4 VSPH 1100/2014-B-119
KSHK 42 INS 9678/2013 4 VSPH 1100/2014-B-119

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Luboše Dörfla a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka ISRAMCO CZ, s.r.o., IČO 26006898, sídlem Hradec Králové, Škroupova 441, o odvolání Claim Investments, s.r.o., IČO 28948866, sídlem Praha 2, Balbínova 223/5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. dubna 2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-47/celk. 3

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové vyslovil usnesením ze dne 23. dubna 2014, č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-B-47/celk. 3 souhlas s tím, aby insolvenční správce Česká insolvenční, v.o.s. (dále jen správce) vydal WPB Capital, spořitelní družstvo, IČO 25780450, sídlem Kamenná 835/13, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen zajištěný věřitel), v insolvenčním řízení vedeném na majetek ISRAMCO CZ, s.r.o. (dále jen dlužník) výtěžek zpeněžení nemovitostí-bytové jednotky č. 287/21, v domě č. p. 287, na pozemku parc. č. st. 598, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 6615 (bytová jednotka) a LV č. 6480 (dům a pozemek), vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro kat. úz. Staré Město nad Metují, obec Náchod (dále jen nemovitosti) ve výši 723.592,10 Kč (bod I. výroku), správci uložil provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu, a podat mu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že usnesením ze dne 25.7.2013 (č.d. A-10) zjistil úpadek dlužníka a ustanovil správce a usnesením ze dne 7.10.2013 (č.d. B-10) prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Podáním doručeným mu dne 29.4.2014 ho správce požádal o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí, jimiž byla zajištěna pohledávka zajištěného věřitele ve výši 10.844.017,97 Kč, která byla zjištěna v plné výši s právem na uspokojení z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Na základě pokynu zajištěného věřitele a souhlasu soudu došlo ke zpeněžení nemovitostí za 1.039.500,00 Kč (včetně 15% DPH 135.550,80 Kč). Z rozpisu nákladů spojených se zpeněžením a nákladů spojených se správou zajištěného majetku po dobu probíhajícího řízení, jakož i z výpočtu odměny správce vyplývá, že náklady na údržbu a prodej dosáhly výše 91.928,00 Kč (odměna zprostředkovatele ve výši 31.185,00 Kč, cestovné, režijní výdaje, správa ve výši 9.000,00 Kč, náklady na znalecký posudek ve výši 23.043,00 Kč a náklady na výměnu cylindrických vložek a zámků ve výši 28.700,00 Kč), čistý výtěžek ze zpeněžení činí 812.021,20 Kč a odměna insolvenčního správce činí 88.429,10 Kč včetně DPH. Insolvenční správce navrhl vydat jedinému zajištěnému věřiteli 723.592,10 Kč.

Návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli (č.l. B-26) byl podán a zveřejněn dne 27.2.2014 ve znění opravy ze dne 20.3.2014 (B-33) a vyhláška obsahující výzvu věřitelům a dlužníku k podání námitek proti vydání výtěžku byla zveřejněna dne 20.3.2014 (č.l. B-38). Námitky podány nebyly. Protože návrh správce shledal věcně správným, rozhodl soud I. stupně, jak shora uvedeno.

Proti tomuto usnesení se včas odvolal věřitel Claim Investments, s.r.o. (dále jen odvolatel) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. S odkazem na § 205 odst. 2 písm. c) a g) občanského soudního řádu paušálně tvrdil, že je řízení postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, aniž by toto své tvrzení blíže rozvedl.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda je odvolatel oprávněn podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 201 o.s.ř. může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že vyhláškou zveřejněnou dne 20.3.2014 (č.l. B-38) vyrozuměl soud I. stupně dlužníka a věřitele o tom, že správce předložil návrh na vydání výtěžku zpeněžení majetku z majetkové podstaty dlužníka na (ve znění opravy) B-33 spisu. Soud věřitele a dlužníka poučil o možnosti podat proti návrhu námitky, o lhůtě k jejich podání a o následcích zmeškání lhůty k jejich podání dle § 298 odst. 3 IZ. Odvolatel v zákonem stanovené lhůtě námitky nepodal, není tedy osobou oprávněnou k podání odvolání dle § 298 odst. 7 IZ.

Protože odvolání proti napadenému usnesení podala osoba, jež k tomu není oprávněna, odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. její odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. srpna 2014

Mgr. Luboš D ö r f l , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková