4 VSPH 1187/2015-B-73
KSPH 55 INS 4562/2008 4 VSPH 1187/2015-B-73

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Mladá Boleslav, Havlíčkova 887, o schválení konečné zprávy, o odvolání JUDr. Tomáše Procházky, sídlem V. Klementa 1225, 293 01 Mladá Boleslav, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 55 INS 4562/2008-B-67 ze dne 27. dubna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetku z podstaty a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce Ing. Radomíra Válka (dále jen správce; bod I. výroku), nepřiznal zproštěnému správci JUDr. Tomáši Procházkovi (dále jen odvolatel) náhradu hotových výdajů a odměnu (bod II. výroku) a uložil správci povinnost předložit upravený seznam pohledávek (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení mimo jiné uvedl, že obdržel od správce konečnou zprávu, již zveřejnil dne 20.3.2015 vyhláškou s poučením o možnosti podat námitky, které neobdržel. Zrekapituloval příjmy a výdaje majetkové podstaty a odměnu správce stanovil podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. ve výši 45.000,-Kč z důvodu, že nebyl zpeněžován majetek. Uvedl dále, že odvolatel nevydal výtěžek z prodeje věcí zapsaných v majetkové podstatě dlužníka, nepředal žádné doklady a přijaté finanční částky, včetně těch, jež přijal z důchodu dlužníka. Finanční prostředky v majetkové podstatě ve výši 22.657,-Kč určil k úhradě odměny správce s tím, že zbývající část jeho odměny bude uhrazena státem. Zároveň nepřiznal odvolateli náhradu hotových výdajů a odměnu za situace, kdy mu je odvolatel ani nevyúčtoval, kdy odvolatel nepředal správci finanční prostředky a kdy své povinnosti neplnil ani po opakovaném uložení pořádkových pokut.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podal odvolatel včas odvolání, jež neodůvodnil.

K odstranění vad odvolání, jež postrádá náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 a § 205 o.s.ř., vyzval soud I. stupně odvolatele usnesením ze dne 19.5.2015 (B-69) a současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy, tedy o tom, že odvolání bude usnesení doručeno do datové schránky odvolatele dne 30.4.2015 a bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19.5.2015 (B-69), odvolatel zůstal nečinný a odvolání nedoplnil.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209 o.s.ř.) žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolání směřuje proti rozhodnutí ve věci samé, jež odvolatel ani přes výzvu soudu I. stupně řádně nedoplnil, a nadále trpí vadami, pro něž nelze v řízení pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková