4 VSPH 1014/2015-A-27
MSPH 94 INS 23688/2014 4 VSPH 1014/2015-A-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové ve věci dlužníka CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE organizační složka, IČO 24717851, sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, zahájené na návrh Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na příkopě 7, Kunovice, adresa pro doručování Lázeňská 1284, Třeboň, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 23688/2014-A-19 ze dne 27. dubna 2015

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 94 INS 23688/2014-A-19 ze dne 27. dubna 2015 se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku označeným usnesením Městský soud v Praze zastavil insolvenční řízení ohledně dlužníka CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE, organizační složka (bod I. výroku), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku) a navrhovateli Jaroslavu Řezníčkovi (dále jen navrhovatel) uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že dne 29.8.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně dlužníka označeného jako CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE, organizační složka, když navrhovatel tvrdil, že má za dlužníkem splatné pohledávky z titulu nevyplacené mzdy. Usnesením ze dne 6.10.2014 (A-9) byl insolvenční návrh postupem podle § 158 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) odmítnut, když v návrhu nebyli uvedeni další věřitelé dlužníka. Na základě navrhovatelem podaného odvolání Vrchní soud v Praze usnesením č.j. MSPH 94 INS 23688/2014, 3 VSPH 2101/2014-A-15 ze dne 16.4.2015 rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil s odůvodněním, že organizační složka zahraniční právnické osoby nemá právní subjektivitu

(viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 10 Cmo 755/1995, nebo Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 1634/2000 25.1.2001), tu má pouze zahraniční právnická osoba; pokud tedy soud prvního stupně jednal s organizační složkou zahraniční právnické osoby a ve věci rozhodl, neměl splněnu jednu z podmínek řízení, jíž je způsobilost dlužníka být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.).

Soud prvního stupně citoval Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o úpadkovém řízení, § 7 IZ, § 19, § 103 a 104 o.s.ř., se závěrem, že organizační složka nemá způsobilost být účastníkem řízení a řízení zastavil z důvodu nedostatku podmínky řízení, který nelze odstranit. O nákladech řízení rozhodl podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., o zaplacení soudního poplatku podle § 4 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal navrhovatel včasné odvolání, v němž uvedl, že dovoluji zaslat insolvenční návrh doplnění na firmu: CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE, se sídlem Paříž, 101 Avenue de Général Leclerc, Francouzská republika, registrační číslo 499154680, R.C.S., jejímž jednatelem dle výpisu z obchodního rejstříku je: Jean-Francois anonymizovano , anonymizovano , Paříž, Place d´Italie 10, 75013, Francouzská republika, den vzniku funkce 18.7.2007, který dnem 19.8.2010 zřídil odštěpný závod níže uvedený jejíž je jmenovaný Jean-Francois anonymizovano vedoucí organizační složky: CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE organizační složka, IČ 24717851, se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ 110 00 zapsaná u Městského soudu v Praze spis. Značka 73066 A.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud je se soudem prvního stupně zajedno v tom, že organizační složka zahraniční právnické osoby, byť se zapisuje do obchodního rejstříku, nemá právní subjektivitu, a tedy ani způsobilost být účastníkem řízení dle ust. § 19 o.s.ř.; tu má výlučně zahraniční právnická osoba. Ve všech záležitostech (včetně pracovněprávních) týkajících se této organizační složky je totiž vždy nositelem práv a povinností zahraniční osoba, jíž je organizační složka součástí. Právní subjektivitu a tedy i způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o.s.ř.) má proto ve všech případech (včetně pracovněprávních) pouze zahraniční (fyzická nebo právnická) osoba a nikoli její organizační složka (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 1027/2010 ze dne 17.4.2011).

Procesní právo nestanoví, jak má být označen účastník řízení ve věci, jež se týká jeho organizační složky. Z těchto důvodů je třeba aplikovat § 103 odst. 1 IZ, podle něhož musí být právnická osoba označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Okolnost, že se věc týká organizační složky zahraniční právnické osoby, může insolvenční navrhovatel vyjádřit tím, že za označení účastníka řízení připojí údaj o jeho organizační složce.

V případě, že žalobce uvede organizační složku u žalované zahraniční právnické osoby, má to význam především z hlediska místní příslušnosti soudu [srov. § 87 písm. c) o.s.ř.], a také pro přípravu jednání soudu; soud totiž může připravit jednání (§ 114 o.s.ř.) též s přihlédnutím k tomu, že věc se týká jen uvedené organizační složky účastníka řízení.

V tomto případě označil navrhovatel v insolvenčním návrhu (A-1) dlužníka jako CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE organizační složka, IČ 24717851, se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00, Praha 1 a i z příloh k insolvenčnímu návrhu (pracovní smlouvy ve znění přílohy a mzdového listu, výpovědi z pracovního poměru, potvrzení o zdanitelných příjmech a o zaměstnání, sdělení Státního úřadu inspekce práce, výpisu z obchodního rejstříku pro organizační složku), jednoznačně plyne, že je návrh směřován proti organizační složce. Vzhledem k tomu, že v daném případě byla mimo jakoukoliv pochybnost za účastníka řízení označena samotná organizační složka, soud prvního stupně správně řízení podle § 104 odst. 1, věty první o. s. ř. zastavil, když jde o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, neboť je zřejmé, že za účastníka byl označen ten, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1592/2013 ze dne 4. 12. 2014) a takový nedostatek nelze zhojit ani v podaném odvolání (§ 146 odsž. 2 ve spojení s § 142 písm. b/ o.s.ř.).

Na základě svých zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud napadené usnesení věcně správným. Proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil včetně akcesorických výroků o nákladech řízení a povinnosti zaplatit soudní poplatek.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř., když CARPENTRY BUILDING INDUSTRY MIDDLE EUROPE, organizační složka v souvislosti s tímto řízením žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. července 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná