4 VSPH 1138/2015-B-16
KSCB 27 INS 10149/2014 4 VSPH 1138/2015-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , IČO: 15807177, bytem Norberta Frýda 1235/1, 370 05 České Budějovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. srpna 2014, č.j. KSCB 27 INS 10149/2014-B-3,

takto:

Odvolání s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením vyhlášeným na schůzi věřitelů konané dne 11.8.2014 (B-3) rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích o připuštění hlasování věřitele Martina Semely (dále jen věřitel) v rozsahu 450.140 hlasů a přítomné poučil o nepřípustnosti odvolání proti tomuto usnesení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice odvolala a požadovala jeho zrušení a nařízení nového přezkumného jednání. Namítala, že pohledávku věřitele v plné výši popřela, neboť jeho nárok je neoprávněný a jeho pohledávka je předmětem soudního sporu. Rovněž namítala, že věřitel na základě hlasovacího práva rozhodl o způsobu oddlužení.

Vrchní soud v Praze se jako soud odvolací nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 52 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek. Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi věřitelů vázán.

Podle § 218 o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Vzhledem k tomu, že odvolání dlužnice směřuje proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitele, proti němuž není odvolání přípustné (§ 52 odst. 2 IZ), postupoval odvolací soud podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 25. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková