4 VSPH 1212/2016-A-152
KSPH 67 INS 12383/2015 4 VSPH 1212/2016-A-152

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Ing. Jaroslavem Zelenkou, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka PP Hospitals, s.r.o., IČO 26085011, sídlem Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Brázdimská 1000, zast. JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem, sídlem Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, zahájeném na návrh navrhovatelů a) MEDIREAL, a.s., IČO 28485793, sídlem Hradec Králové, ČSA 543, zast. JUDr. Františkem Divíškem, advokátem, sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, a c) FUTURE VALUE, s.r.o., IČO 27610489, sídlem Brno, Peroutkova 290/5, zast. JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem, sídlem Praha 1, Široká 5, do níž vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Praze, o návrzích dlužníka na opravu odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září 2016, č.j. 4 VSPH 1212/2016-A-143,

takto:

Návrhy dlužníka ze dne 21. září 2016 (A-146, A-147, A-148) na opravu odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. září 2016, č.j.-A-143, se z a m í t a j í .

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9.9.2016, č.j.-A-143 zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30.5.2016, č.j. KSPH 67 INS 12383/2015-A-121 a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dlužník se svými návrhy ze dne 21.9.2016 (A-146, A-147, A-148) domáhal opravy odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.2016 (A-143) tak, že požadoval vypuštění textu na straně 8 a 9 odůvodnění včetně tabulek: Pro účely vyvrácení domněnky jeho platební neschopnosti měl soud I. stupně za osvědčené závazky dlužníka v celkové výši 66.022.896,21 Kč a neměl za osvědčené jeho závazky v celkové výši 47.917.213,24 Kč, vše ve členění: , a textu na straně 20 odůvodnění: Třeba zopakovat, že existenci pohledávek navrhovatelů a), c) a dalších známých věřitelů s pohledávkami v celkové výši nejméně 66.022.896,21 Kč tak, jak byla zjištěna před soudem I. stupně, má též odvolací soud-v této fázi řízení na základě provedeného dokazování-za dostatečně osvědčenou a odvolacími výhradami navrhovatelů a), c) nebo dlužníka (A-122, A-123, A-134, A-140, A-141) nijak zpochybněnou. Z dosavadních výsledků řízení je nesporné, že dlužník doposavad ničím neosvědčil svoji schopnost dostát uvedeným pohledávkám v celkové výši nejméně 66.022.896,21 Kč, jejichž splatnost nastala před řadou let, když výše jeho disponibilních peněžních prostředků dosahuje trvale (po dobu několik let) jen zlomku isir.justi ce.cz jejich výše. Na tomto základě lze tedy shrnout, že dlužník v řízení doposud nevyvrátil domněnku své platební neschopnosti podle § 3 odst. 2 písm. b), d) IZ. Návrh odůvodňoval tím, že usnesení odvolacího soudu dosud není v právní moci, a že text, jehož vypuštění se domáhal, není v souladu se skutkovým stavem, jak byl zjištěn odvolacím soudem a soudem I. stupně.

Návrh dlužníka není včasný a ani důvodný.

Protože insolvenční zákon (dále jen IZ) neupravuje postup při opravě odůvodnění soudního rozhodnutí, použijí se přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení (§ 7 IZ).

Podle § 165 o.s.ř. pokud odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištění skutkového stavu, může účastník před tím, než rozsudek nabude právní moci, navrhnout, aby odůvodnění bylo opraveno (odst. 1). Nevyhoví-li soud prvního stupně návrhu, předloží věc odvolacímu soudu, který o opravě rozhodne (odst. 2). O opravě důvodů se rozhoduje usnesením; ve věcech příslušejících senátu tak učiní předseda senátu. Jednání není třeba nařizovat (odst. 3).

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že důvodem opravy může být jen rozpor s obsahem spisu (oprava tedy není přípustná zejména těch částí odůvodnění odvolacího rozhodnutí, v nichž odvolací soud rekapituluje obsah napadeného rozhodnutí soudu I. stupně nebo v nichž se odvolací soud ztotožňuje se závěry soudu I. stupně, jež považuje za věcně správné, neboť mají v obsahu spisu potřebnou oporu), a že návrh na opravu odůvodnění musí být podán dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, z čehož plyne, že oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu nebo dovolacího soudu nepřichází v úvahu (srov. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 6 Co 40/67 publikované pod zn. R 54/1968 civ.).

Podle § 71 IZ soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení (odst. 1). Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění (odst. 2).

Podle § 74 IZ zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (odst. 1). Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen (odst. 2).

Z posledně citovaných ustavení je patrné, že rozhodnutí odvolacího soudu v insolvenčním řízení se považuje za doručené účastníkům insolvenčního řízení již okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, a to bez ohledu na zvláštní způsob jeho doručení, od něhož se odvíjí jen počátek lhůty pro podání příp. dovolání, a nikoliv den nabytí jeho právní moci. Jinými slovy řečeno, rozhodnutí odvolacího soudu, jež nelze napadnout odvoláním (§ 159 o.s.ř.), vydané v insolvenčním řízení se považuje za doručené a nabývá právní moci dnem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a 2 a § 74 odst. 1 IZ).

V posuzované věci bylo usnesení odvolacího soudu ze dne 9.9.2016, č.j.-A-143 zveřejněno v insolvenčním rejstříku již dne 12.9.2016 ve 14:33 hod. a téhož dne tedy nabylo právní moci. Návrhy dlužníka na opravu odůvodnění usnesení odvolacího soudu podané až dne 21.9.2016 (A-146, A-147, A-148) jsou tak zjevně opožděné a nadto věcně neopodstatněné, neboť napadený text odůvodnění odvolacího rozhodnutí má v obsahu spisu potřebný podklad; okolnost, že se s tím dlužník nehodlá smířit, když toliko brojí-nepřípustně -proti skutkovým a právním závěrům odvolacího soudu, nemůže být důvodem pro vyhovění jeho opožděným návrhům.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 165 odst. 2 o.s.ř. a návrhy dlužníka na opravu odůvodnění usnesení ze dne 9.9.2016, č.j.-A-143 jako opožděné a neopodstatněné zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková