4 VSPH 115/2014-A-16
KSCB 26 INS 12283/2013 4 VSPH 115/2014-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníků -manželů: Věra anonymizovano , anonymizovano a Alois anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 378 21 Pluhův Žďár, Klenov 31, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-11, ze dne 13. prosince 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 26 INS

12283/2013-A-11, ze dne 13. prosince 2013, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením odmítl odvolání podané dlužnicí Věrou anonymizovano (dále jen dlužnice) proti usnesení téhož soudu č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-9 ze dne 11.11.2013 pro opožděnost.

V odůvodnění napadeného usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-9 ze dne 11.11.2013 zastavil insolvenční řízení dlužníků. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno náhradním způsobem dne 24.11.2013. Dlužnice proti usnesení podala odvolání, které bylo soudu doručeno dne 12.12.2013 a z připojené obálky bylo zjištěno, že zásilka byla předána poště k doručení dne 11.12.2013. Protože poslední den lhůty k podání odvolání připadl na den 9.12.2013, odmítl soud I. stupně odvolání dlužnice jako opožděné.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala, neboť se zastavením insolvenčního řízení nesouhlasila. Požadovala, aby odvolací soud umožnil dlužníkům zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatit a dále v řízení pokračovat. Uvedla, že zálohu nezaplatili včas proto, že neměli celou částku k dispozici.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Ve smyslu § 71 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 49 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-8 ze dne 19.9.2013 uložil soud I. stupně dlužníkům povinnost společně a nerozdílně zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Usnesení bylo dlužníkům doručeno zvláštním způsobem (do vlastních rukou) dne 30.9.2013, dlužníci převzetí usnesení potvrdili vlastnoručním podpisem na doručence s připojením data doručení. Toto usnesení proto nabylo právní moci dne 16.10.2013. Lhůta pro zaplacení zálohy počala běžet dnem 17.10.2013 a marně uplynula dne 24.10.2013. Jelikož dlužníci vyměřenou zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatili, soud I. stupně proto postupoval podle § 108 a insolvenční řízení usnesením č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-9 ze dne 11.11.2013 zastavil. Toto usnesení bylo dlužníku Aloisi anonymizovano doručeno zvláštním způsobem (do vlastních rukou) dne 16.11.2013 a dlužnici dne 25.11.2013 (uložením, nikoli však 24.11.2013, jak v napadeném usnesení uvedl soud I. stupně). Patnáctidenní lhůta k podání odvolání tedy dlužnici uplynula dne 10.12.2013. Dlužnice proti tomuto usnesení podala odvolání, které bylo soudu I. stupně doručeno dne 12.12.2013 a k poštovní přepravě předáno dne 11.12.2013, tedy po uplynutí lhůty k odvolání.

Podle § 57 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odst.1 věta prvá). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 2 věta druhá).

Protože lhůta k podání odvolání proti usnesení č.j. KSCB 26 INS 12283/2013-A-9 ze dne 11.11.2013 počala dlužnici běžet následující den po doručení tohoto usnesení, tj. dne 26.11.2013, skončila uplynutím 15 dnů k datu 10.12.2013. Dlužnice však odvolání podala k poštovní přepravě až dne 11.12.2013, a proto závěr soudu I. stupně o tom, že dlužnice podala své odvolání opožděně, je správný, a odmítnutí odvolání dlužnice dle § 208 odst. 1 o.s.ř. je na místě.

Jen pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné poukázat na to, že pravomocné zastavení řízení pro nezaplacení zálohy, jímž se insolvenční řízení končí, nezakládá překážku věci rozhodnuté a nebrání tedy tomu, aby společně dlužníci insolvenční návrh podali znovu.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. února 2014

Mgr. Luboš D ö r f l, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová