743658, sídlem 463 46 Příšovice 213, zahájené na návrh navrhovatelů a) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kruh 181, 514 01 Jilemnice, b) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolovská 367, 506 01 Jičín, c) Vladimíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrubá Horka 84, 468 22 Železný Brod, d) Melatar s.r.o., IČO 27957896, sídlem Za dráhou 616, 281 51 Velký Osek, e) ACEMA Credit Czech, a.s., IČO 26158761, sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno, zastoupeného JUDr. Róbertem Paulovičem, advokátem, sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, o odvolání navrhovatele b) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14. dubna 2016, č.j. KSLB 76 INS 8062/2016-A-6, a ze dne 19. dubna 2016, č.j. KSLB 76 INS 8062/2016-A-9,

takto:

I. Odvolací řízení o odvolání navrhovatele b) Pavla anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 14. dubna 2016, č.j. KSLB 76 INS 8062/2016- A-6, se z a s t a v u j e .

II. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 19. dubna 2016, č.j. KSLB 76 INS 8062/2016- A-9, se z r u š u j e a řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele b) Pavla anonymizovano se z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 14.4.2016 (A-6) rozhodl v insolvenční věci dlužníka Czech Steel Industry a.s. (dále jen dlužník) o insolvenčním návrhu věřitele Petra anonymizovano (dále jen navrhovatel a/) tak, že insolvenční řízení zastavil z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu (odůvodněného uspokojením mzdových nároků navrhovatele; bod I. výroku), dlužníku uložil povinnost zaplatit navrhovateli a) na náhradě nákladů řízení částku 2.600,-Kč (bod II. výroku) a navrhovateli a) uložil zaplatit soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2.000,-Kč (bod III. výroku). Toto usnesení bylo doručeno dlužníku dne 21.4.2016 a navrhovateli a) dne 28.4.2016.

Dne 14.4.2016 podal proti dlužníku insolvenční návrh věřitel Pavel Florian (dále jen navrhovatel b/). Usnesením ze dne 19.4.2016 (A-9) soud I. stupně zastavil řízení o návrhu navrhovatele b) pro překážku věci zahájené. Toto usnesení bylo doručeno dlužníku dne 21.4.2016, navrhovateli b) dne 25.4.2016 (společně s usnesením č.d. A-6) a navrhovateli a) dne 2.5.2016. isir.justi ce.cz 4 VSPH 1749/2016

Proti oběma uvedeným rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci (A-6 i A-9) se navrhovatel b) včas odvolal (podáním daným k poštovní přepravě dne 29.4.2016, A-10), přičemž v případě usnesení ze dne 14.4.2016 (A-6) jeho odvolání směřovalo toliko proti bodu I. výroku.

Podáním doručeným soudu I. stupně dne 3.6.2016 (A-22) navrhovatel b) vzal v celém rozsahu zpět jak svůj insolvenční návrh, tak i své odvolání proti oběma napadeným usnesením (A-6, A-9), jelikož u něj pominuly důvody k jejich podání.

Odvolací soud proto v případě napadeného usnesení soudu I. stupně ze dne 14.4.2016 (A-6) postupoval podle § 7 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. V případě napadeného usnesení ze dne 19.4.2016 (A-9) postupoval odvolací soud podle § 7 IZ a § 222a o.s.ř., zrušil napadené usnesení a zastavil řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele b).

Jelikož navrhovatel b) vzal zpět své odvolání proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení ze dne 14.4.2016 (A-6), nastala podle § 222 odst. 1 o.s.ř. právní moc tohoto rozhodnutí, jako kdyby k podání odvolání nedošlo, tedy dne 14.5.2016. Z toho vyplývá, že insolvenční návrhy navrhovatelů c), d) a e) byly podány až v době po pravomocném skončení daného insolvenčního řízení (ve dnech 24.5.2016, 25.5.2016 a 22.7.2016, A-14, A-18, A-20, A-28). Soud I. stupně je proto vyjme ze spisu v projednávané věci a pod novou spisovou značkou povede na jejich základě insolvenční řízení ve věci dlužníka.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud v souladu s § 224 odst. 1 o.s.ř. podle § 146 odst. 2 o.s.ř. a contrario, jelikož neshledal zavinění žádného z účastníků na zastavení řízení.

Poučení: Proti bodu I. výroku tohoto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř., § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Proti bodům II. a III. výroku tohoto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 24. října 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková