4 VSPH 1103/2015-A-32
KSPL 27 INS 18851/2014 4 VSPH 1103/2015-A-32

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Tomáše Zadražila a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , IČO: 61141496, bytem 335 44 Kasejovice 98, adresa pro doručování: 335 44 Kasejovice 376, zahájené na návrh navrhovatele Josefa Vokáče, bytem Dolní Hradiště 8, 331 51 Kaznějov, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. dubna 2015, č.j. KSPL 27 INS 18851/2014-A-23,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. dubna 2015, č.j. KSPL 27 INS 18851/2014-A-23, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl dlužníkův návrh na povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že insolvenční návrh navrhovatele Josefa Vokáče (dále jen navrhovatel) zaslal dlužníkovi spolu s usnesením obsahujícím (mimo jiné) poučení o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení v zákonem stanovené lhůtě. Insolvenční návrh a toto usnesení byly dlužníku doručeny podle § 49 o.s.ř. dne 22.8.2014 a poslední den lhůty k podání návrhu na povolení oddlužení tak byl dne 22.9.2014. Návrh na povolení oddlužení (však) dlužník podal na podatelnu soudu až dne 2.12.2014, tedy opožděně, a soud proto rozhodl v souladu s § 390 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal a žádal jeho zrušení, neboť nesouhlasil se závěrem soudu o opožděném podání svého návrhu na povolení oddlužení. Tvrdil, že mu byl insolvenční návrh spolu s usnesením (A-7) doručen do vlastních rukou dne 3.11.2014 (na jeho současnou doručovací adresu), čímž se poprvé dozvěděl o insolvenčním řízení. Vzhledem k tomu, že již není podnikatelem a je řádně zaměstnán, podal dne 2.12.2014 v zákonné lhůtě včasný návrh na povolení oddlužení. Uváděl, že z důvodu své obtížné sociální situace má v současnosti trvalé bydliště na Městském úřadu v Kasejovicích, kde si pravidelně vyzvedává doručenou poštu, avšak zjistil, že mu zde doručovatelka nezanechává výzvy k vyzvednutí soudní písemnosti. Tvrdil, že splňuje zákonné předpoklady pro řešení úpadku oddlužením a namítal, že byl znevýhodněn postupem soudu, neboť téměř 5 měsíců poté, co na základě poučení, které mu bylo doručeno dne 3.11.2014, podal včasný návrh na oddlužení, mu soud jeho návrh odmítl s odůvodněním, že mu byla výzva doručena v jiném termínu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), přezkoumal podle § 212 a 212a o.s.ř. napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno, byť z jiných než odvolatelem uváděných důvodů.

Podle § 148 IZ, insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením (odst. 1). Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhuje reorganizaci, předloží reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (odst. 2). Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem podá návrh na povolení oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (odst. 3).

Podle § 149 IZ, nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 1). Odstavec 1 se nepoužije, jestliže a) dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, nebo b) se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odst. 2).

Podle § 396 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Z logiky věci vyplývá, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka musí předcházet rozhodnutí o zjištění úpadku, byť v podobě samostatného bodu výroku v rámci jednoho rozhodnutí dle shora cit. ustanovení.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 10. 7. 2014 na základě insolvenčního návrhu navrhovatele, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Napadeným usnesením ze dne 23.4.2015 (A-23) byl odmítnut dlužníkův návrh na povolení oddlužení ze dne 2.12.2014 (A-17). Usnesením ze dne 12.5.2015 (A-26) uložil soud I. stupně navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč do 7 dnů od právní moci tohoto usnesení na uvedený účet soudu. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 18.5.2015. Přestože insolvenční spis obsahuje další dokumenty, a to až do dokumentu č. A-30 datovaného dne 17.8.2015, není v něm obsaženo odvolání navrhovatele proti tomuto usnesení. I když v insolvenčním spisu dosud není vyznačena právní moc tohoto rozhodnutí, lze důvodně předpokládat, že lhůta pro podání odvolání již uplynula a že již rovněž uplynula lhůta 7 dnů od jeho právní moci. Spis však přesto neobsahuje doklad o úhradě stanovené zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Soud I. stupně tedy vydal napadené usnesení, jež je (jiným) rozhodnutím o způsobu řešení úpadku a kterým odmítl dlužníkův návrh na povolení oddlužení, aniž by dříve (jakkoli) rozhodl o insolvenčním návrhu (podle § 136 IZ nebo § 142 IZ). Za tohoto stavu věci je však jakékoli rozhodování o návrhu na způsob řešení úpadku předčasné. Předčasnost napadeného rozhodnutí je přitom v dané věci zdůrazněna výše uvedenými zjištěními z insolvenčního spisu, že usnesení ze dne 12.5.2015 (A-26), jímž byla navrhovateli uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nebylo napadeno odvoláním, avšak není doložena úhrada stanovené zálohy, což nasvědčuje tomu, že v dané věci dosud není ani vyloučeno zastavení insolvenčního řízení podle § 108 odst. 3 IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud napadené usnesení jako předčasné podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud I. stupně nejprve vyhodnotí, zda bude v insolvenčním řízení pokračovat s ohledem na to, že navrhovatel dosud nesložil zálohu na jeho náklady; přitom je zřejmé, že pokud soud I. stupně řízení zastaví podle § 108 odst. 3 IZ, odpadne tím též potřeba rozhodovat o návrhu dlužníka na povolení oddlužení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. srpna 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná