4 VSPH 105/2016-P36-19
MSPH 91 INS 9852/2014 4 VSPH 105/2016-P36-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila v insolvenčním řízení dlužnice: 1. PRIMOSSA corporation a.s., IČO: 27241629, sídlem Ocelářská 1272/21, 190 00 Praha 9, o odvolání věřitele č. 32: RNDr. Jozefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Pískovně 533/70, 460 01 Liberec, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 9852/2014-P36-14 ze dne 15. prosince 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 9852/2014-P36-14 ze dne 15. prosince 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zamítl návrh věřitele č. 32: RNDr. Jozefa anonymizovano (dále jen odvolatel) na prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že odvolatel požádal o prominutí zmeškání lhůty proti dovolání, což § 240 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) nepřipouští, a proto návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal odvolatel včasné odvolání a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a prominul mu zmeškání lhůty k podání odvolání . Namítal, že zmeškání lhůty k vymáhání své pohledávky nezavinil, když podání učinil dne 19.8.2014 u Obvodního soudu pro Prahu 9 s tím, aby připojená přihláška pohledávky byla postoupena insolvenčnímu soudu.

Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 94 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen IZ) nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 240 o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (odst. 1). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (odst. 2). Lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do tří měsíců od doručení (odst. 3).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením ze dne 28.1.2015 (P36-3) odmítl přihlášku pohledávek odvolatele do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka 1. PRIMOSSA corporation, a.s., pro opožděnost, toto usnesení potvrdil Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23.7.2015 (P36-8), jež bylo dlužníkovi doručeno dne 1.9.2015 vhozením do jeho domovní schránky. Přípisem doručeným soudu prvního stupně dne 10.11.2015 zaslal Obvodní soud pro Prahu 9 ke sp.zn. MSPH 91 INS 9852/2014 podání odvolatele ze dne 27.10.2015 označené jako dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 9852/2014, 1 VSPH 292/2015-P36-8. Usnesením ze dne 16.11.2015 (P36-12) soud prvního stupně dovolání odvolatele odmítl postupem podle § 241b o.s.ř. ve spojení s § 208 odst. 1 o.s.ř. pro opožděnost. Podáním ze dne 10.12.2015 (P36-13) odvolatel požádal o prominutí zmeškání lhůty, které soud prvního stupně zamítl napadeným usnesením.

Jak uvedeno výše, prominutí zmeškání lhůty k podání dovolání není přípustné, proto postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. ledna 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková