4 VSPH 118/2016-B-22
KSPH 36 INS 36843/2013 4 VSPH 118/2016-B-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužníka Filipa anonymizovano , anonymizovano , bytem Poříčí nad Sázavou, Mrač 172, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. května 2015, č.j. KSPH 36 INS 36843/2013-B-15

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21.5.2015, č.j. KSPH 36 INS 36843/2013-B-15 zrušil pod bodem I. výroku schválené oddlužení Filipa anonymizovano (dále jen dlužník), prohlásil na jeho majetek konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod II. a III. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

Z odůvodnění usnesení plyne, že soud zrušil schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona proto, že dlužník neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Toto usnesení Krajského soudu v Praze napadl dlužník včas podáním bez data došlým soudu dne 19.6.2015 (B-15), v němž uvedl, že na základě rozhodnutí o zrušení podávám odvolání , že se velice omlouvá za své neplnění podmínek, že se mu stala nepříjemná záležitost s jeho bývalým zaměstnavatelem, že si našel nové zaměstnání, že doklady o předešlém zaměstnání dodá ihned po jejich obdržení a že prosí o shovívavost a poslední šanci, jelikož ví, že ukončení insolvence je pro něho likvidační. Na výzvu soudu I. stupně ze dne 3.7.2015 (B-18), jež mu byla doručena dne 25.7.2015, k doplnění podání o datum, o označení, kterému soudu je určeno, o uvedení toho, v jakém rozsahu se rozhodnutí soudu napadá, a o uvedení odvolacího důvodu a odvolacího návrhu s poučením o tom, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a jeho vady odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne, dlužník nereagoval.

Protože dlužník vytčené vady svého podání neodstranil a v odvolacím řízení nelze proto tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. ledna 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková