4 VSPH 1081/2016-A-22
MSPH 94 INS 3771/2016 4 VSPH 1081/2016-A-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka BEVI STAV, a.s., IČO 24309184, sídlem náměstí Kinských 741/6, Praha 5, zastoupené Mgr. Lucií Ticháčkovou, advokátkou spolupracující se společností DBK PARNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, o insolvenčním návrhu věřitele JAVI DEVELOPMENT, s.r.o., IČO 26437074, sídlem Výmolova 7, Praha 5, zastoupeného Mgr. et Mgr. Patrikem Tauerem, advokátem, sídlem Vinohradská 2134/126, Praha 3, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 3771/2016-A-15 ze dne 11. května 2016

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 3771/2016- A-15 ze dne 11. května 2016 se m ě n í tak, že se navrhovateli ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč do deseti dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením uložil JAVI DEVELOPMENT, s.r.o. (dále jen navrhovatel), jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 17.2.2016 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku BEVI STAV, a.s. (dále jen dlužník), aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud odkazuje na § 108 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) uvedl, že účelem institutu zálohy je především zajistit, aby byly uhrazeny hotové výdaje a odměna insolvenčního správce a náklady spojené se správou majetkové podstaty, když úpadek dlužníka bude pravděpodobně řešen konkursem, kdy minimální odměna správce činí 45.000,-Kč (bez DPH). Uvedl, že dlužník ke svému vyjádření k insolvenčnímu návrhu uvedl, že se nachází v úpadku a předložil listiny, jež nesplňují náležitosti řádných seznamů majetku, závazků a zaměstnanců, z nichž se podává, že dlužník vlastní kancelářské vybavení a 3 automobily, není však zřejmá jejich současná hodnota ani jakou hodnotu takový majetek bude mít v době zpeněžování; je přitom pravděpodobné, že dlužník nemá dostatek finančních prostředků či majetku v likvidní podobě, z něhož by bylo možné pokrýt náklady isir.justi ce.cz na úkony insolvenčního správce bezprostředně po jeho ustanovení do funkce a následně hradit jeho odměnu a hotové výdaje.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal navrhovatel včasné odvolání, v němž požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítal, že je závěr soudu prvního stupně o nutnosti vyměření zálohy předčasný, když má soud prostředky, jak dlužníka přimět k předložení řádného seznamu majetku. Smlouvou o převodu podniku ze dne 13.9.2013 (založenou ve Sbírce listin), dlužník nabyl stavební stroje v hodnotě 3 mil. Kč, o čemž ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu mlčí. Pokud by soud trval na předložení řádného seznamu majetku a pokud by se v majetkové podstatě nacházel majetek postačující k úhradě činnosti insolvenčního správce, nebylo by nutno zálohu navrhovateli vyměřit buď vůbec, nebo nikoli v této výši.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Odvolací soud vyjádření dlužníka (A-13) a jeho příloh (A-14) ověřil, že dlužník vlastní movité věci-kancelářské vybavení, tři automobily Ford Tranzit, vibrační válec a k 1.5.2016 vykazoval kladné zůstatky na účtech vedených u České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s., byť předložené listiny označené jako seznam majetku, jak správně konstatoval soud prvního stupně, náležitosti uvedené v § 104 IZ nesplňují.

Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištění úpadku dlužníka); věřitel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který neřeší svůj úpadek sám. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, pak je srozuměn se všemi podmínkami insolvenčního řízení včetně případné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

V případě řešení úpadku konkursem představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, jež dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč. Odvolací soud je však toho názoru, že je třeba vzít v úvahu konkrétní okolnosti věci, jimiž jsou majetkové poměry dlužníka, z nichž vyplývá, že náklady řízení bude možné minimálně zčásti uhradit z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Proto ke krytí počátečních výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce bude dle názoru odvolacího soudu postačovat záloha ve výši 30.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání navrhovatele důvodným a podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že navrhovateli uložil zaplatit zálohu ve výši 30.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková