4 VSOL 98/2018-A-27
č. j. KSOS 36 INS 15040/2017 4 VSOL 98/2018-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Kateřiny Holešovské a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

dlužnice: Emilie Tůmová, rodné číslo 565507/0410 bytem Dvořákova 1763/33, 741 01 Nový Jičín

o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2017 č. j. KSOS 36 INS 15040/2017-A-18

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 8. 2017 č. j. KSOS 36 INS 15040/2017-A-18 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto usnesení krajský soud odmítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (výrok I.) a zastavil insolvenční řízení (výrok II.). 2. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu dne 30. 6. 2017, domáhala vydání rozhodnutí, jímž bude zjištěn její úpadek. Jako způsob řešení úpadku navrhla oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud usnesením ze dne 11. 7. 2017 č. j. KSOS 36 INS 15040/2017-A-11 dlužnici vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží řádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, které podepíše a výslovně uvede, že jsou správné a úplné. Současně ji vyzval, aby v téže lhůtě doplnila návrh na povolení oddlužení tak, že doplní a doloží své očekávané příjmy v následujících 5 letech, doloží své příjmy za poslední 3 roky a předloží výpis z rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců. Dlužnici poučil o náležitostech seznamů a o následcích nesplnění výzvy soudu. Usnesení bylo dlužnici doručeno zvlášť dne 20. 7. 2017. Dlužnice doplnila pouze insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení doplněn nebyl. Soud prvního stupně poté s odkazem na ustanovení § 393 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), návrh na povolení oddlužení odmítl s odůvodněním, že v řízení o tomto návrhu nelze pokračovat, poněvadž nejsou k dispozici údaje nezbytné pro posouzení, zda má dlužnice dostatečný příjem k alespoň 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Současně podle ustanovení § 396 odst. 2 IZ

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. isir.justi ce.cz -2-KSOS 36 INS 15040/2017

rozhodl o zastavení insolvenčního řízení s odůvodněním, že z dlužnicí předloženého seznamu majetku vyplývá, že vlastní pouze věci denní potřeby a základní vybavení bytu. Majetek dlužnice je tedy pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Dlužnice současně nepožádala, aby způsobem řešení jejího úpadku byl konkurs. 3. Toto usnesení v celém rozsahu napadla dlužnice odvoláním. Namítla, že její příjem je dostatečný. Navíc podala žádost o přiznání starobního důchodu, poněvadž má více jak 60 let a odpracovaných má hodně let. Rozhodnutí o přiznání důchodu obdrží během měsíce listopadu 2017. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil nebo změnil tak, že návrh na povolení oddlužení se neodmítá a insolvenční řízení se nezastavuje. 4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. 5. Při výkladu tohoto přechodného ustanovení vychází odvolací soud z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu (např. nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněný pod č. 63/1997 Sb.) a Nejvyššího soudu ČR (např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ČR, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 35/2006), v případech časového střetu staré a nové právní normy platí obecně nepravá retroaktivita (nepravá zpětná účinnost). To znamená, že od účinnosti nové právní úpravy se i právní vztahy vzniklé podle zrušené právní normy řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní úpravy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (při opačné interpretaci střetu právních norem by totiž docházelo k pravé retroaktivitě). Aplikuje se tedy princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání. 6. V přezkoumávané věci byl insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení doručen insolvenčnímu soudu dne 30. 6. 2017. Tímto dnem bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97 odst. 1 IZ). Účinky tohoto úkonu je nutné hodnotit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2017 a podle téhož znění postupovat i při projednání odvolání dlužnice proti napadenému usnesení soudu prvního stupně. 7. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 8. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -3-KSOS 36 INS 15040/2017

9. Z obsahu insolvenčního spisu dlužnice se podává, že dne 30. 6. 2017 došel soudu prvního stupně insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice v návrhu uvedla, že má více závazků vůči několika věřitelům, které jsou více jak 5 let po lhůtě splatnosti a které už dlouho není schopna splácet. Zemřel jí manžel a má chronické zdravotní problémy. Nemá žádnou vyživovací povinnost. Závazky činí celkem částku cca 250 000 Kč. Pobírá důchod cca 7 050 Kč měsíčně a příspěvek na bydlení cca 2 150 Kč měsíčně. Za 5 let je s pomocí finančního příspěvku, který si zajistila, schopna zaplatit věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Navíc očekává přiznání dalšího důchodu. Je nemajetná. Navrhla oddlužení plněním splátkového kalendáře. K návrhu doložila seznam závazků a listiny osvědčující její úpadek. Insolvenční soud dlužnici usnesením ze dne 11. 7. 2017 č. j. KSOS 36 INS 15040/2017-A-11 podle ustanovení § 128 odst. 2 a § 393 odst. 1, 2 IZ vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží řádný seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, a aby návrh na povolení oddlužení v téže lhůtě doplnila tak, že uvede a doloží své očekávané příjmy v následujících 5 letech, doloží své příjmy za poslední 3 roky a předloží výpis z rejstříku trestů, který nebude starší 3 měsíců. Současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy soudu (odmítnutí insolvenčního návrhu i odmítnutí návrhu na povolení oddlužení). Výzva byla dlužnici doručena zvláštním způsobem dne 20. 7. 2017. Dlužnice doplnila insolvenční návrh předložením seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců. Návrh na povolení oddlužení nedoplnila ani nepřipojila požadované listiny. Na to soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením. 10. Podle ustanovení § 391 odst. 1 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017, návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší. 11. Podle ustanovení § 392 odst. 1 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. 12. Podle ustanovení § 393 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková. -4-KSOS 36 INS 15040/2017

13. Podle ustanovení § 396 IZ ve znění účinném do 30. 6. 2017, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. 14. Odvolací soud po přezkoumání obsahu insolvenčního spisu a s ohledem na shora citovaná zákonná ustanovení uzavírá, že soud prvního stupně pochybil, když v insolvenčním řízení dlužnice zahájeném dnem 30. 6. 2017 postupoval podle insolvenčního zákona ve znění novely učiněné zákonem č. 64/2017 Sb. od 1. 7. 2017 (přitom však ani podle tohoto znění insolvenčního zákona nepostupoval důsledně, když ve výzvě k odstranění vad návrhu o následcích nedoplnění návrhu na povolení oddlužení o zákonem stanovené náležitosti a přílohy správně dlužnici nepoučil). Náležitosti insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení (a jejich příloh), jakož i splnění podmínek pro rozhodnutí o těchto návrzích, je v přezkoumávané věci třeba posuzovat podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 a podle tohoto znění insolvenčního zákona též dlužnici vyzývat k odstranění případných vad jak insolvenčního návrhu, tak i návrhu na povolení oddlužení, včetně poučení o důsledcích, pokud vady neodstraní. 15. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně zrušil dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. (§ 7 IZ) a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. mu věc vrátil k dalšímu řízení. 16. V dalším řízení bude soud prvního stupně postupovat v souladu se shora vyjádřeným právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 IZ) a dlužnici znovu vyzve k odstranění dosud neodstraněných vad návrhu na povolení oddlužení postupem dle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 a dle téhož znění insolvenčního zákona ji ve výzvě i poučí o následcích neodstranění těchto vad.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Olomouc 13. února 2018

JUDr. Ivana Waltrová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Markéta Alková.