4 VSPH 1038/2015-B-188
MSPH 79 INS 2488/2013 4 VSPH 1038/2015-B-188

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenčním řízení dlužníka DONLIČ INTERIER spol. s r. o. v likvidaci, IČO 47679590, sídlem Dělnická 43, 170 00 Praha 7-Holešovice, za účasti státního zastupitelství, o návrhu na zrušení usnesení přijatého schůzí věřitelů, o odvolání věřitelů: č. 65 Radima Šlachty, č. 66, Jana Kazdy, č. 41 Adrems, s.r.o., č. 4 MUDr. Sedláček Leopold, s.r.o., č. 59 Romana Mičky, č. 50 Ing. Jiřího Černíka, č. 42 Velvet International, s.r.o., všichni zastoupeni Mgr. Vladanem Tisovským, advokátem, sídlem Sokolská třída 871/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 2488/2013-B-151 ze dne 12. května 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 2488/2013-B-151 ze dne 12. května 2015 se v bodu I. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze zamítl návrh věřitelů č. 66, 4, 65, 59, 50, 42 a 41 (dále jen odvolatelé) na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byl zvolen nový věřitelský výbor včetně náhradníků (bod I. výroku) a uložil odvolatelům v určené lhůtě odvolání písemně odůvodnit (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně mimo jiné uvedl, že na schůzi věřitelů konané dne 12. 5. 2015 (B-148) přijali věřitelé č. 57, 32, 36, 35, 61, 55, 44, 47, 22, 46 a 45 (disponující celkem 63.103.564 hlasy; dále jen majoritní věřitelé), oproti hlasujícím odvolatelům (disponujícím 995.285 hlasy), většinově usnesení, jímž zvolili nové členy tříčlenného věřitelského výboru a jejich náhradníky. Insolvenční soud volbu členů a náhradníků věřitelského výboru podle § 53 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) potvrdil.

Odvolatelé, kteří hlasovali proti přijetí usnesení schůze věřitelů, poté navrhli, aby soud podle § 54 odst. 1 IZ zrušil usnesení schůze, neboť odporuje společnému zájmu věřitelů a svůj návrh odůvodnili odkazem na obsah podání věřitele č. 65 Radima Šlachty a věřitele č. 66 Jana Kazdy, jež založili do spisu dne 5. 5. 2015 (B-133).

Insolvenční soud při jednání schůze věřitelů podle § 55 odst. 2 IZ návrh odvolatelů zamítl z důvodu výlučného práva schůze věřitelů zvolit nové členy věřitelského výboru a jejich náhradníky, protože neshledal, že by některý ze zvolených členů či náhradníků nebyl způsobilý k výkonu funkce člena věřitelského výboru z důvodů uvedených v § 59 IZ. Dále soud I. stupně citujíc § 2 písm. j) IZ uvedl, že tvrzení odvolatelů nepodporuje závěr, že zákonem dané právo schůze věřitelů jakkoli odporuje společnému zájmu věřitelů. Měl zcela bez významu odvolateli tvrzené osobní propojení věřitele č. 47 Ing. Michala Miťky s jinými přihlášenými věřiteli v rámci jeho jiného společného podnikání nebo, že někteří věřitelé s dominantní výší zjištěných pohledávek postupují v řízení koordinovaně, dále tvrzení o nesprávnosti postupu správce při přezkumu pohledávek některých věřitelů, o údajném zvýhodňování věřitele Ing. Michala Miťky správcem, tvrzení, že správce nadržuje v řízení jiným věřitelům, jeho pochybení při soupisu majetku nebo odkaz na údajné problémy správce v jiných insolvenčních řízeních. Současně soud I. stupně poukázal na vnitřní rozpor zcela neodůvodněných námitek odvolatelů, že členové odvolaného věřitelského výboru v minulosti nehájili dostatečně společný zájem věřitelů a nedostatečně dohlíželi na správce. Citoval § 54 IZ a uzavřel, že není důvod pro zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým zvolila nové členy věřitelského výboru a jejich náhradníky a z tohoto důvodu návrh zamítl a uložil odvolatelům doplnit odvolání podle § 205 odst. 1 a 2 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podali odvolatelé včas odvolání a navrhovali je zrušit. Uvedli, že odvoláním sledovali, aby věřitelé disponující hlasovacími právy v majoritní většině neovládali bez jakékoliv kontroly insolvenční řízení. Namítali, že je odvolatelům zamezován přístup k účetnictví dlužníka a nemohou ověřit existenci všech v řízení uznaných pohledávek i majoritních věřitelů, k jejichž přezkoumání neměli odvolatelé kvalifikaci a zastoupení, a že společným zájmem věřitelů je i možnost kontroly výkonu činností, že 80 % obchodního podílu dlužníka koupila společnost UNIOM Group, a.s. a stala se dle § 66a odst. 3 písm. a) zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.) ovládající osobou dlužníka, že se na osoby Ing. Michala Miťky, Věry Miťkové a společnost DESIGN by DONLIČ, s.r.o. vztahuje § 196a odst. 1 obch. zák. a k jejich tvrzeným půjčkám by bylo zapotřebí souhlasu valné hromady, tvrzené půjčky měly být právně posouzeny jako bezdůvodné obohacení, nemohlo se však jednat o půjčky a tyto pohledávky měly být popřeny i proto, že nemají reálný odraz v účetnictví dlužníka a jeví se jako smyšlené. Odvolatelé dále uvedli, že disponují znaleckým posudkem (jenž k odvolání připojili), který mapuje závazky dlužníka vůči Ing. Miťkovi a zabývá se otázkou zvýšení základního kapitálu dlužníka Ing. Miťkou a okolnostmi jeho vkladu do společnosti dlužníka. Odkazem na vyjádření podané věřitelem č. 65 dne 5.5.2015 (B-133-138) odvolatelé trvali na to, že je osoba insolvenčního správce propojena s největším věřitelem dlužníka č. 47 Ing. Michalem Miťkou, jemuž nadržuje a jenž je osobně propojen s jinými přihlášenými věřiteli. Z těchto důvodů vyslovili pochybnost, zda předchozí věřitelský výbor chránil společný zájem věřitelů dle § 58 odst. 1 IZ, správce podle odvolatelů nadržuje některým věřitelům, došlo k jeho pochybení při soupisu majetkové podstaty a chybuje i v jiných insolvenčních řízení.

Věřitel č. 47 Ing. Michal Miťka ve vyjádření k odvolání uvedl, že k činnosti původního věřitelského výboru neměl nikdo výhrady, ohradil se proti dělení věřitelů na majoritní a minoritní a nemající zákonný podklad, ohradil se proti tvrzením odvolatelů, že postup některých věřitelů odporuje společnému zájmu věřitelů, a podrobně vysvětlil některé kroky učiněné v insolvenčním řízení na něm zúčastněnými osobami. Navrhoval usnesení soudu potvrdit.

Odvolací soud dle § 212 a 212a o.s.ř. přezkoumal usnesení soudu I. stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a aniž v souladu s § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 2 písm. j) IZ se pro účely tohoto zákona rozumí společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů.

Podle § 54 IZ může insolvenční soud zrušit usnesení schůze věřitelů, odporuje-li společnému zájmu věřitelů; to neplatí v případě uvedeném v § 29 odst. 1 (odvolání soudem ustanoveného insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového), § 51 odst. 1 (přiznání hlasovacího práva věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena) a pro usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o reorganizačním plánu nebo o způsobu oddlužení; rozhodnutí o zrušení usnesení schůze věřitelů může insolvenční soud vydat jen do skončení schůze věřitelů, která usnesení přijala, a může tak učinit jen na návrh insolvenčního správce nebo věřitele, který hlasoval proti přijetí usnesení schůze věřitelů.

Podmínky, za nichž lze podat odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení schůze věřitelů, jsou vymezeny v § 55 odst. 3 IZ, přičemž osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 1.7.2013 (A-18) byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

Dne 12.5.2015 se konala schůze věřitelů (B-148), jíž se zúčastnili odvolatelé všichni zastoupeni Mgr. Vladanem Tisovským, advokátem, a jedním z bodů této schůze byla volba nových členů věřitelského výboru a jejich náhradníků po odvolání všech členů věřitelského výboru a náhradníků 2. a 3. člena věřitelského výboru. Věřitelé č. 57, 32, 36, 35, 61, 55, 44, 47, 22, 46 a 45 (disponující celkem 63.103.564 hlasy), oproti hlasujícím odvolatelům (disponujícím 995.285 hlasy) přijali většinově usnesení, jímž zvolili nové členy tříčlenného věřitelského výboru a jejich náhradníky, a to jako 1. člena věřitele č. 32 Hanzlík a Hanzlík, s.r.o. a jeho náhradníka věřitele č. 55 Ing. Lukáše Kovala, jako 2. člena věřitele č. 57 NEXTUP, s.r.o. a jeho náhradníka věřitele č. 36 MONEKON,s.r.o., jako 3. člena věřitele č. Patrika Hylase a jeho náhradníka věřitele č. 65 Radima Šachtu.

Odvolatelé hlasovali proti přijetí návrhu. Podle § 57 odst. 3 IZ insolvenční soud při schůzi věřitelů usnesením (B-148) potvrdil volbu nových členů tříčlenného věřitelského výboru a jejich náhradníků. Návrh odvolatelů, kteří se domáhali zrušení usnesení této schůze věřitelů, a to její usnesení o zvolení nových členů věřitelského výboru a jejich náhradníků (jako odporující společnému zájmu věřitelů), insolvenční soud podle § 54 odst. 2 IZ do skončení schůze věřitelů zamítl.

Odvolatelé jsou věcně legitimování k podání odvolání podle § 55 odst. 3 IZ.

Podle § 59 IZ členy a náhradníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé, kteří se svým zvolením souhlasí. Stane-li se členem nebo náhradníkem věřitelského výboru právnická osoba, oznámí neprodleně insolvenčnímu soudu fyzickou osobu, která bude jejím jménem ve věřitelském výboru jednat (odst. 1). Členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Takto lze usuzovat zejména, jde-li o osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníky dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern (odst. 2). Insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na které k volbě došlo (odst. 3).

V daném případě spočívaly výhrady odvolatelů v podstatě v tom, že majoritní věřitelé disponující naprostou většinou hlasů v insolvenčním řízení jsou personálně propojeni, sledují společný zájem, který není shodný se zájmem všech věřitelů a jejich majorita je zvýhodňuje na úkor minoritních věřitelů k prosazování vlastních zájmů za součinnosti správce. S výjimkou tvrzení o neumožnění odvolatelům nahlédnout do účetnictví dlužníka neuvedli odvolatelé žádné konkrétní důvody, jež by nasvědčovaly tomu, že majoritní věřitelé jednají v neprospěch ostatních věřitelů, nýbrž se podrobně zabývali vzájemným personálním a majetkovým propojením některých věřitelů, popřípadě jejich vztahem k dlužníku, jenž nabízí toliko spekulaci, že majoritní věřitelé mohou sledovat nějaký společný zájem, avšak neznamená to a priori, že jejich zájem není shodný se zájmem všech věřitelů (tedy i odvolatelů), nebyl-li prokázán opak. Pokud se týká zvolených členů věřitelského výboru a jejich náhradníků, netvrdili odvolatelé žádné skutečnosti, jež by mohly být důvodem pro nepotvrzení jejich volby podle § 59 odst. 3 IZ a pro něž by nemohli být zvoleni a takové důvody ani v insolvenčním řízení nevyplynuly.

Rozdílnost zájmů jednotlivých věřitelů dlužníka (nebo naopak jejich jednání ve shodě) nemůže být sama o sobě důvodem pro zrušení platně přijatého usnesení schůze věřitelů dle § 54 odst. 1 IZ, neboť je přirozené, že se zájmy jednotlivých věřitelů dílčím způsobem liší. Odvolací soud proto nesdílí názor odvolatelů, že by jejich tvrzení byla dostatečným důvodem pro zrušení usnesení schůze věřitelů, a zvláště pak, pokud se týká jejich argumentace ohledně pravosti nároků některých přihlášených věřitelů, jejichž pohledávky byly v insolvenčním řízení již řádně zjištěny při přezkumném jednání, když odvolateli nebyly vůbec popřeny, přičemž je lhostejné, z jakého důvodu se tak stalo (údajně z důvodu nedostatku jejich kvalifikace a právního zastoupení). Z povahy věci pak nemohou být důvodem pro zrušení usnesení schůze věřitelů ani výhrady odvolatelů činěné na adresu správce.

Protože důvody, které vedly odvolatele k návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, nemohou v daném případě obstát, přičemž odvolací soud shodně s názorem soudu I. stupně neshledal, že by některý ze zvolených členů či náhradníků nebyl způsobilý k výkonu funkce člena věřitelského výboru z důvodů uvedených v § 59 IZ a odvolatelé ani žádnou takovou námitku neučinili, shledal odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně věcně správným a z tohoto důvodu je proto v napadeném rozsahu podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková