4 VSPH 1191/2014-A-23
MSPH 59 INS 11458/2014 4 VSPH 1191/2014-A-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka: MASNA Příbram, spol. s r. o., se sídlem Příbram, IČO 61675393, PSČ 261 80, Jinecká 315, zahájené insolvenčním návrhem věřitelů a) Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Chmelařské nám. 348, b) Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Karla Škréty 2264, c) Lenka anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Žižkova 526, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 11458/2014-A-6 ze dne 30. dubna 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 11458/2014-A-6 ze dne 30. dubna 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v usnesení z 30.4.2014 vyslovil svou místní nepříslušnost a dále rozhodl, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Praze. Rozhodnutí odůvodnil odkazem na § 7, § 7a písm. a) a § 7b odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) a § 105 a § 85 odst. 3 o.s.ř. s tím, že v době zahájení insolvenčního řízení má dlužník MASNA Příbram spol. s r. o. zapsané sídlo v obvodu působnosti Krajského soudu v Praze. Obecným soudem dlužníka je Okresní soud v Příbrami, tudíž místně příslušným je Krajský soud v Praze. Soud proto postupoval podle § 105 odst. 2 o.s.ř.

Dlužník MASNA Příbram, spol. s r. o. (dále jen dlužník) napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a řízení zastavit. Odvolání odůvodnil tím, že insolvenční návrh věřitelů (zaměstnanců dlužníka) považuje za zcela nedůvodný.

V prvé řadě se odvolací soud zabýval otázkou, čeho se odvolatel domáhá a co odvoláním sleduje (§ 205 odst. 1 a § 42 odst. 4 o.s.ř.). Z obsahu odvolání je zřejmé,

že podle názoru odvolatele může o věci rozhodnout Městský soud v Praze, a to tak, že zastaví řízení.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o.s.ř. přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně a neshledal odvolání důvodným.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dle § 7 insolvenčního zákona a § 82 odst. 1 o.s.ř. dne 24.4.2014. V té době (i nyní) měl dlužník zapsáno sídlo Příbram, Jinecká 315, PSČ 261 80. Městský soud v Praze dříve, než začal jednat ve věci, podle § 105 odst. 1 o.s.ř. rozhodl o své místní nepříslušnosti.

Podle § 7 insolvenčního zákona Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. Místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníku přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Podle odst. 2 Vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 1 první a druhé věty o. s. ř. Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 7a písm. a) insolvenčního zákona Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení.

Podle § 7b odst. 1 insolvenčního zákona Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. Obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Obecným soudem dlužníka je Okresní soud v Příbrami, a proto v souladu s § 7a insolvenčního zákona je místně příslušným Krajský soud v Praze, který bude rozhodovat o insolvenčním návrhu věřitelů.

Z uvedených důvodů je správný závěr soudu prvního stupně o jeho místní nepříslušnosti. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 26. srpna 2014

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková