4 VSPH 1151/2015-B-36
KSPH 35 INS 29521/2012 4 VSPH 1151/2015-B-36

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka Radima anonymizovano , anonymizovano , bytem Mnětická 71, 530 02 Pardubice, o odvolání insolvenčního správce GERENTEA v.o.s. proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 29521/2012-B-24 ze dne 18. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 35 INS 29521/2012-B-24 ze dne 18. května 2015 se m ě n í jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 5.000,-Kč.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil insolvenčnímu správci GERENTEA v.o.s. (dále jen správce) dlužníka Radima Husky (dále jen dlužník) pořádkovou pokutu ve výši 20.000,-Kč. V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 25.1.2013 (A-11) zjistil soud úpadek dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce. Usnesením ze dne 26. 11. 2013 (B-16) bylo schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře zrušeno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Správce byl vyzván k předložení zprávy o stavu insolvenčního řízení dne 30. 5. 2014 (B-17) a usnesením ze dne 3. 7. 2014 (B-18), ve kterém byl upozorněn na možnost uložení pořádkové pokuty. Dne 3.7.2014 předložil správce zprávu (B-19) v níž uvedl, že je majetek dlužníka zcela nepostačující, resp. nulový, a proto předloží konečnou zprávu. Další výzvu ke sdělení stavu řízení učinil soud I. stupně dne 9. 10. 2014 (B-20) a dne 24. 4. 2015 (B-22) a správce mu opakovaně sdělil, že nebyl dohledán žádný majetek a činí kroky vedoucí k podání konečné zprávy (B-21; B-23). Z důvodu opakovaného neplnění povinností správcem, jež ztěžuje další postup insolvenčního řízení a z důvodu, že správce konečnou zprávu stále nepředložil, uložil mu soud I. stupně podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) pořádkovou pokutu, a to za situace, kdy dlužník nedisponuje žádným majetkem a tímto nekonáním správce poškozuje věřitele, kteří nemohou vymáhat své dluhy v jiném, např. exekučním řízení. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podal správce včasné odvolání a žádal o prominutí uložené pořádkové pokuty. Nečinnost zdůvodnil změnou společenské smlouvy společnosti, vystoupením ohlášeného společníka Ing. Moniky Harazimové ze společnosti a přistoupením JUDr. Ivana Janíčka do společnosti, dále chybějícími podklady pro zpracování konečné zprávy a úkonů s tím souvisejících. Odvolací soud dle § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal usnesení soudu I. stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž v souladu s § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 36 IZ insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (odst. 1). Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (odst. 2). Podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Podle 7 IZ a § 53 odst. 2 o.s.ř. uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Smyslem pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu ke správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu jeho funkce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty správci přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce. Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že správce opakovaně neplnil svoje povinnosti a nepředkládal insolvenčnímu soudu pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení, musel být k jejich předkládání opakovaně vyzýván, shodně, jako byl opakovaně vyzýván k předložení konečné zprávy. Dále vyplynulo, že bezprostředně po rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty správce předložil konečnou zprávu dne 2.6.2015 (B-25), již doplnil po výzvě soudu ze dne 11.6.2015 (B-28) podáním ze dne 25.6.2015 (B-32). V něm mimo jiné převzal odpovědnost za vzniklou situaci a výslovně uvedl, že z tohoto důvodu nepožaduje doplacení vyúčtované odměny ve výši 35.995,-Kč z prostředků státního rozpočtu.

Odvolací soud dospěl k závěru, že administrativní problémy na straně správce neospravedlňují neplnění povinností vyplývajících z jeho funkce a uložení pořádkové pokuty bylo zcela namístě. Shledal, že teprve jejím uložením bylo dosaženo sledovaného účelu, tj. předložení konečné zprávy správcem, když pohrůžka jejím uložením nepostačovala. Zároveň odvolací soud přihlédl k době trvání nečinnosti správce a k tomu, že veškeré zprávy, dle kterých dlužník nedisponuje žádným majetkem, podával správce vždy až na základě výzvy soudu, ačkoliv nebylo žádného důvodu otálet s vypracováním zcela jednoduché konečné zprávy.

Ačkoliv byla správci uložena soudem I. stupně pořádková pokuta důvodně, odvolací soud přihlédl k tomu, že jde o první (a dosud jedinou) pořádkovou pokutu, jež mu byla v daném řízení uložena, že správce na výzvy soudu posléze reagoval, předložil konečnou zprávu, převzal odpovědnost za vzniklou situaci a v průběhu odvolacího řízení se i vzdal doplacení odměny ve výši 35.995,-Kč z prostředků státního rozpočtu. Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil jen co do výše uložené pořádkové pokuty, již snížil na 5 000,-Kč. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 3. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková