4 VSPH 1/2016-B-14
KSHK 42 INS 9366/2015 4 VSPH 1/2016-B-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci manželů-dlužníků Jana anonymizovano , anonymizovano , a Martiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Chotělice 80, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. listopadu 2015, č.j. KSHK 42 INS 9366/2015-B-8

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23.11.2015, č.j. KSHK 42 INS 9366/2015-B-8 neschválil oddlužení manželů-dlužníků Jana anonymizovano a Martiny anonymizovano (dále též dlužníci; bod I. výroku), prohlásil na jejich majetek konkurs (bod II. výroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

Z odůvodnění usnesení plyne, že soud neschválil oddlužení podle § 405 insolvenčního zákona proto, že ekonomická nabídka dlužníků byla nedostatečná za situace, kdy dlužnice je na mateřské dovolené, kdy dlužník, který byl dříve v evidenci úřadu práce, ani přes opakované výzvy soudu nepředložil pracovní smlouvu a výplatní pásky za měsíce srpen a září 2015 a kdy dlužníci nedoložili svoji schopnost uhradit v průběhu 5 let alespoň 30 % hodnoty nezajištěných pohledávek zjištěných v celkové výši 688 944,07 Kč.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové napadli dlužníci včasným nepodepsaným odvoláním ze dne 10.12.2015 (B-9), v němž toliko uvedli: Dobrý den, velice rádi bychom se s ženou odvolali proti bod I., a II. Máme k tomu důvod, že já se každý den snažím sehnat zaměstnání, a manželka má stálý příjem (rodičovský příspěvek). Moc Vás žádáme o znovupřehodnocení, už nechceme zažívat věřitele u domku (u podnájmu). Předem děkujeme anonymizovano . Na výzvu odvolacího soudu ze dne 14.1.2016 (B-12), jež byla dlužníkům doručena dne 21.1.2015, k doplnění odvolání o odvolací důvod a odvolací návrh s poučením, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a jeho vady odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne, žádný z dlužníků nereagoval.

Protože dlužníci vytčené vady svého podání neodstranili a v odvolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud je podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. února 2016

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková