4 VSPH 1079/2015-A-66
KSPA 60 INS 12773/2014 4 VSPH 1079/2015-A-66

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenčním řízení dlužnice VYRA CASKET, s.r.o., IČO 25280694, sídlem 565 01 Choceň, Na Křepčích 483, zahájeném na návrh věřitelů: a) ENERGOFOREST, s.r.o., IČO 27606953, sídlem 381 01 Český Krumlov-Plešivec, Linecká 59, b) Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO 16080122, sídlem 143 00 Praha 12-Modřany, K Orionce 1844/6, c) 4-les, s.r.o., IČO 28021916, sídlem 349 01 Stříbro-Prostiboř 55, všichni zast. JUDr. Petrem Moravcem, advokátem se sídlem 150 00 Praha 5, Pod Hybšmankou 3090/28, do něhož vstoupilo státní zastupitelství, o odvolání navrhovatelů proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 3. dubna 2015, č.j. KSPA 60 INS 12773/2014-A-54,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 3. dubna 2015, č.j. KSPA 60 INS 12773/2014-A-54, se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích v insolvenčním řízení dlužnice VYRA CASKET, s.r.o. (dále jen dlužnice) rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu (bod I. výroku) a konstatoval, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že věřitelé ENERGOFOREST, s.r.o., Ing. Jan anonymizovano a 4-les, s.r.o. (dále jen navrhovatelé), se insolvenčním návrhem ze dne 7.5.2014 domáhali zjištění úpadku dlužnice. Konstatoval, že jediný společník a jednatel dlužnice Antonín Papáček dne 12.3.2014 zemřel. Vyšel ze zjištění, že navrhovatelé nedoložili své splatné pohledávky za dlužnicí (a tím svoji aktivní legitimaci pro podání insolvenčního návrhu). Proto postupoval § 143 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) jejich insolvenční návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích se navrhovatelé včas odvolali a požadovali, aby je odvolací soud změnil a vyhověl jejich návrhu na zjištění úpadku dlužnice.

Dlužnice ve vyjádření k odvolání (A-61) souhlasila se zjištěním svého úpadku.

Vrchní státní zastupitelství v Praze ve vyjádření k odvolání (A-64) navrhlo, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, v němž by byl, pokud nedojde ke jmenování jednatele dlužnice, dlužnici ustanoven soudem opatrovník. Uvedlo, že je ve shodě s Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové toho názoru, že je dlužnice v úpadku, avšak Lenka Papáčková, jež byla ustanovena správkyní pozůstalosti po Antonínu Papáčkovi a bylo jí uloženo zajistit běžný chod dlužnice, nebyla oprávněna za ni jednat, neboť do spravované pozůstalosti nepatří sama společnost dlužnice, nýbrž jen kdysi zůstavitelův 100% obchodní podíl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 21 odst. 1 o.s.ř. za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Podle § 21 odst. 2 o.s.ř. ustanovení odstavce 1 se nepoužije, stanoví-li tento nebo zvláštní zákon, že za právnickou osobu jednají jiné osoby.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužnice plyne, že jejím jediným společníkem a jednatelem byl Antonín Papáček, jenž zemřel dne 12.3.2014. Správkyní jeho pozůstalosti byla usnesením Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 10.4.2014, č.j. 20 D 376/2014-39 jmenována Lenka Papáčková (A-10). Podle bodu II. citovaného usnesení je správkyně pozůstalosti oprávněna ke všem úkonům nezbytným k uchování majetkových hodnot náležejících do pozůstalosti, zejména k zajištění běžného chodu dlužnice, přičemž všechny potřebné úkony činí vlastním jménem na vrub spravovaného majetku a při výkonu své funkce je povinna se řídit platnými právními předpisy.

Protože IZ neobsahuje úpravu vymezující, kdo jedná za právnickou osobu v insolvenčním řízení, použije se v insolvenčním řízení přiměřeně § 21 o.s.ř. při posuzování oprávnění správkyně pozůstalosti k jednání za dlužnici. Z citovaného § 21 o.s.ř. je zjevné, že za dlužnici-právnickou osobu s ručením omezeným nemůže jednat její společník, tedy že správkyně pozůstalosti po společníkovi je oprávněna vykonávat jen práva společníka, a nikoliv již práva dlužnice, v níž byl zůstavitel jediným společníkem; na věci nemění ničeho to, že společník byl též jediným jednatelem dlužnice, neboť smrtí jednatele tato funkce zaniká (jednatelské oprávnění nepřechází na dědice a tedy ani na správkyni pozůstalosti). Jinými slovy řečeno, správkyně pozůstalosti po společníkovi nebyla oprávněna jednat za dlužnici v insolvenčním řízení, a proto v něm nemohla zmocnit k zastupování dlužnice ani další osobu (advokáta). Soud I. stupně proto v insolvenčním řízení nesprávně jednal se správkyní pozůstalosti, potažmo se zmocněným advokátem JUDr. Dušanem Mičicou, jakožto se zástupci dlužnice. Správkyně pozůstalosti je oprávněna pouze ke správě obchodního podílu představující účast zemřelého společníka ve společnosti dlužnice, nikoliv však již k zastupování samotné dlužnice v insolvenčním řízení. Z uvedeného je zřejmé, že insolvenční řízení předcházející napadenému usnesení je postiženo zmatečnostní vadou (§ 229 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.) a napadené usnesení již jen z tohoto důvodu nemůže obstát, neboť za dlužnici jednala před soudem osoba, jež k tomu nebyla oprávněna, jak si správně povšimlo jen Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Odvolací soud proto postupoval-aniž by přezkoumával věcnou správnost napadeného usnesení-podle § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení si soud I. stupně nejprve zjistí správnou osobu, která bude oprávněna jednat za dlužnici (buď tím, že správkyni pozůstalosti vyzve, aby v působnosti valné hromady rozhodla o novém jednateli dlužnice, event. ustanoví dlužnici opatrovníka podle § 29 odst. 2 o.s.ř.), a teprve pak bude pokračovat v řízení, v němž však bude třeba vůči dlužnici zopakovat od počátku veškeré úkony insolvenčního soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková