4 VSPH 1111/2016-A-12
MSPH 90 INS 9997/2016 4 VSPH 1111/2016-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , IČO 40581756, bytem Chalupkova 1366/3, Praha 4, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2016, č.j. MSPH 90 INS 9997/2016-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2016, č.j. MSPH 90 INS 9997/2016-A-6, s e z r u š u j e a řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Městský soud v Praze zamítl návrh dlužnice Jany anonymizovano (dále jen dlužnice) na zjištění jejího úpadku.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala (A-7) a navrhovala jeho zrušení.

Podáním doručeným soudu dne 3.6.2016 (A-10) dlužnice podle § 129 a § 394 insolvenčního zákona (dále jen IZ) vzala zpět svůj insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení.

Podle § 129 odst. 1 IZ, insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 222a odst. 1 o.s.ř., vezme-li žalobce (navrhovatel) za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí, bylo-li isir.justi ce.cz odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužnice vzala zpět svůj insolvenční návrh v době, kdy již bylo vydáno jiné rozhodnutí o jejím insolvenčním návrhu (než rozhodnutí o úpadku), které důsledkem včasně podaného odvolání dosud nenabylo právní moci. Vzhledem k tomu nezbylo odvolacímu soudu než postupem podle § 222a odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení zrušit a insolvenční řízení zastavit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. září 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková