4 VSPH 1078/2015-A-11
KSCB 41 INS 299/2015 4 VSPH 1078/2015-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , IČO 70531552, bytem 381 01 Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, vedené na návrh navrhovatele René Karfíka, bytem 382 11 Větřní, Na Žofíně 191, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. února 2015, č.j. KSCB 41 INS 299/2015-A-5,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. února 2015, č.j. KSCB 41 INS 299/2015-A-5, se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh, jímž se navrhovatel René Karfík (dále jen navrhovatel) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka Roberta anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že mu byl dne 8.1.2015 doručen insolvenční návrh, jímž se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Vyšel ze zjištění, že navrhovatel k insolvenčnímu návrhu nepřiložil přihlášku své pohledávky ani doklady, z nichž by vyplývalo, že má za dlužníkem splatnou pohledávku, a proto ho usnesením ze dne 9.1.2015 (A-4) vyzval k jejich předložení. Protože navrhovatel uvedený nedostatek nenapravil, postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se navrhovatel včas odvolal (A-5), neboť s ním nesouhlasil.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z ustanovení § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.

Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh (tvrzení o existenci jeho splatné pohledávky za dlužníkem), není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Podle § 103 odst. 3 a 4 insolvenční návrh je nutné předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis. Insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu. Stejnopis insolvenčního návrhu věřitele se doručuje pouze dlužníku, a to do vlastních rukou. Insolvenční návrh dlužníka se nedoručuje. Na základě § 105 IZ podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203. Na základě § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Vrchní soud v Praze ze spisu ověřil, že navrhovatel k insolvenčnímu návrhu ze dne 8.1.2015 (A-1) připojil pouze znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti č. 882/127/2014 a výpisy z obchodního rejstříku obchodních firem PersiCo, s.r.o., a KRUMLOV TRANSFER, s.r.o. (A-3). Z obsahu spisu dále plyne, že usnesením ze dne 9.1.2015 (A-4), jež mu bylo doručeno dne 2.2.2014, vyzval soud I. stupně navrhovatele k doplnění insolvenčního návrhu o přihlášku pohledávky, o listiny, na které odkazuje v insolvenčním návrhu, a o doložení splatné pohledávky za dlužníkem, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Navrhovatel výzvě soudu I. stupně nevyhověl, když v určené lhůtě (ani v průběhu odvolacího řízení) požadované dokumenty nepředložil.

Navrhovatel, ač k tomu byl soudem I. stupně řádně vyzván, nesplnil povinnost dle § 104 IZ a insolvenční návrh-do jehož obsahu takové seznamy vtěleny nebyly-nedoplnil o přihlášku pohledávky ani o doklady ji osvědčující, jež jsou její obligatorní přílohou. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal Vrchní soud v Praze odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil. O nákladech odvolacího řízení, jakož i o nákladech řízení před soudem I. stupně, o nichž soud I. stupně opomněl rozhodnout, rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť procesně úspěšnému dlužníku tyto nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 25. června 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná