4 VSPH 1150/2014-P7-8
KSPH 66 INS 963/2014 4 VSPH 1150/2014-P7-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiřičkové ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Slavíkova 195, 262 23 Jince (dříve Havlíčkova 90, 262 23 Příbram), o odvolání ESSOX, s.r.o., IČO 26764652, sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 01 České Budějovice, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 963/2014-P7-2 ze dne 13. května 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 963/2014-P7-2 ze dne 13. května 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením rozhodl Krajský soud v Praze v insolvenčním řízení vedeném na majetek Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník) o tom, že se přihláška ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel) odmítá a právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 27.3.2014 bylo zveřejněno usnesení č.j. KSPH 66 INS 963/2014-A-11, jímž rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o povolení oddlužení a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení na předepsaném formuláři. Přitom věřitele dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) poučil o tom, že k přihláškám, které budou podány později, nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek připadl v daném případě na den 28.4.2014. Odvolatel adresoval svoji přihlášku chybně Krajskému soudu v Ostravě, jenž ji s přípisem ze dne 30.4.2014, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty, zaslal Krajskému soudu v Praze, jemuž došla dne 5.5.2014. Proto soud podle ust. § 185 IZ přihlášku odmítl a rozhodl o ukončení účasti odvolatele v řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítal, že přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě již dne 16.4.2014, adresoval ji však Krajskému soudu v Ostravě, který přihlášku obdržel dne 18.4.2014. Krajský soud v Ostravě přihlášku odvolatele zaslal místně příslušnému soudu až dne 30.4.2014, tedy nikoli bezodkladně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle ust. § 136 odst. 3 IZ 30 dnů.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihláška pohledávky má podle ust. § 173 odst. 4 IZ pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu. Insolvenčním soudem se dle ust. § 2 písm. b) IZ rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení přípustné.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, odmítne insolvenční soud podle ust. § 185 IZ přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z údajů obsažených v insolvenčním rejstříku odvolací soud zjistil, že dne 16.1.2014 ve 12 hod. 12 min. bylo u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 963/2014 zahájeno insolvenční řízení týkající se dlužníka, v jehož průběhu rozhodl insolvenční soud dne 27.3.2014 o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení (tento údaj byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn téhož dne v 9 hod. 28 min.). Co se týče usnesení č.j. KSPH 61 INS 963/2014-A-11 ze dne 27.3.2014, jímž soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a povolil řešení jeho úpadku oddlužením, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 IZ obsahovat má, včetně výzvy k přihlášení pohledávek dle ust. § 136 odst. 2 d) a odst. 3 IZ a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec lhůty připadl na pondělí 28.4.2014.

Podle ustálené soudní judikatury obsažené např. v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 3/2012 ze dne 29.2.2012 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 84/2012 opírajícího se o dikci ust. § 173 odst. 4 věty druhé IZ přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníkovi u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení včas pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost doručit ji insolvenčnímu soudu.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že odvolatel zaslal přihlášku své pohledávky Krajskému soudu v Ostravě, jemuž došla dne 18.4.2014 a dne 30.4.2014 předal k doručení Krajskému soudu v Praze, jemuž došla dne 5.5.2014. Podáním přihlášky nepříslušnému soudu se odvolatel dopustil pochybení, jehož následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze přičítat ani insolvenčnímu soudu, ani Krajskému soudu v Ostravě, jenž vadně podanou přihlášku insolvenčnímu soudu dle ust. § 173 odst. 4 IZ postoupil, neboť je svým nesprávným postupem zavinil odvolatel.

Závěr soudu prvního stupně, o tom, že odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně, je tedy věcně správný, a protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není podle ust. § 83 IZ přípustné, není pochyb o tom, že přihláška odvolatele podaná po uplynutí přihlašovací lhůty nezaložila zákonem předvídané procesní účinky spojené se včasným uplatněním pohledávky přihláškou.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné lze dodat, že postup jiného než insolvenčního soudu podle ust. § 173 odst. 4 IZ má-obdobně jako tomu je při podání odvolání jinému soudu, než u něhož je lze podat-umožnit nápravu pochybení věřitele spočívající v podání přihlášky u nepříslušného soudu. Nemůže však zajistit včasné doručení podané přihlášky insolvenčnímu soudu a nezbavuje věřitele odpovědnosti za včasné podání přihlášky u insolvenčního soudu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. srpna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková