4 VSPH 1126/2015-B-43
KSHK 42 INS 11322/2012 4 VSPH 1126/2015-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , IČO 73573931, bytem Jarošovská 285, Jičín, adresa pro doručování: Pulická 148, Dobruška, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11322/2012-B-30 ze dne 25. května 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 11322/2012-B-30 ze dne 25. května 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové pod bodem I. výroku shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Václava anonymizovano (dále jen dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a rozhodl o tom, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud prvního stupně dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 23.11.2012 (B-8) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 15.12.2013 insolvenční správce Mgr. Vítězslav Javůrek (dále jen správce) soudu oznámil, že dlužník neplní podmínky splátkového kalendáře, když k tomuto dni mělo být ve 12 splátkách uhrazeno minimálně 6 %, avšak procento uspokojení věřitelů je 4,801759 %. Při jednání konaném dne 20.2.2014 dlužník prohlásil, že se na podzim 2014 vrátil zpět k původnímu zaměstnavateli White Energie, kde pobírá zhruba 15 tis. Kč čistého, pokud není v pracovní neschopnosti, a že před jednáním poukázal na účet majetkové podstaty mimořádnou splátku ve výši 6.000,-Kč. Přípisem ze dne 18.9.2014 byl dlužník upozorněn na neplnění oddlužení a poučen dle § 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Při jednání konaném dne 9.2.2015 soud konstatoval, že ze zprávy správce z ledna 2015 (B-26) plyne, že procento uspokojení věřitelů zůstalo nezměněno, dlužník dluží na odměně insolvenčního správce částku 11.921,-Kč a na výživném částku 30.500,-Kč; ke splnění oddlužení by bylo zapotřebí ve zbývajících 34 splátkách hradit měsíčně minimálně 7.753,-Kč. Dlužník prohlásil, že má od 6.1.2015 nového zaměstnavatele SUN FOOD, s.r.o. a předpokládá příjem, z něhož by byl schopen tyto splátky hradit. Dne 6.5.2015 správce soudu prvního stupně sdělil, že dlužník neplní řádně svůj příslib, když na účet majetkové podstaty bylo od února do dubna 2015 průměrně měsíčně připsáno 5.063,-Kč, pracovní poměr stále trvá, ale srážky ze mzdy nepostačují k výši minimálních splátek. K 25.4.2015 mělo být v 29 splátkách uhrazeno minimálně 14,5 %, ale uspokojení nezajištěných věřitelů je stále ve výši 4,80 %; dlužník dluží insolvenčnímu správci na odměnách a náhradě hotových výdajů částku 12.502,-Kč, na výživném dluží částku 32.098,-Kč. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, schválené oddlužení zrušil a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podal dlužník včasné odvolání, jež směřovalo proti bodům I. a II. výroku, jimiž bylo rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. V odvolání namítal, že je v současné době zaměstnán u společnosti SUN FOOD, s.r.o. v Dobrušce a jsou mu pravidelně strhávány částky na oddlužení, což dokládal pracovní smlouvou a výplatní páskou za duben 2015.

V dílčí zprávě ze dne 25.8.2015 správce konstatoval, že od února do května 2015 byla na účet majetkové podstaty připsána částka 24.059,-Kč. Od prohlášení konkursu pak byla na účet majetkové podstaty připsána částka 19.508,-Kč; z těchto prostředků byla uhrazena dlužná odměna správce ve výši 5.720,-Kč, část dlužného výživného ve výši 10.521,-Kč a částka 3.267,-Kč byla deponována na odměnu správce od června 2015. Pokud by mělo oddlužení trvat, musel by být dlužník schopen do listopadu 2017 uhradit částku 219.685,-Kč (odměnu a hotové výdaje správce ve výši 29.403,-Kč, dlužné výživné ve výši 39.377,-Kč, řádné výživné ve výši 126.900,-Kč a nezajištěným věřitelům částku 24.005,-Kč), což představuje 27 splátek ve výši nejméně 8.137,-Kč měsíčně. Dosud bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno toliko 4,80% jejich zjištěných pohledávek.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

Při posouzení důvodnosti odvolání považoval odvolací soud za rozhodující, že dlužník v uplynulých osmi měsících uhradil částku 8.137,-Kč-jež je minimální měsíční splátkou, kterou by dlužník po dobu zbývajících 27 měsíců trvání oddlužení musel plnit, aby byly uspokojeny přednostní pohledávky a současně byly uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň v 30% rozsahu-toliko v květnu a červnu 2015, což plyne ze zprávy správce i z dlužníkem předložených výplatních pásek. Dlužník sice soudu předložil dodatek pracovní smlouvy ze dne 20.7.2015, jímž mu byl pracovní poměr prodloužen do 29.2.2016, výše mzdy však zůstala nezměněna. Při jednání odvolacího soudu přitom dlužník výslovně prohlásil, že nemá možnost navýšení svých příjmů darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu tak, aby mohl garantovat měsíční srážky pro oddlužení v požadované minimální výši 8.137,-Kč.

Za daného skutkového stavu dospěl odvolací soud stejně jako soud prvního stupně k závěru, že se dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ v řízení ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, když dlužník není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného způsobu oddlužení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a usnesení soudu prvního stupně proto v napadených bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 7. září 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová