4 VSPH 104/2016-A-20
KSPL 64 INS 25694/2015 4 VSPH 104/2016-A-20

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Tomáše Zadražila ve věci dlužnice: Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Blahotice 1, 274 01 Slaný, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 64 INS 25694/2015-A-13 ze dne 9. listopadu 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 64 INS 25694/2015-A-13 ze dne 9. listopadu 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným usnesením odmítl insolvenční návrh, jímž se Lucie anonymizovano (dále jen dlužnice) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 14.10.2015 doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 19.10.2015 (A-8) soud vyzval dlužnici k doplnění návrhu o seznam závazků, k doplnění jí stanovil lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a poučil ji o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. Dlužnice na výzvu soudu reagovala toliko žádostí o prodloužení lhůty doručenou soudu dne 26.10.2015, které soud usnesením ze dne 4.11.2015 nevyhověl, seznam závazků však nedoplnila. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a namítala, že seznam závazků soudu prvního stupně předložila, uvedla v něm, kolik svým věřitelům dluží a kdy byly naposledy hrazeny splátky, konkrétní data splatnosti svých závazků nezná, seznamy podepsala a prohlásila, že jsou úplné a pravdivé a vyjádřila přesvědčení, že insolvenční návrh nevykazuje žádné vady.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 103 odst. 1 a 2 IZ musí být kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. Podá-li insolvenční návrh dlužník, je dle ust. § 104 IZ povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (odst. 2). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. (odst. 3). Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že se dlužnice podáním doručeným Krajskému soudu v Plzni dne 14.10.2015 domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Protože k insolvenčnímu návrhu nebyl připojen seznam závazků, soud dlužnici usnesením ze dne 19.10.2015 vyzval k doplnění návrhu o řádný seznam závazků s podrobným poučením o jeho náležitostech podle § 104 IZ, k doložení čistého příjmu za srpen a září 2015 a uvedení, zda eviduje pohledávky za třetími osobami, k doplnění jí stanovil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení a poučil ji o tom, že může odmítnout insolvenční návrh, nebude-li včas doplněn. Soud prvního stupně formuloval výzvu k doplnění tak, aby nebylo pochyb o tom, jak má dlužnice insolvenční návrh doplnit. Výzva k doplnění insolvenčního návrhu byla dlužnici doručena dne 27.10.2015. Dlužnice podáním doručeným soudu dne 26.10.2015 požádala o prodloužení lhůty k doplnění, usnesením ze dne 4.11.2015 soud žádost zamítl. Podáním ze dne 5.11.2015 dlužnice soudu zaslala mzdové lístky, řádný seznam závazků obsahující náležitosti zákonem předepsané však dosud nepředložila. Ze skutkových tvrzení obsažených v insolvenčním návrhu lze sice usuzovat na to, že je dlužnice v úpadku, nelze je však považovat za seznamy podle § 104 IZ, když soupis věřitelů v insolvenčním návrhu neobsahuje prohlášení dlužnice o jeho správnosti a úplnosti.

Dlužnice tedy ani na výzvu insolvenčního soudu nesplnila povinnost dle § 104 IZ, neboť k insolvenčnímu návrhu (patrně nedopatřením) vůbec nepřipojila seznam závazků opatřený předepsanými náležitostmi. Postupu soudu, jenž za této situace odmítl její insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 IZ, proto nelze vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužnici na to, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby podala nový, řádný insolvenční návrh opatřený všemi zákonem předepsanými náležitostmi poté, co bude mít všechny poklady potřebné k jeho opětovnému podání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 26. ledna 2016

Mgr. Markéta H u d e č k o v á , v. r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková