4 VSPH 1135/2014-A-18
MSPH 95 INS 13122/2014 4 VSPH 1135/2014-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka: Lumír anonymizovano , anonymizovano , IČO: 68022425, bytem Něvská 587/20, 196 00 Praha 9, zahájené na návrh věřitele: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Sněženková 3073/10, 106 00 Praha 10, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 13122/2014-A-7, ze dne 16. května 2014,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 13122/2014-A-7, ze dne 16. května 2014, se m ě n í tak, že se navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil Jaroslavu Procházkovi (dále jen navrhovatel), jenž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku Lumíra Horňáčka (dále jen dlužník) a prohlášení konkursu na jeho majetek, povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu byl dne 13.5.2014 doručen insolvenční návrh navrhovatele, jímž se domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dále pouze uvedl, že v daném případě (podle údajů, jež má soud v době rozhodování k dispozici) zůstává jedinou možností řešení úpadku dlužníka konkurs, neboť dlužník nesplňuje zákonné podmínky pro povolení jiného způsobu řešení úpadku. Jelikož navrhovatel nezmiňuje hodnotu dlužníkova majetku a ze spisu není patrná struktura, hodnota ani zpeněžitelnost dlužníkova majetku, přistoupil k uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši, jak uvedeno shora. K tomu obsáhle ozřejmil účel zálohy zejména dle ust. § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) s tím, že v případě řešení úpadku dlužníka konkursem tvoří náklady insolvenčního řízení nejen hotové výdaje insolvenčního správce, ale též jeho odměna, která dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí minimálně 45.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal a uvedl, že mu záloha na náklady insolvenčního řízení být uložena neměla, jelikož, jak již soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení uvedl, dle § 108 odst. 1 IZ se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Navrhovatel již ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že uplatňuje pohledávku vůči dlužníku vzniklou z pracovně právního vztahu na základě dohody o provedení práce ze dne 28.2.2006 a je to jedinou pohledávkou, kterou vůči dlužníku má a uplatňuje. Z tohoto důvodu navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014), podle něhož může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Z insolvenčního návrhu a jeho příloh odvolací soud zjistil, že byl Městskému soudu v Praze dne 13.5.2014 doručen insolvenční návrh věřitele Jaroslava Procházky, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V insolvenčním návrhu uvádí, že s ním dlužník uzavřel dohodu o provedení práce ze dne 28.2.2006, dle níž mu náležela odměna za vykonanou práci ve výši 3.500,-Kč. Jelikož navrhovatel neuvedl majetkové poměry dlužníka, nebylo možné zjistit, jak velký bude rozsah majetkové podstaty dlužníka, a proto soud prvního stupně přikročil k vydání napadeného usnesení a uložil navrhovateli zálohu v maximální možné výši. Po vydání napadeného usnesení však soud prvního stupně doručoval dlužníku insolvenční návrh a spolu s ním jej usnesením č.d. A-8 ze dne 16.5.2014 vyzval, aby se k němu ve stanovené lhůtě vyjádřil a předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Soud prvního stupně navíc dlužníka nepoučil podle § 390 odst. 1 IZ o tom, že do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu má možnost podat návrh na povolení oddlužení. Dlužník se sice k insolvenčnímu návrhu nijak nevyjádřil, ani nepředložil žádané seznamy, to však nic nemění na tom, že navrhovateli nelze uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení, jelikož je zaměstnancem dlužníka. I přesto měl soud před tím, než o povinnosti uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníku rozhodl, doručit insolvenční návrh spolu s výzvou k vyjádření a předložení povinných seznamů (s poučením o možnosti podat návrh na povolení oddlužení), a až poté rozhodovat o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka.

Odvolací soud nad rámec odvolacího řízení upozorňuje soud prvního stupně na to, že musí dodatečně poučit dlužníka o jeho právu podat návrh na povolení oddlužení dle § 390 odst. 1 IZ, jelikož stanovisko dlužníka je důležité pro další průběh insolvenčního řízení.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že zálohu navrhovateli ve smyslu ust. § 108 odst. 1 IZ neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 2. září 2014

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová