4 VSPH 1111/2014-P7-11
KSPH 40 INS 14326/2011 4 VSPH 1111/2014-P7-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiřičkové v insolvenčním řízení dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 45088519, bytem Brigádnická 388, 262 23 Jince, o odvolání věřitele č. 7 Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 14326/2011-P7-2 ze dne 20. března 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 14326/2011-P7-2 ze dne 20. března 2014 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7 Česká spořitelna, a.s. se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 40 INS 14326/2011-P7-2 ze dne 20.3.2014 rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7 Česká spořitelna, a.s. (dále jen věřitel) odmítá pro opožděnost a k této přihlášce se dále nepřihlíží (bod I. výroku), a konstatoval, že po právní moci tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně odkázal na § 173 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že usnesením ze dne 12.3.2012 rozhodl o úpadku dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a současně dle § 136 odst. 2 písm. d) vyzval věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Zároveň je ve smyslu § 173 odst. 1 IZ poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty.

Věřitel svoji přihlášku pohledávky doručil soudu prostřednictvím veřejné datové sítě dne 21.2.2014, a tedy po marném uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Soud proto dle § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky odmítl a současně věřitele uvědomil o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal s požadavkem, aby je odvolací soud změnil a rozhodl o tom, že se přihláška neodmítá. Namítal, že přihláškou ze dne 21.2.2014 uplatnil svou pohledávku s odkazem na § 166 IZ, když jeho přihláška představuje uplatnění práva na uspokojení ze zajištění, a to ze zástavního práva k nemovitostem. K přihlášce věřitel přiložil zástavní smlouvu ze dne 4.9.2007, kdy předmětem zástavy jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram na LV č. 591 pro k.ú. a obec Jince (vlastnictví dlužníka a Hany Pávišové) a dále nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram na LV č. 605 pro k.ú. a obec Jince (vlastnictví Hany Pávišové). Nemovitosti zapsané na LV č. 591 byly do majetkové podstaty zahrnuty dne 19.4.2012, nemovitosti na LV č. 605 dne 3.12.2013, přičemž insolvenční soud ani insolvenční správce dosud věřiteli nestanovili lhůtu k uplatnění jeho práva k předmětným nemovitostem. Lhůta k uplatnění tohoto práva tudíž věřiteli dosud neuplynula a proto jeho přihláška byla podána řádně i včas. Na podporu tohoto svého názoru odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011 ze dne 1.8.2011.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 165 odst. 1 IZ věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak. Podle § 165 odst. 2 IZ může zákon stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

Podle § 166 IZ uplatňují zajištění věřitelé své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Podle § 136 odst. 3 a 4 IZ (v rozhodném znění platném do 31.12.2013) stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 176 IZ za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že v daném insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu věřitele Československé obchodní banky, a.s. soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka usnesením č.j. KSPH 40 INS 14326/2011-A-17 ze dne 29.2.2012, jež bylo 12.3.2012 zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a tím okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti). V tomto usnesení soud stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) lhůtu k podání přihlášek do 8.4.2012.

Dne 21.2.2014, a tedy po uplynutí lhůty, již soud prvního stupně pro podávání přihlášek v rozhodnutí o úpadku stanovil, podal věřitel soudu přihlášku pohledávek v celkové výši 2.715.253,83 Kč a to za užití formuláře přihlášky pohledávky určeného k přihlášení pohledávky typu zajištěná majetkem dlužníka . V něm vyznačil, že jde o zajištěné pohledávky vykonatelné, důvodem vzniku je zástavní smlouva ze dne 28.8.2007 s opravnou doložkou ze dne 25.9.2007, přičemž věřitel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011 ze dne 1.8.2011. Pohledávky věřitele se sestávají z jistiny ve výši 2.700.304,83 Kč a soudem přiznanou náhradou nákladů řízení ve výši 14.949,-Kč. Jako předmět zajištění těchto pohledávek věřitel označil nemovitosti zapsané na LV č. 605 k.ú. Jince.

Z listin připojených k přihlášce se podává, že přihlášené vykonatelné pohledávky věřitele v celkové výši 2.715.253,83 Kč, zajištěné zástavním právem, nesměřují vůči dlužníku, nýbrž vůči společnosti ELMON s.r.o. co obligačnímu (osobnímu) dlužníku. Z obsahu spisu vyplývá, že nemovitosti zapsané na LV č. 591 byly do majetkové podstaty zahrnuty dne 19.4.2012 (č.d. B-3), nemovitosti na LV č. 605 dne 3.12.2014 (č.d. B-24).

Z uvedeného plyne, že přihláškou pohledávky věřitel v insolvenčním řízení uplatnil dle § 166 věty druhé IZ jako zajištěný věřitel pohledávku vůči třetí osobě (osobnímu dlužníku ELMON, s.r.o.), již lze uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, který náleží (dle správcova soupisu) do majetkové podstaty dlužníka. Jakkoli se tato povaha věřitelem uplatněného nároku ze samotného obsahu přihlášky zřetelně nepodávala a byla patrná teprve z jejích příloh, nelze takový nedostatek věřiteli spravedlivě vyčítat za situace, kdy formulář přihlášky pohledávky zveřejněný ministerstvem spravedlnosti, který je povinnou formu tohoto podání, není uzpůsoben uplatnění speciálního nároku zajištěného věřitele dle § 166 věty druhé IZ (tedy pohledávky vůči osobě odlišné od dlužníka, kterou lze v jeho dlužníkově insolvenčním řízení uspokojit jen ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty). Věřitel pak pro tuto svoji přihlášku byl nucen použít jiný (nejblíže podobný) vložený list formuláře, tedy list určený dle § 166 věty první IZ k přihlášce pohledávky osobně směřující za dlužníkem, která je zajištěna majetkem náležejícím do podstaty.

Současně je ovšem z výše uvedeného zřejmé, že pokud byly nemovitosti na LV č. 605 sepsány do soupisu majetkové podstaty až podáním správce ze dne 3.12.2013, jež bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.12.2013, tedy po uplynutí přihlašovací lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužníka, nemohl věřitel uplatnit právo na uspokojení své pohledávky ze zástavy co majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dříve, než k onomu jejímu dodatečnému soupisu došlo. Za této situace bylo třeba postupovat ve smyslu závěrů usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 32/2011 ze dne 28.3.2012, uveřejněného pod č. 112/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011 ze dne 1.8.2011, tj. insolvenční soud měl věřitele vyzvat, aby v procesní lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení z dodatečně sepsaného majetku sloužícího k zajištění jeho pohledávek a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že právo na uspokojení ze zajištění neuplatnil. Takovou výzvu však věřitel od insolvenčního soudu neobdržel, o soupisu předmětné zástavy do podstaty nebyl ani jinak (insolvenčním správcem) zpraven. Pak nelze dospět k jinému závěru, než že lhůta pro podání věřitele přihlášky pohledávky uspokojitelné pouze ze zajištění danou zástavou mu dosud neuplynula a tudíž jeho přihlášku, jíž se tohoto nároku dovolal, nelze považovat za opožděnou.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné dodat, že se z textu přihlášky nepodává uplatnění práva na uspokojení pohledávky věřitele z nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram na LV č. 591 pro k.ú. a obec Jince.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil, jak uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. srpna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková