4 VSOL 987/2017-B-17
č. j. KSOS 33 INS 5921/2017 4 VSOL 987/2017-B-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužnice: Katarína anonymizovano , anonymizovano bytem Mánesova 504/22, 736 01 Havířov-Město

o uložení pořádkové pokuty

o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Leony Hartman, IČO 71462481, sídlem Italská 834/34, 120 00 Praha, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 7. 2017, č. j. KSOS 33 INS 5921/2017-B-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvého stupně uložil insolvenční správkyni pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč s odůvodněním, že insolvenční správkyně nepostupovala s odbornou péčí, neboť nejednala osobně s dlužnicí a neprovedla prohlídku obydlí, ačkoli jí tato povinnost byla uložena usnesením o úpadku a povolení oddlužení ze dne 26. 4. 2017 odkazem na Standardní pokyn pro oddlužení. Soud prvního stupně vytknul insolvenční správkyni absenci osobní komunikace s dlužnicí, konstatoval, že k dobrému standardu činnosti insolvenčního správce patří, že se s dlužníkem setká před přezkumným jednáním třikrát, a to na úvodním informačním setkání, při přezkoumání přihlášek a při obhlídce obydlí, přičemž tyto činnosti deleguje na jiné osoby spíše výjimečně. Prostá absence komunikace správce s dlužníkem, kdy dlužník nevidí svého správce dokonce ani u soudního jednání, je v příkrém rozporu s požadavkem na výkon funkce správce s odbornou péčí. Neprovedení prohlídky obydlí, při kterém by minimálně jednou došlo k osobnímu setkání správce a dlužníka, je rovněž nesplněním pokynu insolvenčního soudu. Tento závěr soudu prvního stupně vycházel jednak ze zprávy insolvenční správkyně, dále ze skutečnosti, že k přezkumnému jednání se insolvenční správkyně nedostavila a dostavil se pouze její zástupce, který uvedl, že převzal zastoupení krátce před jednáním, a dále z výpovědi dlužnice, která uvedla, že za celou dobu trvání insolvenčního řízení se s insolvenční správkyní ani jí pověřenou osobou nesetkala, nikdo ji nenavštívil či nevyzval k projednání věci v provozovně správkyně, nikdo jí nezavolal a dlužnice musela volat do kanceláře správkyně sama; přihlášky pohledávek jí nebyly předloženy k posouzení a vyjádření, jen krátce před jednáním u jednací síně jí byly předloženy přezkumné listiny k podpisu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 5921/2017

2. Proti usnesení soudu prvního stupně podala insolvenční správkyně odvolání, v němž namítala nesprávná skutková zjištění soudu prvního stupně, kdy ten vycházel pouze z tvrzení, které dlužnice uvedla v rámci přezkumného jednání, přičemž tato tvrzení dlužnice jsou nepravdivá. Pokud dlužnice tvrdila, že nikdo z kanceláře insolvenční správkyně jí nezavolal a tato musela volat insolvenčnímu správci sama, pak toto tvrzení je nepravdivé, neboť pouze v měsíci červenci 2017 jí bylo voláno 9x a např. dne 11. 7. 2017 hovor trval více než 20 minut. Mezi dlužnicí a insolvenční správkyní probíhala od května do července 2017 častá komunikace. Není pravdou, že by dlužnici nebyly předloženy přihlášky pohledávek k posouzení a k vyjádření. Zavedenou praxi u insolvenční správkyně je, že buď insolvenční správkyně sama, nebo zástupce insolvenční správkyně si s dlužníkem sjednají osobní schůzku v obydlí dlužníka, na kterou insolvenční správkyně nebo její zástupce přinese přihlášené pohledávky a dlužník má možnost se s těmito pohledávkami seznámit a vyjádřit se k nim písemně ještě před přezkumným jednáním. K tomuto byla telefonicky vyzvána také dlužnice, a to dne 12. 7. 2017 paní Šárkou Krestianovou z důvodu dovolené insolvenční správkyně, která na tohoto zástupce svou činnost delegovala. Dlužnice Šárce Krestianové sdělila, že se v místě svého trvalého pobytu a ani v České republice nebude až do dne 24. 7. 2017 zdržovat. Pokud dlužnice odmítla dorazit do místa svého trvalého pobytu a umožnit zástupci insolvenční správkyně jak prohlídku obydlí, tak seznámení s pohledávkami a poskytnutí svého vyjádření, nemůže toto jít k tíži insolvenční správkyně. Insolvenční správkyně po další telefonické domluvě s dlužnicí obdržela e-mailovou adresu paní Jany Hrubé, sestry dlužnice, skrze kterou měla insolvenční správkyně s dlužnicí komunikovat po dobu její nepřítomnosti v České republice. Insolvenční správkyně tak učinila dne 14. 7. 2017, na e-mailovou adresu zaslala dokumenty, mimo jiné také seznam pohledávek, k nimž se dlužnice měla alespoň touto formou vyjádřit. Dlužnice se však k pohledávkám nevyjádřila, a to ani přes urgenci odeslanou dne 18. 7. 2017. Dlužnice proces ignorovala, a to jak odmítnutím setkání se zástupcem insolvenční správkyně, tak nereagováním na zaslaný seznam pohledávek. K názoru soudu prvního stupně, že základní povinností insolvenční správkyně je komunikace s dlužnicí, a to zpravidla komunikace osobní, insolvenční správkyně poukázala na usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 4. 2017, č. j. KSOS 33 INS 5921/2017-A-7, podle něhož se insolvenční správce může dát na přezkumném jednání a schůzi věřitelů zastoupit. Pokud se insolvenční správkyně nemusí osobně dostavit na přezkumné jednání a schůzi věřitelů, pak má insolvenční správkyně za to, že ani další úkony v rámci oddlužení, zejména pak běžná komunikace s dlužnicí či návštěva dlužnice, nemusí být vždy vykonána osobně insolvenční správkyní. Insolvenční správkyni není zřejmé, z čeho soud prvního stupně vyvodil standard trojí osobní schůzky insolvenční správkyně s dlužnicí, když toto není v žádném zákoně ani prováděcím předpisu stanoveno. Pro přezkumné jednání ve věci dlužnice insolvenční správkyně zajistila své zastoupení prostřednictvím kolegy insolvenčního správce Mgr. Radima Struminského, když insolvenční správkyně měla dovolenou a nechtěla zbytečně žádat o odročení jednání a věc prodlužovat.

3. Insolvenční správkyně k odvolání k prokázání svých tvrzení o tom, že neporušila žádnou ze svých povinností insolvenční správkyně, připojila výpis hovorů ze svého telefonního čísla za období od 10. 5. do 5. 6. 2017 a za období od 10. 7. do 26. 7. 2017, prohlášení Šárky Krestianové o telefonickém hovoru ze dne 12. 7. 2017 s dlužnicí za účelem sjednání návštěvy v bytě dlužnice a podepsání seznamu přihlášených pohledávek, záznamy o e-mailové

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 33 INS 5921/2017

komunikaci insolvenční správkyně s dlužnicí, sdělení insolvenční správkyně dlužnici a výzvu k součinnosti ze dne 2. 5. 2017.

4. Vyjádření k odvolání nebylo podáno.

5. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6. Odvolací soud na základě odvolání, které bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ a d/ IZ), a dospěl k následujícím závěrům: -usnesením č. j. KSOS 33 INS 5921/2017-A-7 ze dne 26. 4. 2017 byl zjištěn úpadek dlužnice a insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Leona Hartman. Součástí tohoto rozhodnutí je poučení o nezbytnosti účasti insolvenční správkyně u přezkumného jednání a schůze věřitelů, které byly tímto rozhodnutím nařízeny, s poznámkou o tom, že insolvenční správce se může dát zastoupit. Současně bylo stanoveno, že insolvenční správkyně je povinna postupovat dle Standardního pokynu pro oddlužení zveřejněného na stránkách Krajského soudu v Ostravě v rámci serveru www.justice.cz. -Standardní pokyn KS Ostrava koncipovaný jako obecný pokyn v rámci dohlédací činnosti pro jednotlivé insolvenční správce v řízeních, v kterých bylo povoleno oddlužení, pod bodem III. ukládá insolvenčnímu správci zjistit aktuální majetkovou situaci dlužníka, a to včetně provedení prohlídky obydlí dlužníka, a nejpozději do 7 pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů doručí soudu soupis majetkové podstaty dlužníka s náležitostmi dle ustanovení § 14 JŘ. -Dne 14. 7. 2017 doručila insolvenční správkyně soudu prvního stupně zprávu o své dosavadní činnosti a hospodářské situaci dlužníka v oddlužení, ze které se zjišťuje, že tato byla vyhotovena ke dni 13. 7. 2017 a insolvenční správkyně v ní sdělila, že s dlužnicí osobně nejednala z důvodu časové možnosti dlužnice. Uvedla současně, že si písemně vyžádala stanovisko dlužnice k přihlášeným pohledávkám a upozornila ji na možnost prostudovat přihlášky jak v příslušné provozovně insolvenční správkyně, tak u příslušného soudu, stejně jako na internetových stránkách www.justice.cz. Současně uvedla, že prohlídku obydlí dlužnice neprovedla z důvodu, že tato nevlastní nemovitý majetek, žije v podnájmu, majetek dlužnice tvoří pouze běžné vybavení domácnosti a věci běžné osobní potřeby . -Z protokolu o přezkumném jednání a první schůze věřitelů konaných dne 24. 7. 2017 u soudu prvního stupně plyne, že insolvenční správkyni u tohoto jednání zastupoval na základě plné moci ze dne 20. 7. 2017 insolvenční správce Mgr. Radim Struminský, a dále je v protokolu zaznamenáno sdělení dlužnice, že neměla možnost se s pohledávkami seznámit, neboť správkyně se s ní nesetkala, nekontaktovala ji, až teď těsně před jednáním byla vyzvána k podpisu přezkumných listů; vše je řešeno na poslední chvíli . Z protokolu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 33 INS 5921/2017

plyne vyjádření Mgr. Radima Struminského, že věc převzal také na poslední chvíli a plní pokyny insolvenční správkyně.

7. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně ve věci odvoláním napadeným unesením.

8. Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

9. Podle ustanovení § 81 IZ, pořádkovou pokutu může insolvenční soud uložit i členům nebo náhradníkům věřitelského výboru, kteří se bez řádné omluvy neúčastní jeho schůzí nebo jinak neplní své povinnosti (odstavec 1). Insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč (odstavec 2).

10. Odvolací soud při přezkumu postupu soudu prvého stupně obecně konstatuje, že ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 36 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených mu insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle ustanovení § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle ustanovení § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správcem. Nezbytným předpokladem uložení pořádkové pokuty správci je přitom zjištění, že tento zaviněně porušil své povinnosti uložené mu buď zákonem či insolvenčním soudem.

11. Soud prvého stupně ve svém rozhodnutí vytýkal insolvenční správkyni její nedostatečný postup s odbornou péčí ve dvou směrech: 1) vady v komunikaci, zejména absenci osobního jednání s dlužnicí, resp. nemožnost dlužnice se vyjádřit k přihlášeným pohledávkám, a 2) neprovedení prohlídky obydlí, ačkoli jí tato povinnost byla uložena usnesením o úpadku a o povolení oddlužení ze dne 26. 4. 2017 ve spojení s odkazem na Standardní pokyn pro oddlužení.

12. Odvolací soud k otázce vytýkané vady spočívající v absenci osobního jednání správkyně s dlužnicí dovozuje, že insolvenční zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017, aplikovaný na povinnosti insolvenční správkyně při přípravě přezkumného jednání (viz bod 1. přechodných ustanovení v čl. II zákona č. 64/2017 Sb.), takovouto povinnost správkyni neukládal, a tato povinnost nebyla správkyni ani uložena insolvenčním soudem v rámci jeho dohlédací činnosti. S ohledem na skutečnost, že povinnost osobního jednání s dlužnicí

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -5-KSOS 33 INS 5921/2017

správkyně nestíhala, nepřipadá v úvahu uzavírat, že z její strany došlo k jejímu porušení, v tomto směru absentuje naplnění hypotézy citované normy ustanovení § 81 odst. 2 IZ a pokutu tak nelze z tohoto důvodu správkyni uložit.

13. Odlišnou situaci shledává odvolací soud v případě povinnosti provedení prohlídky obydlí dlužnice, když tato povinnost byla soudem prvního stupně správkyni uložena usnesením ze dne 26. 4. 2017, č. j. KSOS 33 INS 5921/2017-A-7, odkazem na Standardní pokyn dohledatelný na stránkách www.justice.cz, dále v případě obecné povinnosti komunikace s dlužnicí odvoditelnou z povahy a účelu výkonu funkce insolvenčního správce a konečně v případě povinnosti umožnit dlužnici vyjádřit se k přihlášeným pohledávkám ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 IZ. Tyto uvedené povinnosti tedy správkyni dle názoru odvolacího soudu stíhaly.

14. Z obsahu spisu, včetně zprávy správkyně o její činnosti ze dne 13. 7. 2017, se podává, že správkyně povinnost provedení prohlídky obydlí dlužnice objektivně nesplnila. Otázku, kterou soud prvého stupně ovšem nezkoumal, je míra zavinění porušení této povinnosti správkyní, a to zejména s ohledem na její procesní obranu shrnutou výše v sumarizaci jejího odvolání, spočívající zejména v nedostatku součinnosti dlužnice. Nutno podotknout, že tato její procesní obrana je ovšem v rozporu se zněním zprávy správkyně ze dne 13. 7. 2017 (dokument B-1) implikující rezignaci správkyně na prohlídku z důvodu její zbytečnosti, přičemž se z této procesní obrany taktéž nepodává, proč nebylo správkyní postupováno dle ustanovení § 212 odst. 2 IZ, jenž umožňuje insolvenčnímu soudu k žádosti správce nařídit prohlídku bytu dlužnice.

15. Obdobně jako výše (s ohledem na procesní obranu správkyně o nedostatku součinnosti ze strany dlužnice) odvolací soud vytýká soudu prvého stupně nedostatečná skutková zjištění ohledně míry zavinění porušení obecné povinnosti správkyně komunikovat s dlužnicí a povinnosti správkyně umožnit dlužnici vyjádřit se k přihlášeným pohledávkám ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 IZ.

16. Odvolací soud tedy s odkazem na výše uvedené uzavírá, že soud prvního stupně při ukládání pořádkové pokuty vycházel z neúplně zjištěného skutkového stavu a tato vada řízení mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

17. V tomto dalším řízení soud prvního stupně řádné zjistí skutkový stav co do míry zavinění vytýkaných porušení povinností insolvenční správkyní, a to případně i dokazováním při jednání, ke kterému předvolá dlužnici i insolvenční správkyni. V případě závěru o existenci zavinění správkyně opětovně rozhodne o uložení pořádkové pokuty, přičemž se vypořádá i s dopadem vytýkaných porušení povinností na průběh insolvenčního řízení, tj. nakolik byl tímto ztížen další postup insolvenčního řízení či ztíženo dosažení jeho účelu, a to za situace, kdy: 1) přezkumné jednání včetně 1. schůze věřitelů proběhlo v rozsahu ne delším než 15 minut a 2) následně bylo schváleno oddlužení dlužnice formou plnění splátkového kalendáře a nikoliv formou zpeněžení majetkové podstaty (a to ve vztahu k vytýkanému

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -6-KSOS 33 INS 5921/2017

pochybení neprovedení prohlídky obydlí dlužnice, která se z tohoto pohledu jeví obsolentní). Výše případně opětovně uložené pořádkové pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správkyní, přičemž soud prvého stupně se ve svém případném novém rozhodnutí s těmito kritérii rovněž vypořádá.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Olomouc 12. ledna 2018

Mgr. Diana Vebrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.